Reset and recover passwords

As an administrator, you can reset and manage passwords for users in your organization.

More help managing users

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố