Uitgebreide informatie over Gmail-instellingen voor beheerders

Instellingen voor spam, compliance en routing

Als beheerder kunt u geavanceerde Gmail-instellingen instellen voor uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen: 

 • Geavanceerde filters instellen en IP-adressen waarvan u verwacht legitieme e-mails te ontvangen, op een toelatingslijst zetten.
 • Opgeven waar binnenkomende berichten moeten worden bezorgd.
 • Berichten laten doorsturen naar een verzameladres of andere server, of deze archiveren, filteren en controleren.
 • Gebruikers toestaan uitgaande berichten te sturen met een ander Van-adres.

U kunt ook instellingen met voorwaarden maken. U kunt bijvoorbeeld berichten of bijlagen weigeren als deze groter zijn dan 20 MB. Of u kunt berichten laten doorsturen die bepaalde woorden bevatten of vanaf een bepaald adres zijn verstuurd.

Voor wie instellingen gelden

Sommige instellingen gelden altijd voor iedereen, bijvoorbeeld als u het adres wijzigt waarop uw gebruikers toegang krijgen tot Gmail. Andere instellingen kunnen worden toegepast op specifieke groepen gebruikers. U past een instelling toe op een bepaalde groep gebruikers door de gebruikers in een organisatie-eenheid te plaatsen.

Lees meer informatie over de organisatiestructuur en hoe u instellingen aanpast voor groepen gebruikers.

Praktische tips om regels sneller te testen

Als u geavanceerde instellingen en regels maakt, moet u deze vaak meerdere keren wijzigen en testen om er zeker van te zijn dat ze werken zoals verwacht. Elke keer dat u een regel wijzigt, kan het 24 uur duren voordat de wijziging is doorgevoerd in uw hele organisatie. Volg de aanbevelingen in Praktische tips om regels sneller te testen om zo min mogelijk tijd kwijt te zijn aan instellingen en regels testen.

Procedure

Een instelling wijzigen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar een van deze pagina's:

  • Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenCompliance

  • Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenRouting

  • Appsand thenGoogle WorkspaceGmailand thenSpam, phishing en malware

 3. (Optioneel) Selecteer links een organisatie-eenheid.

 4. Configureer de instellingen.

 5. Klik onderaan op Opslaan.

Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd voor uw gebruikers.

Functies voor instellingen

De volgende functies zijn beschikbaar voor instellingen:

 • Configureren: Gebruik deze functie als u de instelling nog niet heeft ingesteld.
 • Bekijken: Gebruik deze functie om een overgenomen instelling te controleren. Klik op Nog een toevoegen om een overgenomen instelling te wijzigen.
 • Bewerken: Gebruik deze functie om een instelling te wijzigen. Alleen beschikbaar voor lokaal toegepaste instellingen.
 • Uitzetten of Aanzetten: Gebruik deze functie om een instelling aan of uit te zetten. Als u een instelling uitzet, heeft dit geen invloed op de opties die u ervoor heeft ingesteld. U kunt bijvoorbeeld een instelling tijdelijk uitzetten als de resultaten niet zijn zoals verwacht. Vervolgens kunt u de instelling wijzigen en weer aanzetten. U kunt ook een kopie van een instelling maken, de instelling uitzetten, wijzigen en de verschillende resultaten vergelijken. Beschikbaar voor overgenomen en lokaal toegepaste instellingen.
 • Verwijderen: Gebruik deze functie om de instelling uit te zetten en de configuratie ervan te verwijderen. Klik op Configureren om de instelling weer aan te zetten. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u de lijst met geblokkeerde afzenders wilt wissen en een nieuwe lijst wilt maken. Alleen beschikbaar voor lokaal toegepaste instellingen.
 • Nog een toevoegen: Gebruik deze functie om meer opties toe te voegen voor een instelling. U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen waarmee een actie in gang wordt gezet als een bericht voldoet aan een bepaalde voorwaarde. Beschikbaar voor overgenomen en lokaal toegepaste instellingen.                    

Acties als aan voorwaarden wordt voldaan

Voor sommige instellingen kunt u acties met voorwaarden instellen. Dit kan bijvoorbeeld voor de volgende instellingen:

 • Meer ontvangers toevoegen: Het bericht wordt ook bezorgd bij deze ontvangers.
 • X-Gm-Original-To-koptekst toevoegen, X-Gm-Spam-koptekst en X-Gm-Phishy-koptekst toevoegen en Aangepaste kopteksten toevoegen: Hiermee worden aangepaste kopteksten toegevoegd, dit kan soms handig zijn. Als uw e-mails bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar een downstreamserver, kunt u instellen dat deze server berichten verwerkt op basis van de kopteksten. Deze optie wordt meestal gebruikt om als spam gemarkeerde berichten naar de spammap door te sturen.
 • Spamfilter overslaan voor dit bericht: Berichten die voldoen aan de voorwaarden van de instelling en die worden geïdentificeerd als spam, worden wel bezorgd bij de bedoelde ontvanger.
 • Envelopontvanger wijzigen: Wijzigen waar het bericht wordt bezorgd. Als u deze functie samen met Meer ontvangers toevoegen gebruikt, wordt de Bcc-functie geïmplementeerd. Anders wordt het bericht doorgestuurd.
 • Route wijzigen: Wijzigen waarnaar het bericht wordt doorgestuurd. Gebruikers met een e-mailaccount van derden kunnen bijvoorbeeld hun berichten laten doorsturen naar een server op locatie.
 • Vooraan een aangepast onderwerp toevoegen: Een voorvoegsel toevoegen aan de onderwerpkoptekst.
 • Bericht weigeren: Het bericht wordt niet bezorgd.
 • Bijlagen verwijderen uit bericht: Bijlagen worden verwijderd voordat het bericht wordt bezorgd bij de bedoelde ontvanger.
 • Beveiligd transport vereisen voor doorsturen: Beveiligd transport vereisen voor uitgaande berichten.

Meer informatie over elke instelling

Installatie-instellingen

Deze instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden en kunnen alleen worden geconfigureerd en bewerkt in de organisatie op het hoogste niveau.

 • Webadres: De URL wijzigen voor de pagina waarop uw gebruikers inloggen bij Gmail.
 • MX-records: Uw MX-records bekijken en de Gmail-installatiewizard gebruiken.
 • E-mailuploads van gebruiker: Gebruikers toestaan e-mails en contacten te importeren vanuit andere webmail- of POP3-accounts.
 • Service verwijderen: Gmail uitzetten voor uw organisatie. Zie Gmail aan- en uitzetten voor uw gebruikers voor meer informatie.
Toegangsinstellingen voor eindgebruikers

Deze instellingen staan onder Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenEindgebruikerstoegang.

Instellingen voor spam
 • Witte lijst voor e-mails: Een lijst met IP-adressen maken die legitieme e-mails sturen. E-mails afkomstig van deze IP-adressen worden niet gemarkeerd als spam. Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in de organisatie op het hoogste niveau en geldt voor alle organisatie-eenheden.
 • Gateway voor binnenkomend verkeer: Specificeer de IP-adressen van uw e-mailservers die e-mails doorsturen naar Gmail. Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in de organisatie op het hoogste niveau en geldt voor alle organisatie-eenheden.
 • Spam: Een lijst met goedgekeurde e-mailadressen of domeinen maken die legitieme e-mails sturen. U kunt spamberichten ook laten doorsturen naar een beheerdersquarantaine.
 • Geblokkeerde afzenders: Blokkeer afzenders op basis van e-mailadres of domein.
Compliance-instellingen
 • E-mails en chatberichten automatisch verwijderen: Bepalen hoeveel e-mails worden opgeslagen voor elke gebruiker. Deze instelling geldt alleen voor de organisatie op het hoogste niveau.
 • Voettekst toevoegen: Gebruik een voettekst in berichten voor juridische of andere vereisten.
 • Content-compliance: Opgeven wat er met berichten gebeurt op basis van vooraf ingestelde woorden, zinsdelen, tekstpatronen of numerieke patronen.
 • Uitgebreide e-mailopslag: Zorgen dat alle berichten worden opgeslagen in de Gmail-mailbox van gebruikers. Dit geldt ook voor berichten die zijn verstuurd of ontvangen door niet-Gmail-mailboxen en de SMTP-relayservice. Als u Vault gebruikt met een niet-Gmail-mailbox, moet u deze instelling instellen. U kunt met deze instelling ook alle verstuurde berichten opslaan, inclusief agenda-uitnodigingen en deelmeldingen.
 • Beperkte bezorging: Beperk de e-mailadressen of domeinen waarnaar uw gebruikers e-mail kunnen versturen en waarvan ze e-mail kunnen ontvangen.
 • Aanstootgevende content: Opgeven wat er met berichten gebeurt op basis van woordenlijsten die u maakt.
 • Compliance van bijlagen: Opgeven wat er gebeurt met berichten met bijlagen.
 • Compliance van veilige verzending (TLS): Hiermee wordt vereist dat e-mails worden verstuurd via een veilige verbinding voor specifieke domeinen en e-mailadressen.
Routingsinstellingen

Lees voordat u functies configureert de richtlijnen en praktische tips voor e-mailrouting en -bezorging. Meer informatie over de routingsopties staat hieronder.

 • Gateway voor uitgaand verkeer: Stel een server in die alle berichten vanuit uw domein verwerkt. Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in de organisatie op het hoogste niveau en geldt voor alle organisatie-eenheden.
 • Routing: Specificeer functies voor e-mailrouting en -bezorging voor uw domein.
 • Toewijzing adres ontvanger: Pas een-op-een toewijzingen (aliassen) toe op adressen van ontvangers in berichten die worden ontvangen door uw domein. Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in de organisatie op het hoogste niveau en geldt voor alle organisatie-eenheden.
 • Ontvangstrouting: Stel bezorgingsopties in voor binnenkomende en intern ontvangen berichten, zoals dubbele bezorging en gesplitste bezorging.
 • Verzendrouting: Stel bezorgingsopties in voor uitgaande en intern verstuurde berichten.
 • Accepteren van binnenkomende e-maillogboeken in Vault: Geef een e-mailadres in uw domein op waarop de Microsoft Exchange-logboekberichten kunnen worden ontvangen. Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in de organisatie op het hoogste niveau en geldt voor alle organisatie-eenheden.
 • Niet-Gmail-mailbox: Als u een andere e-mailserver dan Gmail gebruikt, kunt u berichten doorsturen naar het niet-Gmail-account van uw gebruikers. U kunt ook quarantaineoverzichten instellen voor deze gebruikers.
 • SMTP-relayservice: Als u e-mails stuurt via servers die niet van Gmail zijn, gebruikt u deze instelling om berichten via Gmail te sturen om ze op te slaan of verder te filteren. Deze instelling kan alleen worden ingesteld voor de organisatie op het hoogste niveau en geldt voor alle organisatie-eenheden.
 • Alternatieve veilige route: Een alternatieve veilige route instellen als Transport Layer Security (TLS) is vereist. Deze instelling kan alleen worden ingesteld voor de organisatie op het hoogste niveau en geldt voor alle organisatie-eenheden.

De invloed van meerdere instellingen op wat er gebeurt met berichten

U kunt configuraties maken met meerdere instellingen. Dit kan gevolgen hebben op wat er gebeurt met berichten en hoe de instellingen worden toegepast.

Soms veroorzaken instellingen een conflict bij de bezorging. Moet een bericht bijvoorbeeld worden geweigerd of 2 keer worden bezorgd? Dit hangt af van de voorwaarden die u instelt en welke instelling prioriteit heeft.

Algemeen gedrag

Als u meerdere configuraties of instellingen maakt, heeft dit meestal geen invloed op wat er gebeurt met een bericht. Gmail past gewoon alle instellingen toe op het bericht. De ene instelling heeft meestal ook geen prioriteit over de andere.

In de volgende situaties is er bijvoorbeeld geen conflict:

 • U maakt een instelling voor 'Voettekst toevoegen' en een instelling voor Content-compliance. Gmail voert beide acties uit op het bericht.

 • U stelt 2 configuraties in waarbij meer gebruikers worden toegevoegd. Gmail voegt alle gebruikers toe aan het bericht.

Er zijn echter uitzonderingen op dit gedrag als verschillende instellingen meerdere gevolgen hebben. Dit kan leiden tot conflicterende instellingen.

Richtlijnen voor het gedrag van instellingen

Gevolgen van conflicterende instellingen

Als 2 instellingen conflicteren, past Gmail slechts één instelling toe. Instellingen die niet conflicteren, worden altijd toegepast.

Een voorbeeld:

 • Er is een instelling voor content-compliance waarmee de route wordt gewijzigd zodat berichten via host1.com worden gestuurd en waarmee de koptekst X-Gm-spam wordt toegevoegd.
 • Er is een instelling voor aanstootgevende content waarmee de route wordt gewijzigd zodat berichten via host2.com worden gestuurd en waarmee vooraan een aangepast onderwerp wordt toegevoegd.

In dit voorbeeld conflicteren de instellingen waarmee de route wordt gewijzigd, omdat Gmail slechts één route kan selecteren. Het bericht wordt via slechts één van de routes gestuurd. Alle overige acties, die niet conflicteren, worden ook toegepast (de koptekst X-Gm-spam wordt toegevoegd en het onderwerp wordt aangepast).

In het algemeen worden alle instellingen apart van elkaar geëvalueerd. De acties worden samengevoegd en eventuele conflicten worden opgelost. De ene instelling kan niet worden gebruikt om een actie van een andere instelling in gang te zetten.

Meerdere keren doorsturen of ontvanger wijzigen

Er treedt een conflict op als 2 instellingen de primaire route wijzigen of de primaire envelopontvanger wijzigen. Als er een conflict is, bepaalt Gmail welke actie moet worden toegepast, volgens deze criteria:

 • Specificiteit: Specifiekere instellingen krijgen prioriteit. Lokaal toegepaste instellingen krijgen bijvoorbeeld prioriteit over overgenomen instellingen. Alle organisatie-specifieke instellingen krijgen prioriteit over de standaard routingsinstelling.
 • Datum gemaakt: Als alle instellingen even specifiek zijn, krijgen oudere instellingen prioriteit. Instellingen die hoger staan op de pagina 'Geavanceerde instellingen' in de Beheerdersconsole hebben dus een hogere prioriteit wanneer er een conflict optreedt.

Bericht weigeren

Als een instelling zorgt dat een bericht wordt geweigerd, wordt het bericht geweigerd en worden er geen andere instellingen toegepast. Als meerdere instellingen een bericht weigeren met verschillende acties, wordt er slechts één actie toegepast.

Lijsten met afzenders

In elke instelling kan een lijst met goedgekeurde afzenders worden gespecificeerd waarvoor de acties in de instelling worden overgeslagen. Lijsten met afzenders kunnen worden gebruikt in meerdere instellingen. In de instelling Spam kunt u bijvoorbeeld een lijst met goedgekeurde afzenders instellen waarvoor de spammap wordt overgeslagen. Dezelfde lijst met goedgekeurde afzenders kan ook worden gebruikt om een instelling voor content-compliance over te slaan.

SMTP-relay

Met de instelling SMTP-relay geeft u op welke e-mailadressen en IP-adressen de Google SMTP-relayservice kunnen gebruiken. U bepaalt ook of SMTP-verificatie is vereist. Als er meerdere SMTP-relayinstellingen zijn geconfigureerd, gebeurt het volgende:

 • De SMTP-relayservice accepteert het bericht als dit wordt toegestaan door een of meerdere instellingen.
 • De SMTP-relayservice weigert het bericht als geen van de instellingen het bericht accepteert.
Uitzonderingen op de prioriteit

Er zijn enkele situaties waarin Gmail bepaalde instellingen prioriteit geeft. In deze gevallen past Gmail beide instellingen toe, maar wordt één als eerste toegepast.

De prioriteit hangt af van waar de instelling zich bevindt in de organisatiestructuur. Acties in onderliggende organisatie-eenheden krijgen prioriteit over acties in bovenliggende organisatie-eenheden.

Voettekst toevoegen

Als 2 instellingen beide een andere voettekst toevoegen, worden beide voetteksten toegevoegd. De volgorde van de voetteksten hangt af van waar de instelling zich bevindt in de organisatiestructuur. Instellingen in onderliggende organisatie-eenheden krijgen prioriteit over instellingen in bovenliggende organisatie-eenheden.

Vooraan een aangepast onderwerp toevoegen

Als 2 instellingen beide een ander aangepast onderwerp toevoegen, worden beide voorvoegsels toegevoegd. De volgorde van de voorvoegsels hangt af van waar de instelling zich bevindt in de organisatiestructuur. Instellingen in onderliggende organisatie-eenheden krijgen prioriteit over instellingen in bovenliggende organisatie-eenheden.

Volgorde van evaluaties en acties

Gmail houdt deze volgorde aan om berichten te evalueren en te bepalen welke acties moeten worden uitgevoerd:

 1. Gmail evalueert het bericht volgens alle afzonderlijke beleidsregels en plaatst de acties die moeten worden toegepast in een actielijst.

 2. Gmail evalueert de actielijst. Als er acties zijn die ertoe leiden dat het bericht wordt geweigerd, doet Gmail dit en worden de andere acties niet toegepast.

 3. Als het bericht niet wordt geweigerd, zoekt Gmail in de actielijst naar conflicten. Conflicten worden samengevoegd in een conflictenlijst. Conflicten doen zich alleen in de volgende situaties voor:

  • Meerdere acties leiden ertoe dat de primaire route wordt gewijzigd. Er is een instelling waarmee de route wordt gewijzigd, die geen sub-actie is van een instelling waarmee meer ontvangers worden toegevoegd.

  • Meerdere acties leiden ertoe dat de primaire envelopontvanger wordt gewijzigd. Er is een instelling waarmee de envelopontvanger wordt gewijzigd, die geen sub-actie is van een instelling waarmee meer ontvangers worden toegevoegd.

 4. Gmail evalueert de conflictenlijst en bepaalt welke van de conflicterende acties wordt toegepast. Instellingen worden toegepast volgens deze criteria:

  • Specificiteit: Lokaal toegepaste instellingen krijgen prioriteit over overgenomen instellingen. Organisatie-specifieke instellingen krijgen prioriteit over de standaardinstelling.

  • Datum gemaakt: Oudere instellingen krijgen prioriteit.  Instellingen die hoger staan op de instellingenpagina hebben een hogere prioriteit als er een conflict optreedt.  Deze volgorde geldt alleen voor regels binnen een instellingengedeelte, bijvoorbeeld binnen het gedeelte Routing. Conflicterende regels in verschillende gedeelten krijgen geen bepaalde prioriteitsvolgorde.

   Opmerking: We raden u af de 'datum gemaakt' van regels te gebruiken om problemen met conflicterende regels op te lossen.  U moet regels zo maken dat ze op zichzelf staand kunnen werken, zonder dat er een bepaalde volgorde nodig is.

 5. Gmail past de acties toe op het bericht, evenals de acties die geen conflicten opleveren uit alle instellingen.

Gerelateerde informatie

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false