Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Isagawa ang bagong Pagsusuri sa Seguridad. Paigtingin ang seguridad ng iyong Google Account sa pamamagitan ng 2 minutong pagsusuri.

Ayusin ang mga mensahe ng error

Piliin ang uri ng mensahe ng error na nakukuha mo.

Mali, hindi wasto o hindi matukoy ang username o password
 1. Tiyakin na:
  • Walang mali sa pagkaka-type ng iyong username o password.
  • Nailagay mo ang iyong buong email address. Halimbawa, "username@gmail.com" sa halip na "username@gmail."
  • Naka-off ang caps lock.
  • Nakatakda sa tamang wika ang iyong keyboard.
 2. I-refresh ang iyong browser at subukang mag-sign in muli.
 3. Kung nakukuha mo pa rin ang mensahe ng error, sundin ang mga hakbang upang ma-recover ang iyong account.
 4. I-reset ang iyong password kapag na-prompt. Pumili ng malakas na password na hindi mo pa nagagamit sa account na ito. Alamin kung paano gumawa ng malakas na password.

Kung magpapadala kami sa iyo ng email ngunit hindi mo iyon matatanggap

 1. Tingnan ang iyong folder ng spam o bulk mail.
 2. Kung wala roon ang email:
  1. Idagdag ang noreply@google.com, accounts-support@google.com, at accounts-support-ara@google.com sa iyong address book.
  2. Humiling ng isa pang email sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang upang ma-recover ang iyong account.
 3. Kung hindi mo matatanggap ang email sa loob ng 20 minuto, makipag-ugnayan sa iyong email provider.
Naka-off ang cookies

I-on ang cookies, pagkatapos ay subukang mag-sign in muli.

Kung nakakakuha ka pa rin ng mensahe ng error, narito ang ilang posibleng solusyon. Subukan ang bawat isa, pagkatapos ay subukang mag-sign in muli.

Sinuspinde o naka-disable ang account

Alamin kung bakit

 1. Mag-sign in sa iyong Google Account sa isang browser, gaya ng Chrome.
 2. Kung na-disable ang iyong account, makakatanggap ka ng paliwanag.

Ang mangyayari kapag na-disable ang iyong account

 • Hindi ka makakapag-sign in sa mga serbisyo ng Google. Kapag sinubukan mong mag-sign in, makakatanggap ka ng mensahe ng error o dadalhin ka sa page na ito.
 • Kung minsan, makakatanggap ka ng email o text message mula sa Google na nagsasabi sa iyong na-disable ang account mo.

Hilingin sa aming i-restore ang iyong account

Kung pag-aari mo ang account, maaari kang muling humiling ng access dito.

 1. Mag-sign in sa iyong Google Account sa isang browser, gaya ng Chrome.
 2. Piliin ang Subukang i-restore.
 3. Sundin ang mga tagubilin.

Kung nagkakaproblema ka sa mga hakbang na ito, punan ang form na ito.

Bakit dini-disable ang mga account

Kadalasan, nadi-disable ang Mga Google Account kung hindi sumunod ang may-ari ng account sa aming mga patakaran. Kasama sa mga patakaran ng Google ang:

Narito ang ilang karaniwang dahilan ng pag-disable ng mga account. Hindi ganito ang mga dahilan ng pag-disable ng account ng lahat ng serbisyo ng Google.

Malware, phishing, at iba pang mapaminsalang aktibidad

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google para sa:

 • Malware: Pagpapadala ng mapaminsala o hindi kanais-nais na code o software.
 • Phishing: Pagkuha ng pribadong impormasyon sa pamamagitan ng pagnanakaw nito o panlilinlang sa mga tao na ibahagi ito.
 • Pagdudulot ng pinsala o panghihimasok sa mga network, server, o iba pang system ng Google.
Pag-hack o pag-hijack ng account

Huwag mag-sign in o gumamit ng account ng ibang tao maliban na lang kung hayagan ka niyang pinahihintulutan.

Paggamit ng maraming account para sa pang-aabuso
 • Huwag gumawa o gumamit ng maraming account upang malabag ang mga patakaran ng Google.
 • Huwag gumamit ng mga program (tinatawag na mga bot) upang gumawa ng mga pekeng account.

Maraming tao ang may mahigit sa isang Google Account, gaya ng isang personal na account at account sa trabaho. Ayos lang ang mga ganoong paggamit.

Pag-spam

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google upang magpadala ng hindi kanais-nais na content sa sinuman, na tinatawag na spam.

Ang spam ay maaaring mga email, komento, larawan, review, o iba pang content na ginagawa o ibinabahagi sa mga serbisyo ng Google.

Narito ang ilang maiinam na pangkalahatang panuntunan:

 • Iwasang magpadala ng pampromosyon o pangkomersyal na content na hindi hiniling.
 • Huwag magpadala ng content sa mga taong hindi mo kilala, o sa maraming tao nang sabay-sabay.
Pananamantala sa mga bata

Huwag gumamit ng mga serbisyo ng Google sa paraang nananamantala o nang-aabuso ng mga bata.

Inaalis namin ang mga sumusunod na uri ng content:

 • Koleksyon ng imahe ng sekswal na pang-aabuso ng mga bata, kasama ang mga cartoon
 • Content na nagpapakita ng mga bata sa sekswal na paraan

Kabilang sa content na ito ang anumang ginagawa, ibinabahagi, ipinapadala, o ina-upload sa mga serbisyo ng Google.

Kapag nakakita kami ng pananamantala sa mga bata, gagawa kami ng mga naaangkop na pagkilos. Maaaring mapabilang sa aming mga pagkilos ang pag-uulat sa National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) at mga tagapagpatupad ng batas.

Paglabag sa mga patakaran sa produkto

May mga sariling kodigo ng pag-uugali at tuntunin ng serbisyo ang ilang serbisyo ng Google. Kung hindi susunod ang isang tao sa mga panuntunang ito, maaari naming pigilan ang taong iyon na:

 • Gamitin ang serbisyong iyon
 • Mag-sign in sa anumang serbisyo ng Google

Tingnan ang mga halimbawa ng mga patakaran sa produkto.

Kung minsan, kailangan naming kanselahin at alisin ang isang account. Gagamitin namin ang pinakamahusay naming pagpapasya sa mga ganitong sitwasyon. Sa ilang kritikal o matitinding sitwasyon, maaaring hindi kami makapag-abiso.