Nhóm của miền so với nhóm của Google

Có hai loại nhóm: nhóm được lưu trữ trong miền của bạn và nhóm được lưu trữ bởi Google. Nhóm được lưu trữ trong miền của bạn được giới hạn ở người dùng trong miền của bạn. Nói chung, địa chỉ email cho các nhóm này có dạng "nhóm@tên-miền-của-tôi.com". Để truy cập các nhóm này, hãy truy cập URL nhóm groups.google.com/a/tên-miền-của-tôi.com.

Nhóm của Google có dạng "nhóm@googlegroups.com" và có thể được hiển thị công khai. Có các nhóm công cộng có thể được liệt kê trong thư mục và có thể tìm kiếm được. Để truy cập các nhóm này, hãy truy cập groups.google.com.