Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn bằng một địa chỉ email khác

Khi bạn tạo Tài khoản Google, bạn sẽ tự động nhận được địa chỉ Gmail cùng với tài khoản đó. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ email khác để đăng nhập, bạn có thể liên kết địa chỉ email không phải Gmail với tài khoản và sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập, khôi phục mật khẩu, nhận thông báo và hơn thế nữa.

Yêu cầu về địa chỉ email

  • Bạn không được sử dụng địa chỉ Gmail.
  • Bạn không được sử dụng địa chỉ email đã được liên kết với một Tài khoản Google khác.
  • Hãy nhớ sử dụng mật khẩu Tài khoản Google của bạn khi đăng nhập bằng địa chỉ email này.

Thêm địa chỉ email thay thế

  1. Đăng nhập vào trang Cài đặt tài khoản của bạn.
  2. Trong hộp "Thông tin cá nhân", chọn Email.
  3. Bên cạnh "Email khác", chọn "Chỉnh sửa".
  4. Trong trường "Thêm địa chỉ thay thế mới", nhập địa chỉ email của bạn và chọn "Lưu".

Chúng tôi sẽ gửi email kèm theo liên kết xác minh tới địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn cần phải mở email và nhấp vào liên kết trước khi có thể đăng nhập vào tài khoản bằng địa chỉ thay thế. Xin lưu ý rằng việc gửi email có thể mất vài phút.

Bạn không tìm thấy thư xác minh? Đọc mẹo khắc phục sự cố của chúng tôi.

Mọi người có thể thấy địa chỉ Gmail của bạn thay vì địa chỉ email thay thế

Trong một số trường hợp, khi mọi người chia sẻ nội dung với địa chỉ email thay thế của bạn, họ sẽ thấy địa chỉ email Tài khoản Google (Gmail) chính của bạn:

  • Google Tài liệu: khi người nào đó chia sẻ nội dung, chẳng hạn như tài liệu, với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail của bạn sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
  • Google Sites: khi người nào đó chia sẻ trang web với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail của bạn sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
  • Lịch: Khi bạn hồi đáp thư mời được chuyển tiếp từ địa chỉ thay thế của mình, người tổ chức sự kiện sẽ thấy các thư hồi đáp giống như đến từ địa chỉ Gmail của bạn.

Bài viết có liên quan

Cách xóa địa chỉ email thay thế