Thay đổi mật khẩu hoặc email cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác của bạn

Nếu đang duyệt xem phần cài đặt Tài khoản Google của bạn, bạn có thể thấy rằng một số tuỳ chọn đối với tài khoản cơ quan, trường học hoặc nhóm khác đã chuyển đổi của bạn khác với Tài khoản Google thông thường. Chúng tôi giải thích những điểm khác biệt về chế độ cài đặt ở dưới đây. 

Tuỳ chọn khôi phục mật khẩu

Bạn không thể thiết lập các tuỳ chọn khôi phục cho tài khoản trên trang này vì quản trị viên miền của bạn đã giới hạn việc thay đổi mật khẩu. Điều này thường xảy ra khi tài khoản Google Workspace do cơ quan, trường học hoặc nhóm khác của bạn quản lý. Nếu bạn muốn khôi phục mật khẩu, hãy liên hệ với quản trị viên của mình.

Địa chỉ email

Bạn không có tuỳ chọn để chỉnh sửa địa chỉ email của mình trên tài khoản cơ quan, trường học hoặc nhóm khác của bạn. Lý do là địa chỉ email của bạn do quản trị viên quản lý, vì vậy, bạn cần liên hệ với quản trị viên nếu muốn thay đổi địa chỉ gửi của mình.

Bạn cũng có thể thấy một email liệt kê trong phần Địa chỉ email dưới dạng tennguoidung@my-domain.com.test-google-a.com bên dưới địa chỉ email cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác của bạn. Địa chỉ này là địa chỉ email tạm thời nên bạn không cần phải lo lắng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false