Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Integrating Outlook and Exchange with Google Workspace

If your organization has switched to Google Workspace, but you’d like to keep using Microsoft Outlook or Microsoft Exchange, you can integrate these services.

Use Outlook with Google Workspace

Open all   |   Close all

Use Outlook to manage Google Workspace email, calendars, and contacts

You can use Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO) to let your users manage their Google Workspace email, calendar events, contacts, notes, and tasks in Outlook. For details, go to About Google Workspace Sync for Microsoft Outlook

Read Gmail messages in Outlook

Your users can access their Gmail messages in Outlook using the IMAP protocol. For details, go to Set up Gmail with a third-party email client.

Use Exchange with Google Workspace

Use an Exchange calendar with Google Workspace

If your users want to continue using their Exchange calendar, they can manage their meetings and events in Exchange using Calendar Interop. Calendar Interop syncs the free/busy status of users in Google Calendar and Exchange so everyone can view each other's availability information. Google Calendar users can also book Exchange calendar resources, such as meeting rooms, when they schedule a meeting.

For details, go to About Calendar Interop.

Get email in 2 inboxes using dual delivery

With dual delivery, users receive their email in 2 inboxes. For example, you could set up dual delivery to deliver mail to an Exchange inbox and a Gmail inbox. Dual delivery can help you try out Gmail with your organization before moving all users and data to Google Workspace.

For details, go to Email routing and delivery options for Google Workspace.

Move all users and data to Google Workspace

If you're interested in permanently moving to Google Workspace, you can use one of our migration products to transfer your email, calendar, and contact data. For details, go to Migrate your organization’s data to Google Workspace or the Google Workspace migration product matrix.


Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73010
false