הזנת טקסט באמצעות BrailleBack

כדי להזין טקסט באמצעות מקלדת הברייל, תחילה יש להפעיל את המקלדת בהגדרות המכשיר, בקטע שפה וקלט. אם מנסים להשתמש במקלדת לפני שמפעילים אותה, מופיעה בקשה לשנות את ההגדרות.

כדי לערוך שדה טקסט:

  • אם המכשיר כולל מקשי ניתוב, הקש על אחד ממקשי הניתוב שבחלק העליון של השדה כשהוא גלוי בצג הברייל.
  • אם המכשיר לא כולל מקשי ניתוב, מקד והפעל את שדה הטקסט.

לאחר מכן ניתן להשתמש במקשי הניתוב או במקשי החצים כדי לזוז בתוך שדה הטקסט.

כדי לעבור בין ברייל ספרותי לברייל מחשב, יש להשתמש במקשי הקיצור רווח + g (רווח + נקודות 5 4 2 1). כשעוברים לברייל מסוג אחר, תצוגת הברייל משתנה ומופעלת התראה קולית (צליל עולה פירושו ברייל ספרותי, ואילו צליל יורד פירושו ברייל מחשב).