ಹುಡುಕಾಟ
ಹುಡುಕಾಟ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ
ಹುಡುಕಾಟ ಮುಚ್ಚು
Google Apps
ಪ್ರಮುಖ ಮೆನು
ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ Google Chrome ನ ಅಂತರ್-ರಚಿತ ಅನುವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Adding a phone number to your account

Having a mobile phone number on your account is one of the easiest and most reliable ways to help keep your account safe and ensure that you can get back into your account.

Add a recovery phone number to your account
 1. Sign in to My Account.
 2. In the "Personal info & privacy" section, select Your personal info. 
 3. Choose Phone. 
 4. If adding a phone number, select Add Recovery Phone.
  Or, if editing a phone number, select edit Edit.
 5. Follow the onscreen instructions.
Note: You must use a mobile phone with text messaging turned on.
Why Google asks you to add a mobile phone number to your account

Your mobile phone is a more secure identification method than your recovery email address or a security question because, unlike the other two, you have physical possession of your mobile phone.

Ways we will use your mobile phone number

We'll only use your mobile phone number to ensure the security of your account. Here are some ways we'll use it:

 • To challenge people when they try to hijack your account
 • To send you a verification code so you can get into your account if you ever lose access
 • To provide an alternate way for you to verify that you own an account
 • To help prevent people from getting into your account by guessing the answer to your security question
 • Optional: To alert you to possible threats to your account's security (for example, when your password is changed)
Ways we won't use your mobile phone number

Unless you make a specific request, we won’t use your mobile phone number for anything other than protecting your account. For example, unless you tell us to, we’ll never:

 • Sell your phone number to other companies or organizations
 • Call you for marketing purposes
 • Publish your phone number online
hc_author_ashley

Ashley is an Accounts expert and the author of this help page. Leave her feedback below about how to improve it.

Was this article helpful?
How can we improve it?
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.