Thông tin về ứng dụng chưa được xác minh

Khi một ứng dụng bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn, bạn có thể nhận được cảnh báo nếu ứng dụng chưa hoàn tất quy trình xác minh của Google. Những ứng dụng bên thứ ba chưa được xác minh mà yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản nhạy cảm của bạn có thể chưa được xem xét xem liệu có tuân thủ các chính sách bảo mật dữ liệu của Google hay không. 

Lưu ý quan trọng: Bên thứ ba là các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google. Chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba mà bạn tin tưởng.

Lý do một số ứng dụng chưa được xác minh

Một số ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản nhạy cảm sẽ trải qua quy trình xác minh của Google trước khi được cung cấp rộng rãi cho người dùng.

Ứng dụng có thể chưa được xác minh vì:

  • Nhà phát triển vẫn đang thử nghiệm ứng dụng.
  • Ứng dụng chỉ có thể được dùng nội bộ trong một tổ chức cụ thể.

Các nhà phát triển không đáng tin cậy có thể cố gắng sử dụng các ứng dụng chưa được xác minh cho mục đích gây hại, chẳng hạn như phân phối phần mềm không mong muốn hoặc lấy cắp thông tin cá nhân. Chỉ chia sẻ dữ liệu nếu bạn tin rằng mình có thể tin tưởng nhà phát triển ứng dụng đó.

Tránh các ứng dụng chưa được xác minh

Nếu bạn nhận được cảnh báo cho biết rằng một ứng dụng chưa được xác minh, thì không chia sẻ dữ liệu của bạn trừ khi bạn biết và tin tưởng nhà phát triển ứng dụng.

Quản lý những ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn

Lý do bạn không thể kết nối với một ứng dụng

Tài khoản của bạn có thêm biện pháp bảo vệ
Tài khoản Google của bạn có thể đã tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao. Nếu vậy, chỉ các ứng dụng của Google và các ứng dụng bên thứ ba đã được xác minh mới có thể truy cập vào dữ liệu tài khoản của bạn.
Giới hạn người dùng ứng dụng chưa được xác minh
Nhằm bảo vệ bạn khỏi hành vi sai trái, nếu ứng dụng chưa được xác minh, thì số lượng tài khoản có thể kết nối với ứng dụng sẽ bị hạn chế.
Thông tin dành cho các nhà phát triển ứng dụng
Nhà phát triển ứng dụng có thể tìm hiểu thêm về quy trình xác minh ứng dụng.
Giới hạn số lần đăng nhập
Để bảo vệ người dùng và hệ thống của Google khỏi hành vi sai trái, những ứng dụng dùng OAuth và Google Identity có giới hạn số lần đăng nhập.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false