Tips om brytarstyrning

Kom igång med hjälp av dessa tips när du har konfigurerat brytarstyrning.

Grundläggande navigering

Om du använder automatisk genomsökning
 1. Starta genomsökningen genom att trycka på brytaren.
 2. När önskat objekt är markerat väljer du det genom att trycka på brytaren.
Om du använder stegvis genomsökning
 1. Starta genomsökningen genom att trycka på Nästa-brytaren.
 2. Fortsätt trycka på Nästa tills du kommer till objektet som du vill välja.
 3. Välj det markerade objektet genom att trycka på Välj-brytaren.
Om du använder val av grupp
 1. Starta genomsökningen genom att trycka på brytaren.
 2. Titta på objektet du vill välja. Se efter vilken färgmarkering som dess grupp har.
 3. Tryck på brytaren för den gruppens färg.
 4. Upprepa steg 2 och 3 tills du har markerat rätt objekt. Markeringsfärgerna ändras varje gång du trycker på en brytare.

Om du vill ta bort markeringen och återställa genomsökningen gör du något av följande:

 • Välj knappen Meny ochsedan Avbryt.
 • Om du har en brytare som inte har kopplats till några markerade objekt trycker du på den brytaren.

Global meny

Tryck på knappen Meny när skärmen genomsöks för att öppna en global meny med navigeringsalternativ:

 • Tillbaka: Gå tillbaka till föregående sida eller dölj tangentbordet om det är synligt. 
 • Hem: Gå till startskärmen.
 • Översikt: Visa de senast öppnade apparna.
 • Aviseringar: Öppna meddelandepanelen.
 • Snabbinställningar: Visa enhetens snabbinställningspanel.
 • Volym: Ändra volymen på enheten.
 • Aktivera automatiskt val eller Avaktivera automatiskt val. Se Automatiskt val nedan.
 • Punktgenomsökning eller Avsluta punktgenomsökning. Se Punktgenomsökning nedan.
 • Avbryt: Stäng den globala menyn utan att vidta några åtgärder.

Följande alternativ i den globala menyn motsvarar andra rörelser på enhetens skärm:

 • Tillbaka, Hem och Översikt motsvarar att använda knapparna i enhetens navigeringsfält. 
 • Aviseringar motsvarar att svepa nedåt från skärmens överkant. 
 • Snabbinställningar motsvarar att svepa nedåt från skärmens överkant med aviseringar synliga.

Automatiskt val 

På den globala menyn finns ett alternativ som aktiverar eller inaktiverar automatiskt val.

 • Om du klickar på ett objekt när Automatiskt val är aktiverat markeras objektet.
 • Om du klickar på ett objekt när Automatiskt val är inaktiverat öppnas åtgärdsmenyn om en eller flera åtgärder är tillgängliga. Om du klickar på ett objekt när bara en åtgärd är tillgänglig utförs den åtgärden.

Åtgärdsmenyn

Åtgärdsmenyn öppnas när du klickar på ett objekt som stöder flera åtgärder och Automatiskt val är inaktiverat. I åtgärdsmenyn finns alternativ som Utöka, Komprimera, Välj, Trycka länge, Rulla framåt, Rulla bakåt, Klipp ut, Kopiera och Klistra in. 

Anmärkningar om att använda åtgärdsmenyn:

 • Om ett objekt går att rulla åt olika håll innehåller åtgärdsmenyn ett alternativ för varje håll (t.ex. framåt och bakåt).
 • När samma åtgärd kan tillämpas på flera objekt på samma plats finns åtgärden på åtgärdsmenyn flera gånger: en gång för varje objekt som stöder åtgärden. Dessa åtgärder har ett nummer efter sig, till exempel Rulla (1) och Rulla (2). Om du är osäker på vilken åtgärd du ska välja provar du den första. Öppna menyn igen och prova den andra åtgärden om det behövs.
 • I textfält innehåller åtgärdsmenyn alternativ som Klipp ut, Kopiera, Klistra in, Markera, Föregående, Nästa, Radera och Ångra. Läs mer om hur du redigerar text med brytarstyrning.
 • Avbryt stänger menyn utan att några åtgärder vidtas.

Punktgenomsökning

Med punktgenomsökning kan du markera en viss plats på skärmen som du vill trycka på, dra eller zooma. Linjer rör sig över skärmen så att du kan välja en viss vågrät och lodrät plats.

Så här använder du punktgenomsökning:

 1. Börja genomsöka skärmen med den vanliga genomsökningsmetoden.
 2. Välj knappen Meny.
 3. Välj Punktgenomsökning.
 4. Starta punktgenomsökningen genom att trycka på Välj-brytaren. (Vid automatisk genomsökning använder du brytaren för automatisk genomsökning för det här steget och de följande två stegen.)
 5. När linjen för punktgenomsökning når rätt lodrät plats trycker du på Välj-brytaren.
 6. När linjen för punktgenomsökning når rätt vågrät plats trycker du på Välj-brytaren.
 7. Välj en åtgärd med åtgärdsmenyn.

Inaktivera punktgenomsökningen genom att trycka på knappen Meny och välja Avsluta punktgenomsökning.