Znajdowanie urządzeń przy użyciu operatorów wyszukiwania

Podczas wyszukiwania urządzeń możesz korzystać z operatorów, aby doprecyzowywać otrzymywane wyniki. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Wyszukiwanie urządzeń na podstawie wspólnych kryteriów

Niektóre wyszukiwane słowa nie wymagają stosowania operatorów podczas wyszukiwania globalnego. Możesz na przykład wyszukać numer seryjny bez operatora „serial:”. Wyniki będą podobne.

Używając operatorów wyszukiwania, pamiętaj o tych zasadach:

  • każdy operator musi być zakończony dwukropkiem;
  • między operatorem, dwukropkiem i wartością nie może być spacji – na przykład status:pending;
  • daty i godziny muszą być podane w formatach opisanych w tej tabeli: 
Format Wyszukiwane dane Przykładowe wyszukiwania
data_godzina Dokładnie w danym dniu lub o danej godzinie 2016-03-23
2016-04-26T14:23:05
data_godzina..data_godzina W danym przedziale (włącznie) dat lub godzin 2016-03-23..2011-04-26
data_godzina.. Danego dnia lub po nim albo o danej godzinie lub po niej 2016-04-26T14:23:05..
..data_godzina Danego dnia lub przed nim albo o danej godzinie lub przed nią ..2016-04-26T14:23:05

Operatory wyszukiwania

Operatory wyszukiwania urządzeń należących do firmy
Składnia Wyszukiwane dane Przykładowe wyszukiwania Wyszukiwanie globalne
serial:ciąg Numer seryjny urządzenia serial:015d3fb66e241807 Tak
status:stan Urządzenia z określonym stanem obsługi administracyjnej

Obsługiwane wartości:

  • zatwierdzone
  • nieużywane
  • zablokowane
Nie
sync:przedział_czasu Urządzenia, których ostatnia synchronizacja zasad przebiegła w określonym przedziale czasu
 
sync:2017-03-23
sync:2017-03-23..2017-04-05
Nie
type:ciąg Typ urządzenia type:android Nie
Operatory wyszukiwania dla urządzeń osobistych
Składnia Wyszukiwane dane Przykładowe wyszukiwania Wyszukiwanie globalne Typ zarządzania
apps:aplikacja Aplikacje na urządzeniach z Androidem (gdy kontrola aplikacji jest włączona – strona z ustawieniami Androida > Ustawienia ogólne) apps:Kalendarz
apps:com.android.mms
apps:4.0.4-253145
Nie Zarządzanie zaawansowane
bootloader:ciąg Wersja programu rozruchowego na urządzeniu z Androidem bootloader:BHZ11e Nie Zarządzanie zaawansowane
brand:ciąg Marka urządzenia
 
brand:google Tak Zarządzanie zaawansowane
build_number:ciąg Numer kompilacji build_number:6.7.2_EDEM-18 Nie Zarządzanie zaawansowane
carrier:ciąg Nazwa operatora komórkowego na danym urządzeniu carrier:Airtel Nie Zarządzanie zaawansowane
compromised_status:ciąg Stan luk w zabezpieczeniach urządzenia compromised_status:compromised (zagrożenie) compromised_status:uncompromised (brak zagrożenia) compromised_status:undetected (stan niewykryty) Nie Zarządzanie zaawansowane
default_language:ciąg Ustawienia języka na urządzeniu default_language:Polish Nie Zarządzanie zaawansowane
email:adres Adres e-mail (wpisany jako wyrażenie) email:jan@example.com odpowiada adresom jan.kowalski@example.com i jan.nowak@example.org Tak Zarządzanie podstawowe i zaawansowane
encryption_status:ciąg Stan zaszyfrowania urządzenia z Androidem encryption_status:encrypted (zaszyfrowane)
encryption_status:not_encrypted (niezaszyfrowane)
encryption_status:unsupported (nieobsługiwane)
Nie Zarządzanie zaawansowane
hardware:ciąg Hardware urządzenia z Androidem hardware:bullhead Tak Zarządzanie zaawansowane
hid:ciąg Identyfikator sprzętu hid:A0000292789YD Tak Zarządzanie zaawansowane
id:ciąg Ciąg znaków alfanumerycznych (zawierający cyfry i litery), który identyfikuje urządzenie na potrzeby zarządzania. id:12345ABCDEFXYZ Tak Zarządzanie zaawansowane
imei:ciąg Numer IMEI urządzenia imei:353020051574987 Tak Zarządzanie zaawansowane
kernel_version:ciąg Wersja jądra kernel_version:3.1.10-g1e42d16 Nie Zarządzanie zaawansowane
mac_address:ciąg Adres MAC sieci Wi-Fi urządzenia mac_address:30:85:a9:59:d5:ed Tak Zarządzanie zaawansowane
management_type:ciąg Typ opcji zarządzania urządzeniami management_type:advanced (zarządzanie zaawansowane)
management_type:basic (zarządzanie podstawowe)
Nie Zarządzanie podstawowe i zaawansowane
manufacturer:ciąg Producent urządzenia z Androidem manufacturer:LGE Tak Zarządzanie zaawansowane
meid:ciąg Numer MEID urządzenia (tylko w przypadku urządzeń CDMA) meid:A0954742789012 Tak Zarządzanie zaawansowane
model:nazwa Nazwa modelu urządzenia model:nexus s Tak Zarządzanie zaawansowane
name:wyrazy Wyrazy wpisane w nazwach użytkowników name:jan odpowiada nazwie Jan Kowalski, ale nie pasuje do Janusz Nowak
name:Jan Kowalski odpowiada nazwom Jan Kowalski i Jan Kowalski Junior, ale nie pasuje do Janusz Kowalski ani Jan Mistrz Dowcipu Kowalski
Tak Zarządzanie zaawansowane
os:nazwa Nazwa systemu operacyjnego urządzenia mobilnego os:Android
os:ios 9
Tak Zarządzanie zaawansowane
password_status:
wartości logiczne
Stan hasła na urządzeniu z Androidem 6.0 lub nowszym password_status:on (włączone)
password_status:off (wyłączone) 
 
Nie Zarządzanie zaawansowane
privilege​:ciąg Urządzenia z Androidem, które mają skonfigurowany profil służbowy privilege:device_owner to urządzenia należące do firmy, które rozpoznają firmę jako właściciela urządzenia
privilege:profile_owner to osobiste urządzenia użytkowników z zarządzanymi profilami do pracy, oddzielonymi od przestrzeni osobistej
privilege:device_admin to osobiste urządzenia użytkowników z zarządzanymi kontami, które znajdują się w przestrzeni osobistej
Nie Zarządzanie podstawowe i zaawansowane
register:przedział_czasu Urządzenia zarejestrowane w danym przedziale czasu register:2017-03-23
register:2017-04-05T13:42:00
Nie Zarządzanie zaawansowane
security_patch_level:data Data ostatniej aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym security_patch_level:2017-08-05 security_patch_level:2017-08-05..
2017-09-05
Nie Zarządzanie zaawansowane
serial:ciąg Numer seryjny urządzenia serial:015d3fb66e241807 Tak Zarządzanie zaawansowane
status:stan Urządzenia o określonym stanie obsługi administracyjnej G Suite

status:pending
status:approved
status:account_wiped

Obsługiwane wartości:account_wiped (konto wyczyszczone), 
account_wiping (konto czyszczone), approved (zatwierdzone), blocked (zablokowane), pending (oczekujące), unprovisioned (bez obsługi administracyjnej), wiped (wyczyszczone), wiping (czyszczone) 

Nie Zarządzanie podstawowe i zaawansowane
sync:przedział_czasu Urządzenia, których ostatnia synchronizacja zasad przebiegła w określonym przedziale czasu sync:2017-03-23
sync:2017-03-23..2017-04-05T13:42:00
Nie Zarządzanie podstawowe i zaawansowane
type:ciąg Typ urządzenia type:android
type:googlesync
type:ios
Nie Zarządzanie podstawowe i zaawansowane
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?