ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Create a strong password & a more secure account

A secure password and updated recovery info help protect your Google Account.

Step 1: Create a strong password

A strong password helps you:

 • Keep your personal info safe
 • Protect your emails, files, and other content
 • Prevent someone else from getting in to your account

Meet password requirements

Your password can be any combination of letters, numbers, and symbols (ASCII-standard characters only). Accents and accented characters aren't supported.

You can't use a password that:

 • Is particularly weak. Example: "password123"
 • You've used before on your account
 • Starts or ends with a blank space

Follow tips for a good password

A strong password can be memorable to you but nearly impossible for someone else to guess. Learn what makes a good password, then follow these tips to create your own.

Make your password unique

Use a different password for each of your important accounts, like your email and online banking.

Reusing passwords for important accounts is risky. If someone gets your password for one account, they could access your email, address, and even your money.

Tip: If you have trouble remembering multiple passwords, learn how to use a tool to manage your saved passwords.

Make your password longer & more memorable

Long passwords are stronger, so make your password at least 12 characters long. These tips can help you create longer passwords that are easier to remember. Try to use:

 • A lyric from a song or poem
 • A meaningful quote from a movie or speech
 • A passage from a book
 • A series of words that are meaningful to you
 • An abbreviation: Make a password from the first letter of each word in a sentence

Avoid choosing passwords that could be guessed by:

 • People who know you
 • People looking at easily accessible info (like your social media profile)

Avoid personal info & common words

Don’t use personal info

Avoid creating passwords from info that others might know or could easily find out. Examples:

 • Your nickname or initials
 • The name of your child or pet
 • Important birthdays or years
 • The name of your street
 • Numbers from your address

Don’t use common words & patterns

Avoid simple words, phrases, and patterns that are easy to guess. Examples:

 • Obvious words and phrases like "password" or "letmein"
 • Sequences like "abcd" or "1234"
 • Keyboard patterns like "qwerty" or "qazwsx"

Keep passwords secure

After you create a strong password, take steps to keep it safe.

Hide written passwords

If you need to write your password down, don’t leave it on your computer or desk. Make sure any written passwords are stored somewhere that’s secret or locked.

Manage your passwords with a tool

If you have trouble remembering multiple passwords, consider using a trusted password manager. Take some time to research the reviews and reputations of these services.

You can also use your Google Account to save passwords for you.

Step 2: Be prepared if someone gets your password

Your recovery info is used to help you in case we detect unusual activity in your account.

Add a recovery email address

 1. Go to your Google Account.
 2. On the left navigation panel, click Personal info.
 3. On the Contact info panel, click Email.
 4. Click Add Recovery Email.

Add a recovery phone number

 1. Go to your Google Account.
 2. On the left navigation panel, click Personal info.
 3. On the Contact info panel, click Phone.
 4. Click Add Recovery Phone.

Recovery info can be used to help you:

 • Find out if someone else is using your account
 • Take back your account if someone else knows your password
 • Get in to your account if you forget your password or can’t sign in for another reason

Make your account more secure

Get personalized advice to improve your account’s security.

Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
70975
false
false