Sử dụng kiểm soát tìm kiếm với TalkBack

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 7.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Để điều chỉnh kiểm soát tìm kiếm, chẳng hạn như thanh trượt âm lượng hoặc phát lại video:

 1. Chuyển tới kiểm soát tìm kiếm bằng cách vuốt hoặc khám phá bằng cách chạm.
 2. Chọn một trong các phương pháp bên dưới để điều chỉnh kiểm soát tìm kiếm.
  • Tùy chọn 1: Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng.
   • Lưu ý: Bắt đầu từ Android 7.0, kiểm soát tìm kiếm sẽ di chuyển 5% mỗi lần. Trước Android 7.0, kiểm soát tìm kiếm sẽ di chuyển thêm 20%.
  • Tùy chọn 2: Nhập giá trị số.
   1. Mở menu ngữ cảnh cục bộ bằng cách vuốt lên rồi sang phải.
   2. Chọn Chỉnh sửa cấp kiểm soát tìm kiếm.
   3. Trong trường văn bản, xóa giá trị hiện tại, sau đó nhập số từ 0 đến 100.
   4. Chọn OK.