Chỉnh sửa thông tin tài khoản cơ bản của bạn

Để chỉnh sửa tài khoản của bạn, chỉ cần đăng nhập vào Trang chủ tài khoản Google.

Địa chỉ email

Trong hộp Email và điện thoại, nhấp vào Chỉnh sửa để chỉnh sửa địa chỉ email (tên người dùng) được liên kết với tài khoản của bạn. Bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình nếu bạn sử dụng Gmail. Tìm hiểu thêm

Mật khẩu

Ở trên cùng, nhấp vào Bảo mật. Trong hộp Mật khẩu, nhấp Thay đổi mật khẩu. Để biết thêm thông tin về bảo mật và an toàn, hãy xem Trung tâm an toàn của Google.

Tên cá nhân, biệt hiệu

Nhấp vào tab dành cho Thông tin cá nhân. Nếu bạn có tài khoản Google+, bạn có thể thay đổi tên cá nhân hoặc biệt hiệu của mình bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa tiểu sử. Nếu bạn không có tài khoản Google+, nhấp vào Chỉnh sửa trong hộp Thông tin cá nhân.

Ngày sinh

Nếu bạn có ngày sinh được liệt kê trong tài khoản của mình, bạn có thể cập nhật ngày sinh thông qua Google+.

  1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+. Nhấp vào Tiểu sử.
  2. Nhấp vào Giới thiệu ở trên cùng.
  3. Trong phần Thông tin cơ bản, nhấp vào Chỉnh sửa.
  4. Trong phần Ngày sinh, nhập ngày, tháng và năm sinh của bạn. Bạn có thể điều chỉnh những ai có thể xem ngày sinh trên tiểu sử của mình bằng trình đơn thả xuống ở bên phải.
  5. Nhấp vào Lưu.

Múi giờ

Khi bạn di chuyển đến một múi giờ khác, bạn có thể muốn xem các sự kiện theo múi giờ ở vị trí hiện tại của bạn. Để thay đổi múi giờ của bạn, chỉnh sửa cài đặt của bạn trong Lịch Google.

Ảnh tiểu sử

Nếu bạn sử dụng Google+, hãy đăng nhập vào plus.google.com. Sau đó, di con trỏ qua ảnh tiểu sử và nhấp vào  để thay đổi ảnh của bạn. Bạn có thể tải ảnh lên, hãy chọn một ảnh đã được chia sẻ trên Google+ hoặc chụp ảnh mới. Tìm hiểu thêm về cài đặt ảnh tiểu sử của bạn.

Nếu bạn không sử dụng Google+ nhưng có một tiểu sử công khai trên Google, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn tại accounts.google.com. Nhấp Chỉnh sửa tiểu sử để cập nhật ảnh tiểu sử của bạn.

Xóa sản phẩm

Để xóa một số sản phẩm nhất định khỏi tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Công cụ dữ liệu ở trên cùng. Trong hộp Công cụ dữ liệu, nhấp vào Xóa sản phẩm bên cạnh Quản lý tài khoản, sau đó chọn liên kết thích hợp từ danh sách.

Lưu ý rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể xóa một dịch vụ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tùy chọn sẵn có cho một dịch vụ, vui lòng truy cập Trang trợ giúp của Google, nơi bạn có thể tìm thông tin chuyên sâu về các sản phẩm cụ thể.

Xóa tài khoản của bạn

Để xóa tài khoản của bạn, nhấp vào Công cụ dữ liệu ở trên cùng. Trong hộp Công cụ dữ liệu, nhấp vào Xóa tài khoản và dữ liệu.

  • Nếu bạn xóa tài khoản, bạn sẽ xóa vĩnh viễn các sản phẩm Google được liên kết với tài khoản đó, chẳng hạn như tiểu sử orkut và lịch sử web của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng Gmail với tài khoản của bạn, bạn sẽ không thể truy cập vào hộp thư đến cũng như không thể sử dụng lại tên người dùng Gmail của mình được nữa.

Để biết các mẹo về an toàn trực tuyến, truy cập Trung tâm an toàn của Google.