Tạo Tài khoản Google

Bạn có thể đăng ký Tài khoản Google để sử dụng Gmail, Google+, YouTube và các sản phẩm khác của Google.

Tạo một tài khoản mới

Để thiết lập một Tài khoản Google, hãy truy cập vào trang tạo Tài khoản Google.

Trên bất kỳ trang đăng nhập Google nào, bạn cũng có thể chọn Tùy chọn khác tiếp đến Tạo tài khoản.

Kiểm tra xem bạn đã có Tài khoản Google chưa

Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google (như Gmail, Maps hoặc YouTube) thì bạn đã có Tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo cho sản phẩm đó để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm khác của Google.

Nếu bạn không nhớ đã từng đăng nhập và muốn kiểm tra xem bạn có tài khoản hay không, hãy nhập địa chỉ email của bạn. Nếu không có Tài khoản Google liên kết với địa chỉ email của mình, bạn sẽ nhận được thông báo về điều đó. 

Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu, hãy làm theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn.

Kiểm tra địa chỉ email mà thông báo được gửi đến

Nếu bạn đã đăng ký Gmail bằng Tài khoản Google của mình, thì chúng tôi sẽ gửi tất cả email thông báo liên quan đến tài khoản đến địa chỉ Gmail của bạn.

Để thay đổi địa chỉ bạn nhận thông báo, hãy đăng nhập vào Tài khoản của tôi tiếp đến Thông tin cá nhân của bạn tiếp đến Email.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?