Chuyển nội dung vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản công việc của bạn

Nếu bạn có một tài khoản xung đột, bạn có thể giữ các tệp và dữ liệu từ Tài khoản Google mà bạn tạo bằng địa chỉ email của mình tại nơi làm việc của bạn hoặc nhóm khác. Bạn có thể sao chép nội dung của bạn vào một hoặc cả hai nơi này:

  • Tài khoản được tạo bởi nơi làm việc của bạn hoặc nhóm khác và có cùng một địa chỉ email
  • Tài khoản Google cá nhân

Bạn có một số tùy chọn để chuyển nội dung sang một tài khoản khác.

Những điều cần biết trước khi bạn chuyển bất cứ điều gì

Tách biệt nội dung cá nhân

Nếu bạn có cả dữ liệu liên quan đến công việc và thông tin cá nhân trên tài khoản của mình, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển các loại nội dung này vào các tài khoản riêng biệt.

Dữ liệu về tài khoản công việc của bạn được kiểm soát bởi quản trị viên của bạn

Các tệp và dữ liệu thuộc tài khoản được tạo bởi nơi việc của bạn hoặc nhóm khác được quản lý bởi một quản trị viên. Đọc Chính sách bảo mật của Google để tìm hiểu thêm.

Nếu bạn không muốn quản trị viên của mình kiểm soát hoặc có quyền truy cập vào nội dung nhất định, chúng tôi khuyên bạn không chuyển nội dung đó vào tài khoản đó.

Quản trị viên của bạn cũng có thể vô hiệu hóa các sản phẩm cụ thể, như Drive hoặc YouTube, cho tất cả các tài khoản ở nơi làm việc của bạn hoặc nhóm khác. Nếu bạn có tệp hoặc dữ liệu trong một sản phẩm bị vô hiệu hóa, bạn có thể mất quyền truy cập vào nội dung này.

Tùy chọn 1: Chia sẻ nội dung hoặc cấp quyền truy cập

Trên một số sản phẩm của Google, bạn có thể chia sẻ các tệp với tài khoản khác của mình hoặc để tài khoản này quản lý nội dung hoặc dữ liệu. Xem các sản phẩm được liệt kê dưới đây để biết ví dụ.

Google Drive: Chia sẻ tệp của bạn

Trên Google Drive, bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục với tài khoản khác của mình.

Mẹo: Nếu bạn tạo bản sao của một tệp, bạn trở thành chủ sở hữu của bản sao.

YouTube: Thêm người quản lý kênh của bạn

Bạn có thể chỉ định tài khoản khác của bạn làm người quản lý kênh YouTube của mình.

  1. Trên tài khoản mà bạn muốn trở thành người quản lý, tạo hồ sơ Google+ nếu bạn chưa có.
  2. Đăng nhập vào tài khoản hiện đang quản lý kênh YouTube.
  3. Làm theo các bước để chỉ định tài khoản khác của bạn làm người quản lý kênh YouTube của bạn.
  4. Sau khi tài khoản này đã là người quản lý trong ít nhất một ngày, bạn có thể chuyển quyền sở hữu của kênh.
Google Analytics: Thêm một người dùng vào tài khoản của bạn

Bạn có thể thêm tài khoản khác của bạn làm người dùng vào tài khoản Google Analytics của mình và chọn cấp độ quyền.

AdWords: Thêm một người dùng vào tài khoản của bạn

Bạn có thể thêm tài khoản khác của bạn làm người dùng vào tài khoản AdWords của mình và chọn cấp độ truy cập.

Tùy chọn 2: Tải xuống dữ liệu của bạn

Để lưu nội dung của bạn từ các sản phẩm của Google, bạn có thể tải xuống dữ liệu của bạn. Ví dụ: bạn có thể tải xuống dấu trang của bạn trong Chrome, các địa điểm đã lưu trong Maps và album ảnh của bạn trong Google Photos.

Tải lên dữ liệu này sang tài khoản khác của bạn để sử dụng nó tại đó.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?