Ändra inställningar för brytarstyrning

Du kan anpassa inställningarna så att brytarstyrningen passar dina behov.
 
Så här ändrar du inställningarna för brytarstyrning:
 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Öppna Tillgänglighet följt av Brytarstyrning följt av Inställningar.

Tilldela brytare för genomsökning

När du konfigurerar brytarstyrning kan du välja vilka brytare eller tangenter som utför de olika åtgärderna (t.ex. Nästa och Välj). Du kan ändra de tilldelade brytarna när som helst genom att följa anvisningarna nedan.

Tilldela tangenter eller brytare för genomsökningsåtgärder:

 1. Tryck på Tilldela brytare för genomsökning på skärmen Inställningar för brytarstyrning.
 2. Tryck på åtgärden som du vill tilldela. I dialogrutan visas en lista över de brytare som redan har tilldelats åtgärden.
 3. Lägg till eller ta bort en brytare genom att trycka på den.

Här är några exempel på anpassade brytartilldelningar:

 • Tilldela flera brytare en och samma åtgärd. Du kan trycka på flera tangenter eller brytare om du vill tilldela samtliga av dem en åtgärd. Det här alternativet kan vara bra om du använder ett vanligt tangentbord som brytare och vill att hela tangentbordet ska fungera som en enda brytare.
 • Använda en Föregående-brytare Med Föregående-brytaren backar du från det senaste valet vid genomsökningen. Observera att Föregående-brytaren inte ångrar åtgärder som att öppna en app. Föregående-brytaren påverkar bara vilket objekt som är markerat på skärmen. Vid stegvis genomsökning flyttar Föregående-brytaren markeringen i motsatt riktning från Nästa. Vid val av grupp ångrar Föregående-brytaren det senaste markeringsvalet.
 • Tilldela en brytare för Omvänd automatisk genomsökning. Om du använder automatisk genomsökning och vill lägga till en andra brytare för att ändra riktningen på genomsökningen konfigurerar du en brytare för Omvänd automatisk genomsökning.
 • Tilldela en brytare för åtgärder på det markerade objektet. Åtgärder på det markerade objektet omfattar Rulla framåt, Rulla bakåt och Tryck länge. (Obs! Om val av grupp används med fler än två brytare fungerar inte dessa åtgärder konsekvent eftersom flera objekt kan markeras på en gång.)

Tilldela globala åtgärder för brytare

Om du använder flera brytare kan du tilldela dem specifika åtgärder. En viss tangent kan till exempel tilldelas Snabbinställningar.

 1. Tryck på Tilldela globala åtgärder för brytare på skärmen Inställningar för brytarstyrning.
 2. Tilldela någon av följande åtgärder för brytare: Tillbaka, Startsida, Aviseringar, Snabbinställningar, Översikt.

Anpassa genomsökning

Sökmetoden är det sätt på vilket brytarstyrningen flyttar markeringen över skärmen. Du kan välja mellan följande alternativ: 

Automatisk genomsökning

Med automatisk genomsökning flyttas markeringen automatiskt från objekt till objekt på skärmen tills du väljer ett av dem. Du startar genomsökningen genom att trycka på brytaren. Välj ett markerat objekt genom att trycka en gång till. Inställningarna för automatisk genomsökning omfattar följande: 

 • Tid för automatisk genomsökning: Välj hur länge (i sekunder) varje objekt ska markeras.
 • Fördröjning på första objektet Välj en extra tidsfördröjning (i sekunder) som ska tillämpas på det första objektet innan markeringen flyttas. Fördröjningen läggs till i tiden för den automatiska genomsökningen. Om du väljer en längre tidsfördröjning kan du bekanta dig med en ny skärm innan genomsökningen startar. På så sätt missar du inte det första objektet. Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras samma inställning under Punktgenomsökning.
 • Antal genomsökningar: Välj hur många gånger den automatiska genomsökningen ska upprepas. Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras samma inställning under Punktgenomsökning.

Om du vill ha fler anvisningar läser du om hur du konfigurerar brytarstyrning.

Sökmetod 

Det finns flera sätt att söka igenom skärmen på: 

 • Linjär genomsökning: Det här är standardmetoden. Markeringen flyttas från objekt till objekt på skärmen. Obs! Om du väljer det här alternativet används genomsökningsmetoden Rad-kolumn för tangentbord.
 • Rad-kolumn: Markeringen flyttas från rad till rad på skärmen tills du väljer en rad. Sedan flyttas markeringen längs raden från objekt till objekt. Den här metoden är ofta snabbare än linjär genomsökning.
 • Val av grupp: Det här alternativet är bara tillgängligt om Automatisk genomsökning är inaktiverat. Obs! På vissa enheter heter alternativet Gruppvis genomsökning.

Om du vill ha fler anvisningar läser du om hur du konfigurerar brytarstyrning.

Punktgenomsökning 

Med punktgenomsökning kan du markera en viss plats på skärmen som du vill trycka, svepa eller zooma (på områden där det går att zooma in eller ut genom att nypa) på. Linjer rör sig över skärmen så att du kan välja ett visst vågrätt och lodrätt område. Inställningarna för punktgenomsökning omfattar följande:

 • Linjehastighet: Den här inställningen gäller endast punktgenomsökning och bestämmer hur snabbt genomsökningslinjen rör sig. Ange en hastighet i densitetsoberoende pixlar (dp) per millisekund.
 • Fördröjning på första objektet Välj en tidsfördröjning (i sekunder) som tillämpas på det första objektet innan genomsökningen startar. Om du väljer en längre tidsfördröjning kan du bekanta dig med en ny skärm innan genomsökningen startar. På så sätt missar du inte det första objektet. Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras samma inställning under Automatisk genomsökning.
 • Antal genomsökningar: Välj hur många gånger punktgenomsökningen ska upprepas. Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras samma inställning under Automatisk genomsökning.

Om du vill veta mer om hur du använder punktgenomsökning läser du våra tips om att använda brytarstyrning.

Börja söka automatiskt 

Aktivera det här alternativet om du vill att genomsökningen ska börja utan att du trycker på en brytare. (Som standard påbörjas genomsökningen när du trycker på en brytare.)

Automatiskt val 

Aktivera det här alternativet om du vill trycka automatiskt på det markerade objektet när du väljer det. När det här alternativet är inaktiverat och flera åtgärder kan utföras på det valda objektet visas en meny med tillgängliga åtgärder i stället. Du hittar fler anvisningar i våra tips om att använda brytarstyrning.

Skärm och ljud

 • Markeringsstil för genomsökning: Välj färg och tjocklek på markeringarna på skärmen. Om val av grupp används kan du välja olika markeringar för varje grupps markering.
 • Tal, ljud och vibration: Aktivera för att höra talad feedback för objekt med tillgängliga åtgärder och för objekt med beskrivande text. Den här inställningen är användbar om du inte kan se skärmen. I det här avsnittet kan du även ändra andra ljud- och vibrationsinställningar. Om du vill ha fler anvisningar läser du om hur du konfigurerar brytarstyrning.

Anpassning av brytare

 • Ignorera upprepade tryckningar (tidigare Filtertid): Välj en tidsfördröjning (i sekunder) om du vill att brytarstyrningen ska vänta efter att du trycker på en brytare innan den accepterar mer indata från den brytaren. En längre filtertid kan vara användbar om du märker att du oavsiktligt trycker på brytare mer än en gång.
 • Släpp för att utföra åtgärden: Om den här inställningen är aktiverad inträffar brytarstyrningsåtgärder när du släpper en brytare i stället för när du trycker på en brytare. Den här inställningen kan vara användbar om du tycker att det är lättare att släppa en brytare än att trycka på en brytare.