Een e-mailadres toevoegen voor een gebruiker

Alle gebruikers in een Google Enterprise-account hebben een primair adres waarmee ze inloggen op hun account en waarop ze e-mail ontvangen (als ze gebruik maken van Gmail). Als een gebruiker een alternatief adres wil voor het ontvangen van e-mail, kunt u voor die gebruiker een e-mailalias maken. Als bill@solarmora.com bijvoorbeeld ook e-mail wil ontvangen die wordt verzonden naar william@solarmora.com, maakt u de alias william@solarmora.com. E-mail die wordt verzonden naar zowel het ene als het andere adres, wordt dan bezorgd in het Gmail-postvak IN van Bill.

U kunt tot 30 e-mailaliassen toevoegen voor elke gebruiker.

Het toevoegen van een e-mailalias zoals hier beschreven, geeft een individuele gebruiker een alternatief adres in hetzelfde domein als van het primaire adres. Als u iedereen in uw domein een alias wilt geven bij een ander domein, voegt u een domeinalias toe aan uw account.
Wat is een e-mailalias?

Een e-mailalias is een alternatief e-mailadres dat naar het bestaande Gmail-account van een gebruiker wijst. E-mails die worden verzonden naar het primaire adres van de gebruiker (het adres waarmee u het Google Apps-account voor die gebruiker heeft gemaakt) en naar e-mailaliassen die u heeft toegevoegd, worden allemaal bezorgd in hetzelfde Gmail-postvak IN van de gebruiker.

Hoe u een e-mailalias toevoegt, hangt af van of u het eerste of het laatste deel van het adres wilt aanpassen:

 • Volg de instructies hieronder om een individuele gebruiker een e-mailalias te geven in hetzelfde domein als van het primaire adres. U kunt bijvoorbeeld maria@example.com het e-mailalias maria.lopez@example.com geven. In dit geval is het eerste deel van Maria's adres aangepast.
 • Of u kunt iedere gebruiker in uw primaire domein een alternatief adres geven bij een ander domein. U doet dit door een domeinalias toe te voegen aan uw account. Hierdoor krijgt maria@example.com het aliasadres maria@alias.com, waarbij het laatste deel van Maria's adres is aangepast.

U kunt het eerste deel van een domeinaliasadres niet aanpassen. In het voorbeeld hierboven, kan maria@alias.com niet het adres maria.lopez@alias.com krijgen.

Ga als volgt te werk om een e-mailalias toe te voegen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 2. Vind het gebruikersaccount. U kunt dit doen door te zoeken of te bladeren:
  • Zoeken: geef de gebruikersnaam op in het zoekvak boven aan de Google-beheerdersconsole en klik vervolgens op Accounts zoeken.
  • Bladeren: Klik op Gebruikers. als u een organisatiestructuur heeft gemaakt, selecteert u een organisatie-eenheid in de organisatiestructuur links.
 3. Selecteer de gebruiker en klik op Profiel. Nu wordt het profiel van de gebruiker weergegeven.
 4. Klik rechts in de sectie Aliassen op Een alias toevoegen.
 5. Geef in het tekstvak Een alias toevoegen de gebruikersnaam op. Deze naam is het gedeelte van het e-mailadres van de gebruiker dat voor het @-teken staat.

  Zoals voor elk e-mailadres geldt, geldt ook voor aliassen dat u een alias niet opnieuw kunt gebruiken als het al is toegewezen aan iemand anders, als primair adres of als alias.

 6. Als meerdere domeinen zijn toegevoegd aan uw account, is het veld rechts van het @-teken een menu waarin de beschikbare domeinen staan. Selecteer een domein voor het aliasadres. Dit domein is het gedeelte van het adres dat achter het @-teken staat.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan. Het kan tot 24 uur duren voordat het alias beschikbaar is.
E-mail verzenden vanaf een alias

Wanneer u een e-mailalias maakt, kan de gebruiker e-mail ontvangen op het adres van de e-mailalias. De gebruiker moet een aangepast Van-adres instellen in Gmail om ook e-mail te kunnen verzenden met het aliasadres, zodat dit adres verschijnt in het veld 'Van' van het bericht. Bekijk voor instructies E-mail verzenden vanaf een ander adres.

Berichten die u verzendt naar uw eigen alias, worden niet weergegeven in uw postvak IN, tenzij u de alias instelt als verzendadres.

Wordt alleen gebruikt voor e-mail. U kunt niet inloggen bij een Google Enterprise-account met een e-mailalias. U moet daarvoor uw primaire adres gebruiken. U gebruikt het primaire adres ook voor agenda-uitnodigingen, om te synchroniseren met een mobiel apparaat en om Google Documenten en Google Sites te delen.