Nhận thư từ Google Groups tại Tài khoản Google cá nhân của tôi

Nếu bạn bỗng nhiên nhận được thư từ Google Groups gửi tới địa chỉ email chính được liệt kê trên Tài khoản Google cá nhân của mình, điều này là do bạn không thể sử dụng địa chỉ @mydomain.com của mình làm địa chỉ email thay thế.

Nếu tổ chức của bạn đăng ký miền @mydomain.com của bạn cho Google Apps và trước đó bạn đã đưa địa chỉ @mydomain.com vào danh sách địa chỉ thay thế trên Tài khoản Google cá nhân của mình, thì địa chỉ đó sẽ được xóa khỏi danh sách địa chỉ email thay thế trên bất kỳ Tài khoản Google nào bạn đã thiết lập. Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ nhóm nào gửi email tới địa chỉ email thay thế, email từ Google Groups hiện sẽ được gửi tới địa chỉ email chính trên Tài khoản Google của bạn.

Bạn có thể kiểm tra cài đặt gửi email cho các nhóm của mình bằng cách truy cập Nhóm Google và nhấp 'Chỉnh sửa tư cách thành viên của tôi' ở bên phải trang.