Kết hợp tài khoản

Hiện tại, bạn không thể hợp nhất các Tài khoản Google riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu muốn chuyển dữ liệu từ tài khoản này sang tài khoản khác, thì bạn có thể thực hiện việc này với từng sản phẩm. Hoặc, để bắt đầu sử dụng một sản phẩm mới, bạn không cần phải tạo một Tài khoản Google khác. Hãy đăng nhập vào Tài khoản Google hiện tại của bạn và truy cập danh sách sản phẩm này để bắt đầu.

Nếu không có Gmail, thì bạn có thể thêm Gmail vào tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn đã đăng ký Gmail và không thêm Gmail vào tài khoản hiện tại của mình, thì hiện tại bạn có hai tài khoản riêng lẻ.

Lưu ý: nếu dự định thêm địa chỉ Gmail mới vào Tài khoản Google, thì bạn không thể chọn tên người dùng Gmail hiện tại (ngay cả khi xóa tài khoản khác với Gmail, bạn cũng không thể sử dụng lại tên người dùng Gmail).

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13520928679340149509