Quyền truy cập vào dữ liệu của quản trị viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ

Tài khoản G Suite của bạn có thể truy cập vào phần lớn các sản phẩm của Google bằng cách sử dụng địa chỉ email do quản trị viên của bạn chỉ định cho bạn. Bạn cần lưu ý rằng quản trị viên của bạn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào bạn lưu trữ trong tài khoản này, kể cả email của bạn. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của Google để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, quản trị viên miền của bạn có thể tắt một số dịch vụ cụ thể hoặc giới hạn khả năng của bạn trong việc di chuyển dữ liệu đến tài khoản tổ chức hoặc ngược lại.

Nếu bạn truy cập vào sản phẩm của Google bằng địa chỉ email mà quản trị viên chỉ định cho bạn, thỏa thuận hoặc mối quan hệ pháp lý của bạn với quản trị viên có thể ảnh hưởng đến:

  • Việc ai sở hữu dữ liệu hoặc nội dung bạn gửi hoặc tải lên thông qua tài khoản của mình.
  • Điều kiện mà bạn có thể truy cập tài khoản của mình hoặc thời điểm tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa.
  • Ai có thể truy cập hoặc xóa dữ liệu trong tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản của bạn hiện do bạn quản lý hoặc nhóm quản lý thì tài khoản này có thể được quản trị viên miền quản lý. Tìm hiểu thêm.

Bạn cũng có thể truy cập sản phẩm của Google không có trong G Suite bằng cách tạo Tài khoản Google không được quản lý thông qua G Suite.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?