Địa chỉ email thay thế và các sản phẩm khác của Google

Trước khi thêm các địa chỉ email thay thế vào tài khoản của bạn, đảm bảo bạn đã đọc thông tin sau để hiểu cách các địa chỉ này hoạt động trên các sản phẩm khác nhau.

Địa chỉ email thay thế và Google Documents, Sites và Lịch

Khi các địa chỉ liên hệ chia sẻ nội dung với địa chỉ email thay thế của bạn qua Google Documents hoặc Google Sites, địa chỉ email chính của bạn sẽ vẫn được hiển thị. Ví dụ: khi một người nào đó chia sẻ tài liệu với một địa chỉ email thay thế được liên kết với địa chỉ Gmail, tên người dùng Gmail sẽ xuất hiện thay vì địa chỉ email thay thế. Trong Lịch, địa chỉ thay thế giờ hoạt động khác.

Địa chỉ email thay thế và Tiểu sử trên Google

Nếu bạn có tiểu sử trên Google, ở đầu trang Chỉnh sửa tiểu sử, bạn sẽ thấy miền của tất cả địa chỉ email đã xác minh được liên kết với tài khoản của bạn. Chọn miền bạn muốn hiển thị trên tiểu sử của mình (nhớ rằng chúng tôi sẽ không hiển thị địa chỉ email đầy đủ của bạn) và lưu các thay đổi.

Khi những người biết bạn truy cập tiểu sử của bạn và thấy chẳng hạn như tên miền của trường bạn, họ sẽ biết rằng bạn đã tạo tiểu sử của mình.

Tìm hiểu thêm về cách kết nối các địa chỉ email khác với tài khoản của bạn có thể giúp bạn và bạn bè bạn tìm thấy nhau trên Google.