Navigace v zařízení pomocí aplikace TalkBack

Jakmile aplikaci TalkBack zapnete, můžete prozkoumávat obrazovku dotykem nebo po ní přejet vodorovně prstem a postupně poslouchat jednotlivé položky. 

Prozkoumání dotykem

Chcete-li prozkoumání dotykem použít, pomalu přetahujte prst po obrazovce. S postupným přetahováním prstu po názvech, tlačítkách a dalších položkách bude aplikace TalkBack vyslovovat názvy jednotlivých položek. Až bude zaměřena položka, kterou chcete vybrat, vyberte ji dvojitým klepnutím kamkoli na obrazovku.

Lineární procházení

Chcete-li procházet jednotlivé položky na obrazovce, přejetím jedním prstem vlevo nebo vpravo můžete mezi položkami postupně přecházet. Když zaměříte na položku, aplikace TalkBack vám po krátké prodlevě nabídne dostupné akce.

Chcete-li procházet nastavení navigace v aplikaci TalkBack, přejíždějte prstem nahoru nebo dolů, dokud nedojdete k nastavení, které chcete použít. Přejetím vpravo se posuňte vpřed nebo přejetím vlevo přejděte zpět pomocí vybraného nastavení.

Nastavení navigace zahrnuje následující možnosti:

 • Nadpisy: Navigace po nadpisech.
 • Odkazy: Navigace po odkazech, jako jsou e‑mailové adresy, telefonní čísla, weby, adresy a další odkazy na obrazovce.
 • Ovládací prvky: Navigace po zaškrtávacích políčkách, přepínačích, posuvnících, textových polích a tlačítkách.
 • Výchozí: Procházení jednotlivých prvků na stránce v logickém pořadí.

Řekněme například, že se rozhodnete navigovat po odkazech. Když budete přejíždět prstem vpravo nebo vlevo, aplikace TalkBack se bude zaměřovat na jednotlivé odkazy a číst je pro vás. Když na aktuální obrazovce žádné odkazy nebudou, přejde se na další nebo předchozí stránku. Dalším přejetím vyhledáte následující nebo předchozí odkaz. Pokud budete na poslední nebo první obrazovce a nebudou nalezeny žádné odkazy, TalkBack zastaví vyhledávání na nejbližší zaměřitelné položce. 

Tip: Gesta aplikace TalkBack umožňují více způsobů rychlého procházení zařízení. Další informace o gestech aplikace TalkBack

Vyhledávání na obrazovce

 1. Chcete-li vyhledávat na obrazovce, začněte jednou z těchto možností: 
  • Globální kontextová nabídka: Přejetím prstem dolů a poté doprava otevřete globální kontextovou nabídku. (V nastavení aplikace TalkBack k této akci můžete přiřadit jiné gesto.) Přejíždějte prstem doprava, dokud se nedostanete na možnost Přímé vyhledávání. Poté ji dvojitým klepnutím vyberte.
  • Klávesová zkratka: Stiskněte Alt + Ctrl + / (lomítko).
  • Gesto: Přejeďte prstem doleva a poté dolů.
 2. Zadejte vyhledávací dotaz.
 3. Vyberte si ze seznamu výsledků.
 4. Chcete-li vyhledat výsledky na další nebo předchozí obrazovce, zvolte Předchozí obrazovka nebo Další obrazovka.
 5. Chcete-li vyhledávací dotazy vymazat, vyberte Vymazat vstup.
 6. Chcete-li přímé vyhledávání ukončit, vyberte Zavřít vyhledávání.

Nepřetržité čtení

Chcete-li číst bez přerušení vše na obrazovce, postupujte takto:

 1. Přejetím prstem dolů a doprava otevřete globální kontextovou nabídku. (V nastavení aplikace TalkBack k této akci můžete přiřadit jiné gesto.)
 2. Přejíždějte prstem doprava, dokud se nedostanete na možnost Čtení shora nebo Čtení od další položky. Poté dvojitým klepnutím vyberte požadovanou možnost.
 3. Čtení zastavíte klepnutím na obrazovku.
 4. Když se dostanete na konec obrazovky, aplikace TalkBack automaticky přejde na další obrazovku. 

Přeskočení dopředu nebo dozadu při nepřetržitém čtení:

 • Na obrazovce přejeďte prstem doprava nebo doleva. 
 • Pokud používáte klávesnici, stiskněte Alt + šipka vpravo nebo Alt + šipka vlevo.

Procházení nadpisů či odkazů na obrazovce a jiná nastavení navigace při nepřetržitém čtení:

 1. Přejížděním prstem nahoru nebo dolů procházejte nastavení navigace v aplikaci TalkBack, dokud nedojdete k nastavení, které chcete použít (jako jsou nadpisy nebo odkazy). 
 2. Přejetím prstem dolů a poté doprava otevřete globální kontextovou nabídku. (V nastavení aplikace TalkBack k této akci můžete přiřadit jiné gesto.)
 3. Přejíždějte prstem doprava, dokud se nedostanete na možnost Čtení shora nebo Čtení od další položky. Poté dvojitým klepnutím vyberte požadovanou možnost.
 4. Aplikace TalkBack začne číst s nastavením navigace, které jste vybrali v kroku 1. Pokud jste například vybrali nadpisy, bude aplikace TalkBack číst pouze nadpisy. 
 5. Čtení zastavíte klepnutím na obrazovku. 

Úprava textu

Když přejdete do pole pro úpravu textu, v dolní části obrazovky se zobrazí virtuální klávesnice. Tuto klávesnici můžete dotykem prozkoumat stejně, jako byste prozkoumávali jiné obrazovky. Aktivace však funguje jinak.

Napsání písmena:

 1. Přejíždějte prstem po klávesnici, dokud neuslyšíte znak, který chcete napsat.
 2. Zvednutím prstu příslušný znak napište.

Text ve vstupním poli můžete znak po znaku zkontrolovat stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Poznámka:

 • Pokud jste nainstalovali jinou klávesnici, než je výchozí klávesnice Android, může psaní fungovat jinak.
 • Pokud jste k zařízení Android připojili fyzickou klávesnici, nastudujte si klávesové zkratky aplikace TalkBack.