ရှာဖွေခြင်း
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
သင်တောင်းဆိုလိုက်သည့် စာမျက်နှာကို လောလောဆယ်တွင် သင့်ဘာသာစကားဖြင့် မရနိုင်သေးပါ။ Google Chrome ပါ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုပြီး ဝဘ်စာမျက်နှာများကို သင်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားသို့ လက်ငင်း ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် စာမျက်နှာ၏ အောက်ဆုံးတွင်ရှိသည့် အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

Create a strong password

Creating a secure password is an important part of protecting your Google Account. A strong password helps to:

 • Keep your personal information safe
 • Protect your emails, files, and other content
 • Prevent someone from breaking into your account

Step 1: Meet password requirements

Make your password with 8 characters or more. It can be any combination of letters, numbers, and symbols.

You can't use a password that:

 • Is used by many other accounts
 • You've used before on your account

Step 2: Follow tips for a good password

A strong password is nearly impossible for someone else to guess. Follow these tips to learn what makes a good password, then apply them to your own.

Use letters, numbers & symbols

Combine different types of characters

Use a mix of alphanumeric characters (letters and numbers) and symbols:

 • Uppercase (capital) letters. Examples: A, E, R
 • Lowercase (small) letters. Examples: a, e, r
 • Numbers. Examples: 2, 6, 7
 • Symbols and special characters. Examples: ! @ & *

Recommendations & examples

Replace letters with numbers & symbols: Choose a word or phrase and use numbers and symbols instead of some letters. Examples:

 • "Spooky Halloween" becomes "sPo0kyH@ll0w3En"
 • "Later gator" becomes "L8rg@+0R"

Abbreviate a sentence: Come up with a sentence and use the first letter of each word. Example:

 • "Uncle Peter always ate chocolate-covered everything" becomes "uP@8cCe!"

Use long passwords: Long passwords are stronger. Since spaces are allowed, you can use memorable phrases or words from your favorite songs, poetry, or quotes. Example:

 • "an 0pen <3 = an 0pen MIND"
 • "It's a long way 2 the ^ if U wanna Rock&Roll"
 • "From time to time, The clouds give rest To the moon-beholders"
Avoid personal information & common words

Don't use personal information

Avoid using information that others might know about you or could easily find out. Examples:

 • Your pet's name
 • Your nickname
 • Your street name

Don't use common words

Avoid simple words, phrases, and patterns that are easy to guess. Examples:

 • Obvious words and phrases like "password" or "letmein"
 • Sequences like "abcd" or "1234"
 • Keyboard patterns like "qwerty" or "qazwsx"
 • Any examples in this article, like "sPo0kyH@ll0w3En" or "uP@8cCe!"
Don't reuse passwords

Use a different password for each of your important accounts, like your email and online banking account.

Reusing passwords is risky. If someone figures out your password for one account, that person could sign in to your other accounts and access your email, address, and even your money.

Step 3: Keep passwords secure

After you create a strong password, take steps to keep it safe.

Don't display your passwords

Avoid leaving notes with passwords on your computer or desk. People who walk by can easily steal this information and use it to sign in as you.

Use a tool to manage your passwords

If you have trouble remembering multiple passwords, consider getting a trusted password manager. Take some time to research the reviews and reputations of these services.

Learn how you can sign in to different websites with saved passwords on Chrome.

Be prepared if you forget your password

To make sure you can get back into your Google Account if you ever can't sign in, add a recovery option. Learn how to add a recovery phone number or email address.

A recovery option helps you reset your password if:

 • You forget your password
 • You think someone else is using your account
 • You can't sign in for another reason

Make your account more secure

Learn how to help keep your account secure.

hc_author_accounts

Nick is an Accounts expert and the author of this help page. Leave him feedback below about how to improve it.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.