Cách Google giúp bạn chia sẻ dữ liệu một cách an toàn với các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba

Để được tận hưởng những trải nghiệm hữu ích, bạn có thể chọn chia sẻ dữ liệu giữa Tài khoản Google của mình và tài khoản trên các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba.

Lưu ý quan trọng: Bên thứ ba là các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google. Bạn chỉ nên chia sẻ dữ liệu của mình với các bên thứ ba mà bạn tin tưởng.

Xin lưu ý rằng:

 • Bạn sẽ có cơ hội xem xét dữ liệu sẽ được chia sẻ từ Tài khoản Google của bạn tới bên thứ ba.
 • Dữ liệu sẽ không được chia sẻ nếu không có sự cho phép của bạn.
 • Bạn có thể xóa quyền truy cập của bên thứ ba bất cứ lúc nào. Bạn có thể cần yêu cầu bên thứ ba đó xóa dữ liệu mà họ đã thu thập.
 • Google không chia sẻ mật khẩu Tài khoản Google của bạn với ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba.   

Đăng nhập bằng Google

Tính năng Đăng nhập bằng Google giúp bạn dễ dàng đăng nhập vào các tài khoản bên thứ ba một cách an toàn bằng Tài khoản Google hiện có của bạn. 

Cách hoạt động

Lưu ý quan trọng: Bên thứ ba là các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google. Bạn chỉ nên chia sẻ dữ liệu của mình với các bên thứ ba mà bạn tin tưởng. 

Để sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, hãy chọn nút "Sign in with Google" (Đăng nhập bằng Google) hoặc "Continue" (Tiếp tục) nếu có nút này trên một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba. 

Trong lần đầu tiên sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google trên một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, bạn sẽ tạo tài khoản mới với bên đó. Bạn có thể được đăng nhập tự động vào lần tiếp theo bạn truy cập vào ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó.

Mật khẩu cho Tài khoản Google của bạn không được chia sẻ với bên thứ ba khi bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google.

Cách Google chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu mà Google chia sẻ

Khi bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google để truy cập vào một tài khoản bên thứ ba, Google sẽ chia sẻ tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ của bạn trong Tài khoản Google của bạn với bên thứ ba đó.

Địa chỉ email của bạn được dùng để kết nối Tài khoản Google của bạn với tài khoản bên thứ ba. Ví dụ: địa chỉ email của bạn có thể được dùng để:

 • Kiểm tra để tìm tài khoản hiện có
 • Kết nối với một tài khoản hiện có
 • Tạo tài khoản mới

Tên và ảnh hồ sơ của bạn có thể được dùng để tạo tài khoản mới với một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba nếu bạn chưa có tài khoản.

Lưu ý quan trọng: Các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể sử dụng địa chỉ email, tên và ảnh hồ sơ của bạn theo những cách khác như mô tả trong chính sách quyền riêng tư của họ hoặc chính sách khác.

Dữ liệu khác mà bên thứ ba có thể yêu cầu

Ngoài dữ liệu mà Google chia sẻ khi bạn chọn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, bên thứ ba có thể

yêu cầu quyền truy cập bổ sung vào tài khoản của bạn.

Dữ liệu mà bên thứ ba chia sẻ

Khi bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, Google sẽ không được cấp quyền truy cập vào tài khoản bên thứ ba của bạn. 

Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp bạn chọn cấp cho Google quyền truy cập vào một số dữ liệu nhất định trong tài khoản bên thứ ba đó. Tìm hiểu thêm.

Cách quản lý

Bạn có thể ngừng sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google để đăng nhập vào một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google.

Các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể cấp cho các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn để có quyền sử dụng các tính năng hữu ích.

Ví dụ: bạn có thể tải một ứng dụng xuống giúp bạn chỉnh sửa ảnh bạn đã chụp trên điện thoại thông minh của mình. Ứng dụng này có thể yêu cầu quyền truy cập vào thư viện của bạn trên Google Photos để có thể đề xuất và áp dụng một số bộ lọc nhằm cải thiện ánh sáng trong ảnh của bạn.

Cách hoạt động

Lưu ý quan trọng: Bên thứ ba là các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google. Bạn chỉ nên cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn cho các bên thứ ba mà bạn tin cậy. Tìm hiểu về các rủi ro

Bạn có thể cấp cho các bên thứ ba quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trong nhiều sản phẩm trong Tài khoản Google của bạn, như Gmail, Drive, Lịch, Photos và các sản phẩm khác.

Trước khi quyết định có cấp cho các bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình hay không, bạn có thể xem lại cấp truy cập dữ liệu mà bên thứ ba sẽ được cấp và những hành động họ có thể thực hiện.

Các bên thứ ba có thể yêu cầu những loại quyền truy cập khác nhau vào Tài khoản Google của bạn, bao gồm một số hoặc tất cả các quyền sau:

 • Lấy thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn: Để giúp bạn tạo tài khoản mới mà bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google, bên thứ ba có thể yêu cầu tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ của bạn. Bạn cấp quyền truy cập vào thông tin cơ bản trong hồ sơ của mình khi chọn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google trên các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ tính năng này.
 • Xem và sao chép thông tin trong Tài khoản Google của bạn: Các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có thể yêu cầu quyền xem và sao chép thông tin như Danh bạ, ảnh trên Photos, danh sách phát trên YouTube và hơn thế nữa. Nếu bạn thu hồi quyền truy cập của bên thứ ba vào Tài khoản Google của bạn, họ sẽ không thể truy cập thêm bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Google của bạn, nhưng bạn có thể cần yêu cầu họ xóa dữ liệu mà họ đã thu thập.
 • Chỉnh sửa, tải lên, tạo và xóa nội dung trong Tài khoản Google: Các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể yêu cầu các quyền bổ sung để thực hiện các hành động như chỉnh sửa, tải lên, tạo hoặc xóa nội dung trong Tài khoản Google của bạn. Ví dụ: một ứng dụng biên tập phim có thể chỉnh sửa và tải video lên kênh YouTube của bạn, hoặc một ứng dụng lập kế hoạch sự kiện có thể tạo sự kiện trên Lịch Google của bạn nếu bạn cho phép.
Cách Google chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu mà Google chia sẻ

Trước khi bạn quyết định có cấp cho các bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình hay không, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu dữ liệu mà bên thứ ba đã yêu cầu.

Bạn sẽ có thể xem xét:

 • Dữ liệu hoặc các sản phẩm của Google mà bên thứ ba đã yêu cầu quyền truy cập.
 • Cấp truy cập dữ liệu mà bên thứ ba sẽ được cấp và những hành động họ có thể thực hiện.

Bạn có thể quyết định cho phép hoặc chặn bên thứ ba truy cập dữ liệu mà họ yêu cầu trong Tài khoản Google của bạn. Nếu một bên thứ ba muốn truy cập vào các loại dữ liệu hoặc dịch vụ khác nhau trong Tài khoản Google của bạn, bạn sẽ nhận được yêu cầu xem xét riêng.

Dữ liệu do bên thứ ba chia sẻ

Khi bạn cấp cho một bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn, Google sẽ không nhận được quyền truy cập vào tài khoản của bạn trên ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó.

Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp bạn chọn cấp cho Google quyền truy cập vào một số dữ liệu nhất định trong tài khoản bên thứ ba đó. Tìm hiểu thêm.

Những điều cần xem xét trước khi cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn

Khi bạn cấp cho một bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn, họ có thể đọc, chỉnh sửa, xóa hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm và riêng tư.

Trước khi cấp cho một bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình, bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư và thông báo bảo mật cho ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó để tìm hiểu cách họ sử dụng dữ liệu của bạn và cách họ giữ an toàn cho dữ liệu đó.

Các bên thứ ba có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm trong Tài khoản Google của bạn

Các sản phẩm của Google có thông tin đặc biệt nhạy cảm bao gồm:

 • Gmail: Email của bạn có thể chứa tên của những người liên hệ, thư từ riêng tư của bạn hoặc tài liệu nhạy cảm như bản sao đính kèm của báo cáo y tế.
 • Photos: Album của bạn trên Google Photos có thể có ảnh mà bạn không muốn chia sẻ hoặc hiển thị với người khác, như ảnh về gia đình bạn hoặc bản sao của các tài liệu chính thức. Ngoài ra, nhiều ảnh được tự động gắn thẻ theo vị trí và ngày tháng.
 • Drive: Google Drive của bạn có thể chứa các tệp nhạy cảm mà bạn đã tải lên, như ảnh cá nhân, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, báo cáo chính thức và bản trình bày. Ngoài ra, nếu bạn đã chia sẻ tài liệu với người khác, thì tên và thông tin liên hệ của họ cũng có trong Google Drive của bạn.
 • Lịch: Lịch Google của bạn có thể có thông tin quan trọng về lịch trình hàng ngày và sự kiện riêng tư của bạn, chẳng hạn như địa điểm, khách và phần mô tả về các cuộc hẹn hoặc cuộc họp.
 • Danh bạ: Danh bạ Google của bạn có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên hệ của những người bạn biết.

Lưu ý quan trọng: Bên thứ ba cũng có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm trong các sản phẩm khác, chẳng hạn như YouTube, Google Ads và Google Fit.

Các bên thứ ba có chính sách riêng

Trước khi bạn cấp cho một bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn, hãy xem xét các yếu tố này.

 • Bảo mật: Nếu máy chủ của bên thứ ba bị xâm nhập, dữ liệu của bạn có thể bị truy cập trái phép. Khi bạn cho phép một bên thứ ba truy cập Tài khoản Google của mình, bên thứ ba đó có thể sao chép và lưu dữ liệu của bạn trên máy chủ của riêng họ. Do Google không thể bảo vệ dữ liệu trên các máy chủ của công ty khác nên dữ liệu của bạn có thể gặp rủi ro lớn hơn về tính bảo mật và quyền riêng tư.
 • Sử dụng dữ liệu: Bên thứ ba này có thể sử dụng dữ liệu theo những cách không rõ ràng, chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu với người khác.
 • Xóa dữ liệu: Tùy thuộc vào bên thứ ba, bạn có thể không xóa được dữ liệu của mình một cách nhanh chóng hoặc tự động xóa khỏi máy chủ của họ. Bạn cũng khó có thể xóa tài khoản bạn đã tạo trên ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba.
 • Thay đổi chính sách: Bên thứ ba có thể không thông báo trực tiếp cho bạn nếu có thay đổi về chính sách và cách hoạt động.
 • Truy cập vào dữ liệu: Một số cá nhân thuộc bên thứ ba có thể xem dữ liệu Tài khoản Google mà bạn đã chia sẻ với bên thứ ba đó. Hãy đọc chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba để đảm bảo bạn yên tâm về những người sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.

Các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể chưa được Google xác minh

Những ứng dụng bên thứ ba mà yêu cầu quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm của bạn có thể chưa được Google xem xét xem liệu có tuân thủ các chính sách của Google về việc bảo mật dữ liệu cho bạn hay không. Ví dụ: nếu một ứng dụng bên thứ ba vẫn đang trong quá trình phát triển hoặc chưa được phát hành rộng rãi, thì có thể ứng dụng đó chưa được Google xem xét.

Nếu một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba chưa được Google xem xét, thì có thể bạn sẽ nhận được cảnh báo khi bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Nếu nhận được cảnh báo, bạn không nên chia sẻ dữ liệu của bạn trừ phi bạn tin tưởng bên thứ ba đó.

Bạn có thể sử dụng tính năng Kiểm tra bảo mật để xem những ứng dụng chưa được xác minh nhưng có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn. 

Cách quản lý

Các tài khoản bên thứ ba được liên kết mà Google có thể truy cập

Bạn có thể liên kết tài khoản trên một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba với Tài khoản Google. Sau khi liên kết, bạn có thể tương tác với ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó trên thiết bị mà bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Ví dụ: bạn có thể muốn liên kết một dịch vụ phát nhạc trực tuyến với Tài khoản Google của mình. Nhờ đó, bạn có thể yêu cầu Trợ lý Google phát một bài hát hoặc kết thúc một podcast bạn đã bắt đầu nghe trên dịch vụ phát nhạc.

Cách hoạt động

Lưu ý quan trọng: Bên thứ ba là các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google. 

Bạn có thể sử dụng Trợ lý Google và các sản phẩm khác của Google để truy cập và kiểm soát các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba bằng cách liên kết các bên thứ ba đó với Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể liên kết tài khoản bên thứ ba với Tài khoản Google của mình ở nhiều nơi, chẳng hạn như:

 • Ứng dụng Trợ lý Google
 • Ứng dụng Google Home

Cách Google chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu do bên thứ ba chia sẻ

Trước khi dữ liệu được chia sẻ, bạn sẽ có cơ hội quyết định có cấp cho Google quyền truy cập vào tài khoản bên thứ ba của bạn hay không. Tùy thuộc vào bên thứ ba, bạn có thể xem xét:

 • Những phần của tài khoản mà Google sẽ có quyền truy cập, nếu Google được cấp quyền.
 • Cấp truy cập tài khoản mà Google sẽ có, nếu Google được cấp quyền.
 • Những hành động mà Google sẽ có thể thực hiện.

Bên thứ ba có thể cho phép Google xem và chỉnh sửa (trong một số trường hợp) dữ liệu liên quan trong tài khoản bên thứ ba được liên kết của bạn. Nhờ đó, bạn có thể sử dụng Google để truy cập và kiểm soát ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba.

Các loại quyền truy cập tài khoản mà bên thứ ba có thể cung cấp

Bạn có thể quyết định cấp cho Google các loại quyền truy cập khác nhau vào tài khoản mà bạn đã tạo với một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, trong đó có quyền:

 • Xem loại tài khoản của bạn. Quyền này cho phép Google xem nội dung hoặc tính năng bạn có quyền truy cập, dựa trên loại gói đăng ký hoặc tài khoản của bạn.
 • Xem hoặc chỉnh sửa nội dung của bạn. Quyền này cho phép Google làm những việc như tìm và phát trực tuyến nội dung, chỉnh sửa danh sách phát của bạn, hoặc bắt đầu phát video trên một thiết bị và tiếp tục phát từ nơi bạn đã dừng lại trên một thiết bị khác.
 • Xem lịch sử mua của bạn. Đối với các ứng dụng và dịch vụ mua sắm, quyền này có thể giúp Google đặt đúng mặt hàng vào giỏ hàng của bạn.

Ví dụ về cách Google có thể sử dụng quyền truy cập vào tài khoản bên thứ ba

Google có thể sử dụng quyền truy cập vào dữ liệu trong tài khoản bên thứ ba để giúp bạn làm những việc như:

 • Yêu cầu Trợ lý Google phát nhạc bạn đã mua hoặc thêm bài hát vào danh sách phát trên một ứng dụng phát nhạc trực tuyến mà bạn đã liên kết với Tài khoản Google của mình.
 • Sử dụng Google Tìm kiếm để tìm một chương trình trên một ứng dụng phát video trực tuyến và bắt đầu phát chương trình đó từ nơi bạn đã dừng lại.
 • Yêu cầu Trợ lý Google bật hoặc tắt bóng đèn thông minh.

Dữ liệu mà Google chia sẻ

Khi bạn cấp cho Google quyền truy cập vào tài khoản bạn đã tạo với bên thứ ba, dữ liệu này sẽ được chia sẻ từ tài khoản đó với Google.

Trong một số trường hợp, bên thứ ba đó có thể nhận dữ liệu từ Google. Ví dụ: bên thứ ba có thể yêu cầu bạn:

Cách quản lý

Để tìm và hủy liên kết hầu hết các tài khoản bên thứ ba với Tài khoản Google của bạn, hãy chuyển đến phần Tài khoản đã liên kết trong Tài khoản Google.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý các tài khoản bên thứ ba mà bạn đã liên kết với Google.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false