Mga Pamantayan ng komunidad

Gumaganap ng mahalagang tungkulin ang mga pamantayan ng komunidad na nakalista sa ibaba sa pagtiyak ng positibong karanasan para sa lahat ng gumagamit ng Google Profiles. Ang paglabag sa mga pamantayang ito ay maaaring magresulta sa pag-alis ng iyong profile o pagtanggal ng iyong Google Account.

Ang kahubaran at materyal na tahasang sekswal
Hindi namin pinapayagan ang kahubaran, mga graphic na gawaing sekswal, o materyal na tahasang sekswal.

Mapoot na Salita
Hindi namin pinapayagan ang pag-promote ng poot sa mga pangkat ng tao batay sa kanilang lahi o pinagmulang etniko, pinagmulan, relihiyon, kapansanan, kasarian, edad, katayuang beterano, o sekswal na oryentasyon/pagkilala sa kasarian.

Pagpapanggap
Dapat kumakatawan tungkol sa iyo ang iyong profile. Hindi namin pinapayagan ang pagpapanggap ng iba o ibang pag-uugali na nakapanliligaw o nilalayong maging nakapanliligaw. Kung naniniwala ka na ang isang user ay nanggagaya sa iyo gamit ang isang profile sa Google, i-click ang Mag-ulat ng profile, at piliin ang naaangkop na radio button. Matuto nang higit pa

Private At Kumpidensyal na Impormasyon
Hindi namin pinapayagan ang walang pahintulot na pag-publish ng pribado at kumpedensyal na impormasyon ng mga tao, gaya ng mga numero ng credit card, Mga Social Security Number, mga numero ng lisensya sa pagmamaneho o ibang lisensya, o anumang ibang impormasyon na hindi pampublikong naa-access. Upang maprotektahan ang iyong sariling privacy at iyong kumpedensyal na impormasyon, maging maingat na huwag ibahagi ang anumang pribado o kumpedensyal na impormasyon sa iba.

Copyright
Tutugon kami sa malilinaw na notice ng pinaghihinalaang paglabag sa copyright. Para sa higit pang impormasyon o upang maghain ng kahilingan ng DMCA, pakibasa ang aming mga pamamaraan sa copyright.

Mga Ilegal na Aktibidad
Ang Google Profiles ay hindi dapat na ginagamit para sa hindi makatarungang mga layunin o para sa pag-promote ng mga mapanganib at ilegal na aktibidad. Kung nalamang gumagawa ng nasabing aktibidad, maaari naming wakasan ang iyong account, i-notify ang mga kinauukulan na nagpapatupad ng batas, o gumawa ng ibang naaangkop na pagkilos.

Spam, Malware at Phishing
Hindi namin pinapayagan ang paglipat ng malware, mga virus, o anumang bagay na maaaring makaabala sa serbisyo o makapahamak ng iba. Ipinagbabawal rin ang spam at maaaring magsama ng mga advertisement ng produkto, spam na link at mga link sa pangkomersyong pornograpiya. Ang mga malisyosong script at mga scam sa phishing ng password ay hindi rin pinapayagan.

Larawan sa Profile
Hindi dapat kabilang sa iyong larawan sa profile ang mature o nakakahamak na nilalaman. Halimbawa, huwag gumamit ng larawan na close-up ng puwitan ng tao o cleavage ng babae.

Pag-uulat ng Pang-aabuso
Kung naniniwala ka na may isang tao na lumalabag sa mga pamantayang ito, i-click ang Iulat ang profile na ito sa loob ng profile ng taong iyon. Susuriin namin ang iyong ulat at kikilos kung naaangkop. Hindi nagreresulta sa pag-alis ang lahat ng mga ulat. Matuto nang higit pa