Không nhận được email xác minh

Nếu bạn không nhận được email xác minh:

  1. Kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư hàng loạt của bạn
    Bạn có thể email xác minh tài khoản mà chúng tôi gửi cho bạn đã bị chặn bởi bộ lọc spam hoặc thư hàng loạt trong email của bạn. Nếu bạn không tìm thấy email trong các thư mục này, hãy thêm account-verification-noreply@google.com vào sổ địa chỉ hoặc danh sách địa chỉ được phép trên bộ lọc của bạn, sau đó yêu cầu một email xác minh mới.
  2. Yêu cầu email xác minh mới
    Đăng nhập vào trang chủ tài khoản Google. Nếu tài khoản của bạn chưa được xác minh, bạn sẽ thấy thông báo "Cần được xác minh tài khoản", bao gồm liên kết để gửi email xác minh mới.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào trang chủ tài khoản Google để yêu cầu email xác minh mới, bạn có thể đã nhập địa chỉ email sai khi tạo tài khoản của mình. Để kiểm tra, hãy tạo lại tài khoản Google của bạn bằng địa chỉ email chính xác. Nếu bạn có thể tiếp tục quá trình tạo tài khoản chứng tỏ tài khoản đó vẫn chưa được tạo.