Thông tin cơ bản về tài khoản Google

Tài khoản Google là một hệ thống đăng nhập hợp nhất cho phép bạn truy cập:

  • Các sản phẩm miễn phí của Google, bao gồm Gmail, Google Groups, Picasa, Lịch sử Web và các sản phẩm khác.
  • AdWords và Google Checkout.

Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong số những sản phẩm này trước đây thì bạn đã có tài khoản Google. Để thử các sản phẩm mới của Google, chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Google hiện có của bạn. Tên người dùng tài khoản của bạn là địa chỉ email bạn đã nhập khi tạo tài khoản Google. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy đăng nhập bằng tên người dùng Gmail của mình.

Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể tạo tài khoản ngay bây giờ.