Đăng nhập tự động và thiếu dữ liệu

Vì tài khoản Google Apps của bạn giờ đây hoạt động giống một Tài khoản Google đầy đủ nên cookie trình duyệt của bạn sẽ được chia sẻ giữa các sản phẩm khi đăng nhập. Điều đó có nghĩa là nếu bạn truy cập một sản phẩm khác của Google khi đã đăng nhập vào tài khoản Google Apps của mình, bạn cũng sẽ được đăng nhập tự động bằng tài khoản Google Apps của mình.

Khi đã đăng nhập tự động bằng tài khoản Google Apps của mình, bạn sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu được liên kết với tài khoản đó. Nếu trước đây bạn đã sử dụng sản phẩm bằng tài khoản khác và sau đó tự động đăng nhập bằng tài khoản Google Apps thì bạn sẽ không nhìn thấy dữ liệu từ tài khoản trước của mình hoặc bạn có thể được yêu cầu thiết lập một tiểu sử mới cho sản phẩm đó. Đừng lo—dữ liệu của bạn sẽ an toàn. Để truy cập dữ liệu này, hãy đăng nhập bằng tài khoản trước đó của bạn.

Nếu bạn muốn có thể truy cập nhiều tài khoản cùng một lúc trên cùng một trình duyệt, bạn có thể bật tính năng đăng nhập nhiều tài khoản. Nếu bạn không muốn bật tính năng đăng nhập nhiều tài khoản, bạn vẫn có thể truy cập nhiều tài khoản cùng một lúc, nhưng không cùng một trình duyệt.