Tùy chọn hợp nhất tài khoản và di chuyển dữ liệu

Thông báo quan trọng: Nếu bạn di chuyển dữ liệu sang tài khoản Google Apps của mình thì quản trị viên của bạn sẽ có quyền truy cập mọi dữ liệu mà bạn di chuyển sang hoặc liên kết với tài khoản đó, vì vậy hãy đọc Thông báo bảo mật quan trọng của Google Apps để biết thêm thông tin. Chúng tôi khuyên bạn không nên chuyển thông tin vào tài khoản do quản trị viên kiểm soát nếu bạn không muốn quản trị viên của mình có quyền truy cập hoặc có quyền kiểm soát dữ liệu này.

Hợp nhất dữ liệu

Rất tiếc, không thể kết hợp hai tài khoản hoặc hợp nhất dữ liệu.

Công cụ để di chuyển dữ liệu

Công cụ di chuyển dữ liệu khả dụng cho một số dịch vụ nhất định nếu bạn muốn chuyển dữ liệu của bạn tới tài khoản Google Apps. Tuy nhiên, công cụ chỉ khả dụng để chuyển dữ liệu ra khỏi các tài khoản xung đột. Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng công cụ di chuyển dữ liệu cho các sản phẩm sau:

 • AdWords
 • AdSense
 • Analytics
 • Địa điểm
 • Nhóm
 • YouTube
 • Picasa
 • Voice
 • Công cụ quản trị trang web
 • DoubleClick dành cho Nhà xuất bản

Đối với các sản phẩm không thể di chuyển được bằng công cụ này, bạn sẽ phải di chuyển dữ liệu của mình theo cách thủ công.

Có hai cách để truy cập công cụ di chuyển dữ liệu. Các tùy chọn này có thể không có sẵn cho bạn, tùy thuộc vào cài đặt quản trị viên miền của bạn đã chọn:

 1. Bạn có thể bắt đầu quy trình và truy cập vào công cụ bằng cách chọn tùy chọn chuyển dữ liệu vào một tài khoản khác khi bạn đăng nhập vào tài khoản xung đột của mình.
 2. Bạn có thể chuyển dữ liệu ra khỏi tài khoản xung đột ngay cả sau khi bạn đã chọn một tên đăng nhập mới bằng cách truy cập Trang tổng quan của Google. Nếu bạn không có tài khoản xung đột, bạn sẽ cần di chuyển dữ liệu theo cách thủ công.

Di chuyển dữ liệu theo cách thủ công

Nếu sản phẩm không được hỗ trợ trong công cụ di chuyển dữ liệu hoặc bạn không có tài khoản xung đột, bạn có thể chuyển dữ liệu của mình theo cách thủ công cho mỗi sản phẩm.

Các sản phẩm không hỗ trợ di chuyển dữ liệu

Đối với các sản phẩm không cho phép bạn chuyển dữ liệu từ tài khoản này sang tài khoản khác, bạn có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm đó bằng tài khoản hiện có của mình. Nếu dữ liệu của bạn được lưu trữ trong tài khoản xung đột, bạn cần liên kết lại dữ liệu trong tài khoản với tên tài khoản khác. Lần đầu tiên đăng nhập vào tài khoản xung đột của mình sau khi chuyển đổi, bạn sẽ thấy trang Tài khoản của bạn cần được cập nhật. Trang này cung cấp cho bạn tùy chọn để đổi tên tài khoản của bạn.

Sử dụng tài khoản sau khi chuyển đổi

Nếu bạn đăng nhập vào cùng một dịch vụ bằng tài khoản Google Apps sau khi chuyển đổi, bất kỳ dữ liệu mới nào bạn tạo đều được lưu trữ trong tài khoản Google Apps của bạn. Do vậy, để tránh thông tin của bạn bị lưu trữ trong hai tài khoản riêng biệt, chúng tôi khuyên bạn nên chọn một tài khoản để sử dụng cho mỗi dịch vụ. Nếu bạn đang cố gắng sử dụng một sản phẩm không thể chuyển dữ liệu, bạn có thể thử sử dụng nhiều tài khoản một lúc.