Sử dụng đồng thời nhiều tài khoản

Sau khi Google Apps chuyển đổi, bạn sẽ thấy rằng mình không thể đăng nhập vào Tài khoản Google khác trong cùng một trình duyệt trong khi đã được đăng nhập vào tài khoản Google Apps của bạn. Dưới đây là lý do:

  • Google sử dụng cookie để duy trì trạng thái đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Cookie đăng nhập của Google chỉ cho phép bạn đăng nhập bằng một tài khoản tại một thời điểm.
  • Trước đây, tài khoản Google Apps đã được đặt cookie tách biệt với Tài khoản Google, vì vậy bạn có thể đăng nhập vào cả Tài khoản Google và tài khoản Google Apps của mình trong cùng một trình duyệt web.
  • Tài khoản Google Apps của bạn đã trải qua quá trình chuyển đổi và giờ đây hoạt động giống một Tài khoản Google đầy đủ hơn. Tài khoản của bạn sử dụng cookie đăng nhập chuẩn của Google, mỗi lần chỉ cho phép bạn đăng nhập vào một tài khoản.