Tipy k používání přístupu pomocí přepínačů

Po nastavení přístupu pomocí přepínačů můžete při jeho používání využít následující tipy.

Základní navigace

Pokud používáte automatické vyhledávání, platí následující:
 1. Prohledávání zahájíte stisknutím přepínače.
 2. Až bude zvýrazněna položka, kterou chcete vybrat, vyberte ji stisknutím přepínače.
Pokud používáte postupné vyhledávání, platí následující:
 1. Prohledávání zahájíte stisknutím přepínače Další.
 2. Stiskejte Další tolikrát, dokud nedojdete na položku, kterou chcete vybrat.
 3. Zvýrazněnou položku vyberte stisknutím přepínače Vybrat.
Pokud používáte výběr skupiny
 1. Prohledávání zahájíte stisknutím přepínače.
 2. Podívejte se na položku, kterou chcete vybrat. Určete, kterou barvou je označena skupina položek, ve které se požadovaná položka nachází.
 3. Stiskněte přepínač, který odpovídá barvě příslušné skupiny.
 4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud položku nevyberete. Po každém stisknutí přepínače se barva zvýraznění změní.

Chcete-li zvýraznění vymazat a prohledávání resetovat, zvolte jednu z těchto možností:

 • Vyberte tlačítko Nabídka a poté možnost Zrušit.
 • Pokud máte přepínač, kterému neodpovídají žádné zvýrazněné položky, stiskněte jej.

Globální nabídka

Při prohledávání obrazovky pomocí tlačítka Nabídka otevřete globální nabídku s navigačními možnostmi:

 • Zpět: vrátíte se zpět na předchozí stránku nebo skryjete klávesnici, pokud je viditelná. 
 • Domů: přejdete na plochu.
 • Přehled: zobrazíte nedávno otevřené aplikace.
 • Oznámení: otevřete panel oznámení.
 • Rychlé nastavení: zobrazíte panel Rychlé nastavení v zařízení.
 • Hlasitost: změníte hlasitost zařízení.
 • Povolit automatický výběr nebo Zakázat automatický výběr. Viz položka Automatický výběr níže.
 • Prohledání místa nebo Ukončit prohledání místa. Viz položka Zaměření místa níže.
 • Zrušit: zavřete globální nabídku bez jakýchkoli kroků.

Následující možnosti v globální nabídce odpovídají jiným gestům na obrazovce zařízení:

 • Možnosti Zpět, Domů a Přehled odpovídají tlačítkům na navigační liště zařízení. 
 • Možnost Oznámení odpovídá přejetí prstem dolů z horní části obrazovky. 
 • Možnost Rychlé nastavení odpovídá přejetí prstu shora dolů, když jsou zobrazena oznámení.

Automatický výběr 

Globální nabídka obsahuje možnost zapnutí nebo vypnutí automatického výběru.

 • Když je automatický výběr zapnutý: Kliknutím na položku na obrazovce ji automaticky vyberete.
 • Když je automatický výběr vypnutý: Pokud je k dispozici více než jedna akce, kliknutím na položku otevřete nabídku Akce. Je-li k dispozici pouze jedna akce, klepnutím na položku tuto akci provedete.

Nabídka akcí

Nabídka akcí se otevře, pokud kliknete na položku, která podporuje více akcí, a je vypnut automatický výběr. Nabídka obsahuje možnosti jako Rozbalit, Sbalit, Vybrat, Přidržení, Posunout vpřed, Posunout zpět, Vyjmout, Zkopírovat a Vložit. 

Poznámky k použití nabídky Akce:

 • Je-li položku možné posouvat ve více směrech, obsahuje nabídka Akce volbu Posun pro každý směr (například dopředu nebo dozadu).
 • Pokud se stejná akce může vztahovat na více položek, které se nacházejí na stejném místě, obsahuje nabídka Akce danou akci vícekrát, jednou pro každou položku, která tuto akci podporuje. K těmto akcím je připojeno číslo, například Posun (1) nebo Posun (2). Pokud si nejste jisti, kterou akci vybrat, vyzkoušejte první. V případě potřeby nabídku otevřete znovu a zkuste druhou akci.
 • U textových polí nabídka Akce zahrnuje také možnosti Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Zvýraznit, Předchozí, Další, SmazatZpět. Další informace o úpravě textu za pomoci přístupu pomocí přepínačů
 • Pomocí možnosti Zrušit zavřete nabídku bez jakýchkoli kroků.

Zaměření místa

Zaměření místa umožňuje zvolit konkrétní místo na obrazovce, na které chcete klepnout či přejet prstem nebo které chcete přiblížit. Na obrazovce se pohybují čáry, které umožňují vybrat konkrétní horizontální a vertikální pozici.

Postup použití zaměření místa:

 1. Začněte obrazovku prohledávat obvyklou metodou.
 2. Vyberte tlačítko Nabídka.
 3. Vyberte Prohledání místa.
 4. Stisknutím přepínače Vybrat zahajte prohledávání místa. (Pokud používáte automatické prohledávání, použijte pro tento a další dva kroky přepínač automatického prohledávání.)
 5. Až čára prohledávání místa dosáhne správné vertikální pozice, stiskněte přepínač Vybrat.
 6. Až čára prohledávání místa dosáhne správné horizontální pozice, stiskněte přepínač Vybrat.
 7. Pomocí nabídky Akce vyberte akci.

Chcete-li zaměřování místa vypnout, vyberte tlačítko Nabídka a zvolte Ukončit prohledání místa.