Na-disable ang iyong account

Kung na-redirect ka sa page na ito, na-disable ang buong Google Account mo.

Alamin kung bakit

 1. Mag-sign in sa iyong Google Account sa isang browser, tulad ng Chrome.
 2. Kung na-disable ang iyong account, makakatanggap ka ng paliwanag.

Ano ang mangyayari kapag na-disable ang iyong account

 • Hindi ka makakapag-sign in sa mga serbisyo ng Google o makakagamit ng Mag-sign in gamit ang Google. Kapag sinubukan mong mag-sign in, makakatanggap ka ng mensahe ng error o dadalhin ka sa page na ito.
 • Kung minsan, makakatanggap ka ng email o text message mula sa Google na nagsasabi sa iyong na-disable ang account mo.

Hilingin sa aming i-restore ang iyong account

Kung pag-aari mo ang account, puwede kang humiling ulit ng access dito.

 1. Mag-sign in sa iyong Google Account sa isang browser, tulad ng Chrome.
 2. Piliin ang Magsimula ng Apela.
 3. Sundin ang mga tagubilin.

Kung hindi naaprubahan ang iyong apela, mananatiling hindi available ang buong Google Account mo. Kung walang gagawing karagdagang pagkilos, permanenteng madi-disable ang iyong account at isasaalang-alang ang pag-delete nito.

Kung nakatira ka sa European Union (EU) o isa kang mamamayan ng EU, posibleng may iba pang opsyon sa pagresolba na available sa iyo. Matuto pa.

Max na dami ng apela na sinusuri para sa ilang paglabag sa patakaran

Para sa ilang paglabag sa patakaran, magsusuri ang Google ng hanggang sa 2 apela. Kung hindi naaprubahan ang unang apela, puwede kang magsumite ng pangalawang apela na may higit na impormasyon, na susuriin ulit ng isang reviewer sa Google. Isasara ang anumang apela pagkatapos nito.

Kung nalalapat ito sa iyong apela, bago mo ito isumite, makakakita ka ng mensahe tungkol sa max na dami ng mga apelang susuriin ng Google para sa ganitong uri ng paglabag sa patakaran.

Mag-download ng data mula sa na-disable na account

Kung hindi ka makapasok sa iyong account, posibleng ma-download at ma-save mo ang data ng account mula sa ilang Serbisyo ng Google.

Para subukang i-download ang data mo, mag-sign in sa iyong account gaya ng karaniwan mong ginagawa. Pagkatapos, posibleng may opsyon kang i-download ang iyong data.

Posibleng i-disable ang mga account nang walang kakayahang mag-download ng data dahil sa ilang partikular na paglabag, kasama ang, pero hindi limitado sa:

 • Mga valid na legal na kahilingan
 • Pag-hijack ng account
 • Matitinding paglabag ng content kabilang ang sekswal na pang-aabuso at pananamantala sa bata at content na nauugnay sa terorismo

Bakit dini-disable ang mga account

Kadalasan, nadi-disable ang Mga Google Account kung hindi sumunod ang may-ari ng account sa aming mga patakaran. Kasama sa mga patakaran ng Google ang:

Narito ang ilang karaniwang dahilan kung bakit dini-disable ang mga account. Hindi lahat ng serbisyo ng Google ay nagdi-disable ng account sa mga dahilang ito.

Pag-hack o pag-hijack ng account

Huwag mag-sign in o gumamit ng account ng ibang tao maliban na lang kung hayagan ka niyang pinapahintulutan.

Mga awtomatikong tawag o mensahe

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google para awtomatikong magsagawa ng mga tawag sa telepono o magpadala ng mga mensahe (robodialing).

Ang robocall ay mga tawag sa telepono na gumagamit ng naka-computerize na autodialer para magpadala ng mga na-prerecord na mensahe.

Paglabag sa mga patakaran sa produkto

May mga sariling code of conduct at tuntunin ng serbisyo ang ilang serbisyo ng Google, kabilang ang:

Kung hindi susunod ang isang tao sa mga patakarang ito, puwede naming pigilan ang taong iyon na:

 • Gamitin ang serbisyong iyon
 • Mag-sign in sa anumang serbisyo ng Google
Sekswal na pang-aabuso at pananamantala sa bata

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google sa paraang nananamantala o nang-aabuso ng mga bata.

Kumikilos kami sa mga sumusunod na uri ng content:

 • Mga materyal na nagpapakita ng sekswal na pang-aabuso sa bata, kabilang ang mga cartoon.
 • Paghahanda sa bata sa pamamagitan ng pagkaibigan - halimbawa, pakikipagkaibigan sa isang bata online para magsagawa, online man o offline, ng sekswal na pakikipag-ugnayan at/o pakikipagpalitan ng sekswal na koleksyon ng imahe sa batang iyon.
 • Sextortion - halimbawa, ang pagggamit ng totoo o sinasabing access sa maseselang larawan ng bata para takutin o i-blackmail ang bata.
 • Sekswalisasyon ng menor de edad - halimbawa, koleksyon ng imahe na naglalarawan, nanghihikayat, o nagsusulong ng sekswal na pang-aabuso sa mga bata o pagpapakita ng mga bata sa paraang posibleng magresulta sa sekswal na pananamantala sa mga bata.
 • Trafficking ng bata - halimbawa, pag-advertise o pangangalap ng bata para sa komersyal na sekswal na pananamantala.

Kabilang sa content na ito ang anumang ginagawa, ibinabahagi, ipinapadala, o ina-upload sa mga serbisyo ng Google.

Kapag nakakita kami ng pananamantala sa mga bata, gagawa kami ng mga naaangkop na pagkilos. Posibleng kasama sa mga gagawin namin ang pag-uulat ng pananamantala sa bata sa National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) o mga tagapagpatupad ng batas, at pag-disable ng mga account.

Tandaang para sa ilan sa aming mga serbisyo sa pakikipag-ugnayan:

Sa loob ng European Union, ang ilan sa aming mga serbisyo sa pakikipag-ugnayan ay tumutukoy ng sekswal na pang-aabuso sa bata online sa ilalim ng Regulation (EU) 2021/1232, na nagbibigay-daan sa pagbubukod mula sa pagiging kumpidensyal ng mga komunikasyon sa ilalim ng Directive 2002/58/EC para sa layunin ng paglaban sa sekswal na pang-aabuso sa bata. Sa ilalim ng Regulation 2021/1232, kung sa iyong palagay ay maling na-disable ang account mo, pwede kang maghain ng reklamo sa naaangkop na awtoridad ng proteksyon sa data (data protection authority o DPA) ng iyong bansa, dagdag pa sa paghiling ng pagsusuri May karapatan ka rin sa hudisyal na remedyo sa harap ng may kapangyarihang korte.

Paggawa ng pekeng pagkakakilanlan para manlinlang ng mga tao

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google para gumawa ng pekeng pagkakakilanlan para manlinlang ng mga tao (social engineering) at magpagawa ng bagay. Isang paglabag ang paggawa ng Gmail address na nagpapahiwatig na nagtatrabaho ang isang tao sa isang hindi nauugnay na kumpanya o organisasyon ng pamahalaan.

Gayunpaman, ayos lang ang mga paggamit tulad ng paggawa ng fan email account gamit ang pangalan ng artista.

Mga paglabag sa batas sa pag-export o mga sanction

Huwag gamitin ang mga serbisyo ng Google o ang iyong account sa paraang posibleng magresulta sa o magdulot ng paglabag sa mga naaangkop na batas sa pag-export o mga sanction.

Kung ikaw o ang iyong organisasyon ay isang partidong napapailalim sa sanction o kumikilos para sa isang tao o organisasyong napapailalim sa sanction, posibleng ma-disable ang account mo at ang anumang nauugnay na account.

Panliligalig, pananakot, at mga pagbabanta
Huwag manligalig, manakot, o magbanta ng ibang tao. Hindi namin pinapayagan ang paggamit ng mga serbisyo ng Google para manghikayat o mag-udyok ng ibang tao sa mga aktibidad na ito.
Tandaang ilegal ang online na panliligalig sa maraming lugar at puwede itong magkaroon ng matitinding offline na kahihinatnan.
Posibleng gumawa kami ng naaangkop na pagkilos kung may mag-abiso sa amin tungkol sa mga banta ng panganib o iba pang mapanganib na sitwasyon, kung saan posibleng kabilang ang pag-uulat sa iyo sa mga nauugnay na awtoridad.
Malaking bilang ng tawag

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google para magpadala ng malaking bilang ng mga tawag sa isang telephone exchange para sa pinansyal na kapakinabangan (traffic pumping).

Pagpapanggap at misrepresentasyon ng pagkakakilanlan
Huwag magpanggap bilang isang tao o organisasyon, o gumawa ng misrepresentasyon ng iyong sarili.

Huwag gumawa ng misrepresentasyon sa o ilihim ang pinagmulan mong bansa at gumawa o mamahagi ng content tungkol sa pulitika, mga isyung panlipunan, o mga usaping mahalaga sa publiko sa mga user sa bansang hindi mo kinabibilangan sa paraang mapanlinlang.

Pinapayagan namin ang parody, satire, at paggamit ng mga pseudonym o pen name. Iwasan ang content na posibleng makapanlinlang sa iyong audience tungkol sa tunay mong pagkakakilanlan.
Malware, phishing, at iba pang mapaminsalang aktibidad

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google para sa:

 • Malware: Pagpapadala ng mapaminsala o hindi gustong code o software, tulad ng mga virus.
 • Phishing: Pagkuha ng pribadong impormasyon sa pamamagitan ng pagnanakaw nito o panlilinlang sa mga tao na ibahagi ito.
 • Pagdudulot ng pinsala o panghihimasok sa mga network, server, o iba pang system ng Google (hal. mga cyberattack).
Koleksyon ng di-konsensuwal at explicit na imahe at sextortion

Huwag magbantang maglantad o mamahagi ng tahasan, maselan, o nakakahiyang content na may katangiang sekswal ng ibang tao nang walang pahintulot.

Huwag mamilit (gamit ang awtoridad, impluwensya, o pressure), manghikayat, o manghingi ng pinansyal na pakinabang o iba pang sekswal na content mula sa isang indibidwal sa pamamagitan ng pagbabanta ng paglalantad o pamamahagi ng kanyang tahasan, maselan, o nakakahiyang content na may katangiang sekswal.

Ilegal ang online na panliligalig sa maraming lugar at puwede itong magkaroon ng matitinding offline na kahihinatnan.

Tahasang sekswal na content
Huwag magpamahagi ng hayagang sekswal na content, kabilang ang:
 • Kahubaran
 • Detalyadong imahe ng mga aktibidad ng pakikipagtalik
 • Pornographic na content
 • Paghahatid ng trapiko sa mga site ng komersyal na pornograpiya
Pinapayagan namin ang content na para sa mga layunin ng pagbibigay-kaalaman, dokumentaryo, agham, o sining.
Pag-spam

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google para magpadala ng hindi kanais-nais na content sa sinuman, na tinatawag na spam.

Ang spam ay posibleng mga email, komento, larawan, review, o iba pang content na ginagawa o ibinabahagi sa mga serbisyo ng Google.

Narito ang ilang maiinam na pangkalahatang panuntunan:

 • Iwasang magpadala ng pampromosyon o pangkomersyal na content na hindi hiningi.
 • Huwag magpadala ng content sa mga taong hindi mo kilala, o sa maraming tao nang sabay-sabay.
Panteroristang content

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google para magbahagi ng content na ginawa para:

 • Mag-recruit para sa mga organisasyon ng terorista
 • Mag-udyok ng karahasan
 • Purihin ang mga pag-atake ng terorista
 • Magsulong ng mga pagkilos ng terorismo
Hindi kwalipikadong institusyong pang-edukasyon
 • Huwag magpanggap bilang institusyong pang-edukasyon kapag gumagawa ng Google Workspace for Education account.
 • Huwag gumawa ng misrepresentasyon ng iyong mga kwalipikasyon kapag nag-a-apply para sa Google Workspace for Education account. Matuto tungkol sa mga kwalipikasyon.
Paggamit ng maraming account para sa pang-aabuso
 • Huwag gumawa o gumamit ng maraming account para malabag ang mga patakaran ng Google.
 • Huwag gumamit ng mga program (tinatawag na mga bot) para gumawa ng mga pekeng account.

Awtomatikong dine-detect at dini-disable ng Google ang mga account na ginawa para sa pang-aabuso.

Maraming tao ang may mahigit sa isang Google Account, tulad ng personal na account at account sa trabaho. Ayos lang ang mga ganoong paggamit.

Mga valid na legal na kahilingan
Kapag hiniling, kung minsan ay gagawa kami ng pagkilos sa ilalim ng mga naaangkop na batas o bilang sagot sa utos ng hukuman. Magsumite ng mga legal na kahilingan dito.

Maghanap ng mga pagbabago sa aming patakaran sa mga na-disable na account

Matuto tungkol sa mga pagbabago sa aming patakaran sa mga na-disable na account.

true
Welcome sa Google Account!

Nalaman naming mayroon kang bagong Google Account! Alamin kung paano pahusayin ang iyong experience gamit ang checklist ng Google Account mo.

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
6926666872538203519
true
Maghanap sa Help Center
true
true
true
true
true
70975