ရှာဖွေခြင်း
Clear search
Close search
Google apps
Main menu

Take the new Security Checkup. Strengthen the security of your Google Account in 2 minutes.

သင်တောင်းဆိုလိုက်သည့် စာမျက်နှာကို လောလောဆယ်တွင် သင့်ဘာသာစကားဖြင့် မရနိုင်သေးပါ။ Google Chrome ပါ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုပြီး ဝဘ်စာမျက်နှာများကို သင်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားသို့ လက်ငင်း ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် စာမျက်နှာ၏ အောက်ဆုံးတွင်ရှိသည့် အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

Creating a strong password

To keep your account safe, here are a few tips on how to create a strong password:

Use a unique password for each of your important accounts

Use a different password for each of your important accounts, like your email and online banking accounts. Re-using passwords is risky. If someone figures out your password for one account, it's possible they could get access to your personal information, or other online services like shopping or banking.

Use a mix of letters, numbers, and symbols in your password

Using numbers, symbols and mix of upper and lower case letters in your password makes it harder for someone to guess your password. For example, an eight-character password with numbers, symbols and mixed-case letters is harder to guess because it has 30,000 times as many possible combinations than an eight-character password with only lower case letters.

Don’t use personal information or common words as a password

Create a unique password that's unrelated to your personal information and uses a combination of letters, numbers, and symbols. For example, you can select a random word or phrase and insert letters and numbers into the beginning, middle, and end to make it extra difficult to guess (such as "sPo0kyh@ll0w3En"). Don’t use simple words or phrases like "password" or "letmein," keyboard patterns such as "qwerty" or "qazwsx," or sequential patterns such as "abcd1234" which make your password easier to guess.

Make sure your backup password options are up-to-date and secure

Update your recovery email address regularly so that you can receive emails in case you need to reset your password. You can also add a recovery phone number to receive password reset codes via text message.

Many websites will also give you the option of answering a security question if you forget your password. If you create your own question, try to come up with one that has an answer only you would know. The answer shouldn't be something that someone can guess by scanning information you've posted on blogs or social networking sites.

If you are asked to choose a question from a list, like the city where you were born, try to find a way to make your answer unique by using some of the tips above. That way even if someone guesses the answer, they won't know how to enter it correctly.

Keep your passwords secure

Don't leave notes with your passwords to various sites on your computer or desk, where people can easily steal them and use them to compromise your accounts. If you choose to save passwords in a file on your computer, create a name for the file that won't give it away. If you have a difficult time remembering multiple passwords, use a trusted password manager. Be sure to spend a few minutes checking out reviews and reputations of password manager services.

Make your account more secure

Learn how to help keep your account secure.

hc_author_ashley

Ashley is an Accounts expert and the author of this help page. Leave her feedback below about how to improve it.

Was this article helpful?
How can we improve it?
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.