Konfigurera standardrutt

Du kan ställa in en domänövergripande ruttpolicy för inkommande meddelanden med standardrutt.

Du kan till exempel använda standardrutt för att dirigera oregistrerade G Suite-användare till din lokala e-postserver. Det här är användbart när du överför användare från en äldre e-postserver till Gmail. Du kan även använda standardrutter för att ange ett befintligt användarkonto som en catch-all-adress för mottagning av meddelanden som skickats till användare som inte finns på domänen.

Ange mottagaradresser och därefter en åtgärd som ska utföras för e-post avsedd för dessa mottagare. Om du ställer in flera ruttinställningar kan du ordna reglerna i prioriteringsordning. Se Konfigurera ruttinställningar.

Mer information om hur du konfigurerar delad leverans, registrerar alla adresser och ändrar ruttalternativ finns i E-postrutter och leverans.

Obs! Standardrutter får lägre prioritet än andra avancerade Gmail-inställningar, till exempel innehållsefterlevnad eller efterlevnad av bilagor.

Konfigurera en inställning för standardrutt för en domän
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Avancerade inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Om du vill se Avancerade inställningar rullar du längst ned på Gmail-sidan.

 3. Klicka på Standardrutt.
 4. Klicka på Lägg till inställning.
 5. På listan väljer du kuvertmottagarna som ska matchas:
  • En mottagare – ange en enskild användare genom att ange en e-postadress, som jsvensson@solarmora.com.
  • Mönstermatchning – ange ett reguljärt uttryck som specificerar en mottagaruppsättning på domänen.
  • Gruppmedlemskap – välj en eller flera grupper i listan. (Obs! Skapa grupper på fliken Grupper).
  • Alla mottagare – ange alla mottagare på domänen. Som standard påverkar detta enbart okända adresser.
 6. I avsnittet Om kuvertmottagaren matchar ovanstående gör du följande anger du om meddelandet ska avvisas eller ändras när villkoren är uppfyllda för ruttinställningen. 

  Avvisa meddelande

  Det här alternativet avvisar meddelandet innan det når avsedd mottagare. Du kan ange anpassad text för avvisningsmeddelandet.

  Obs! Alla ruttinställningar med den här angivna åtgärden placeras automatiskt överst i listan över standardrutt. Se Konfigurera ruttinställningar.

  Ändra meddelande

  Med det här alternativet kan du ändra meddelanden genom att lägga till rubriker, ändra rutten, ändra kuvertmottagaren, lägga till fler mottagare (ytterligare eller sekundära rutter) och/eller ta bort bilagor.

  Mer information om ruttkontroller finns i följande beskrivning:

  Lägg till X-Gm-Original-To header

  När du markerar den här kryssrutan läggs en rubrik till, så om mottagaren ändras känner servern nedströms till originalkuvertmottagaren – exempelvis, X-Gm-Original-To: jsvensson@solarmora.com.

  Att lägga till rubriken X-Gm-Original-To är användbart vid omdirigering av en kopia av meddelandet till en annan mottagare. I det här fallet ändrar du mottagarens adress, men den nya mottagaren vill känna till adressen till den ursprungliga kuvertmottagaren. Den nya mottagaren kan se den ursprungliga kuvertmottagaren genom att kontrollera X-Gm-Original-To-rubriken i meddelandet.

  Lägg till rubriken Add X-Gm-Spam och X-Gm-Phishy

  Skräppost filtreras automatiskt bort från meddelanden som vidarebefordras via Gmail. Markera rutan Lägg till rubriken X-Gm-Spam och X-Gm-Phishy för att lägga till följande rubriker till som tecken på meddelandens skräppost- och nätfiskestatus:

  För skräppost

  0 indikerar att ett meddelande inte är skräppost: X-Gm-Spam: 0

  Siffran 1 anger att ett meddelande är skräppost: X-Gm-Spam: 1

  För nätfiske

  0 anger att ett meddelande inte är nätfiske: X-Gm-Phishy: 0

  Siffran 1 anger att ett meddelande är nätfiske: X-Gm-Phishy: 1

  Obs! Alla meddelanden som markeras som nätfiske markeras automatiskt som skräppost.

  När du väljer alternativet Lägg till rubriken X-Gm-Spam och X-Gm-Phishy kan en administratör på en nedströmsserver konfigurera regler som hanterar skräppost och nätfiske annorlunda än korrekt e-post.

  Lägg till anpassade rubriker

  Du kan lägga till en eller flera anpassade rubriker i meddelanden som berörs av en inställning för mottagningsrutt, sändningsrutt eller annan inställning. Du kan till exempel lägga till en rubrik som matchar den beskrivning du angett för inställningen. Detta kan vara användbart när du analyserar varför ett meddelande dirigerats på ett visst sätt eller varför ett filter aktiverats.

  Lägg till eget ämne

  Du kan ange en sträng som ska infogas före ämnet i meddelandena. Om du exempelvis anger Konfidentiellt kan meddelandemottagarna se följande ämne: [Konfidentiellt] Månadsrapport.

  Ändra rutten och dirigera om skräppost

  Ändra rutt
  Alternativet Ändra rutt gör att du kan ändra destinationen för meddelandet. Som standard är Gmails e-postserver den primära leveransplatsen. Du kan dock ändra leveransplatsen. Du kan till exempel dirigera om e-post till en lokal e-postserver som Microsoft® Exchange.

  Innan du kan ändra leveransplats måste du först lägga till e-postrutter för avancerad Gmail-leverans. De rutter du lägger till på fliken Värdar visas sedan på rullgardinsmenyn för rutter.

  Omdirigera även skräppost
  Alternativet Omdirigera även skräppost är synligt när du markerar rutan Ändra rutt. Med alternativet Omdirigera även skräppost kan du dirigera all e-post som matchar inställningen, inklusive meddelanden som har markerats som skräppost. Om du markerar rutan Ändra rutt men inte markerar Omdirigera även skräppost omdirigeras normal e-post men skräppost omdirigeras inte. Skräppostmeddelanden lagras på G Suite-plattformen i 30 dagar.

  Anmärkningar:

  • Oavsett om du markerar rutan Omdirigera även skräppost eller inte så omdirigeras inte uppenbar skräppost eftersom den blockeras direkt vid leveransen.
  • Om e-post har klassificerats som skräppost men någon av e-postinställningarna för Gmail åsidosätter detta (exempelvis på grund av att en avsändare angett den som giltig), betraktas e-postmeddelandet inte som skräppost av detta skäl och dirigeras som normal e-post.
  Ändra kuvertmottagare

  Om du vill ändra kuvertmottagaren klickar du på alternativet bredvid fältet Byt mottagare och anger användarens e-postadress, exempelvis jsvensson@solarmora.com.

  Om du ändrar kuvertmottagaren för ett meddelande i den primära leveransen motsvarar det att vidarebefordra ett meddelande till en annan mottagare. Du kan också ändra kuvertmottagaren för den sekundära leveransen, vilket motsvarar en hemlig kopia.

  Ignorera skräppostfilter för det här meddelandet

  Välj det här alternativet om du vill leverera meddelanden till mottagare även om meddelandena har identifierats som skräppost.

  Ta bort bilagor från det här meddelandet

  Välj det här alternativet om du vill ta bort bilagor från meddelanden. Om du vill så kan du lägga till text och informera mottagarna om att bilagor har tagits bort.

  Lägg till fler mottagare

  Markera kryssrutan Lägg till fler mottagare när du vill konfigurera fler (eller sekundära) mottagare för dubbel leverans eller multileverans.

  Välj Grundläggande på rullgardinsmenyn när du vill lägga till enskilda e-postadresser och klicka sedan på Spara. Du kan lägga till flera mottagaradresser genom att klicka på knappen Lägg till.

  Välj Avancerat på rullgardinsmenyn när du vill välja avancerade alternativ för din sekundära mottagare. I likhet med de inställningar som du ändrade för den primära mottagaren kan du ändra kuvertmottagaren, lägga till rubriker, infoga ett anpassat ämne och ta bort bilagor för de sekundära mottagarna.

  Tänk på följande:

  • En gräns på 100 extra mottagare gäller för varje regel. Av denna anledning bör du överväga att använda grupper för stora listor.
  • Alla inställningar som du konfigurerar för den primära mottagaren påverkar även de sekundära mottagarna. Om du till exempel ändrar kuvertmottagaren, infogar ett anpassat ämne och lägger till anpassade rubriker för den primära mottagaren, tillämpas samma konfiguration för de sekundära mottagarna.
  • För sekundära leveransen är rutorna Leverera inte skräppost till mottagaren och Stäng av meddelanden om olevererbar e-post från denna mottagare markerade som standard. Stäng av meddelande om olevererbar e-post från denna mottagare hindrar att meddelanden skickas tillbaka till den ursprungliga avsändaren.
 7. I avsnittet Alternativ väljer du om du bara ska utföra åtgärden på okända adresser. Du kan också välja både identifierade och oidentifierade adresser.

  Obs! Avstängda användare betraktas som okända användare.
 8. Klicka på Spara.
 9. Klicka på Spara längst ned.

Det kan ta upp till en timme innan ändringarna har överförts till användarkontona. Du kan spåra tidigare ändringar i administratörskonsolens granskningslogg.

Ordna dirigeringsinställningar

På fliken Standardrutt kan du konfigurera flera ruttinställningar för domänen. Varje ruttinställning anger en eller flera mottagare, samt en åtgärd som ska utföras på e-post för mottagarna.

Obs! Du kan konfigurera högst 1 000 inställningar för standardrutt per domän.

På sidan Standardrutt visas en lista med inställningar. Klicka på Redigera och ändra en inställning. Ta bort inställningen genom att markera kryssrutan i den vänstra kolumnen och klicka på Ta bort. Du kan också ändra ordningen, eller prioriteten, för inställningarna på den här sidan.

Obs! I G Suite tillämpas alla dirigeringsinställningar du anger på de berörda inkommande meddelandena. Om en konflikt uppstår mellan två inställningar tillämpas inställningen med högst prioritet i G Suite och den andra inställningen ignoreras. Inställningar som anger Avvisa tilldelas automatiskt den högsta prioriteten, även om du har tilldelat en annan inställning ett högre prioritetsnummer.

 1. Om du vill tilldela den första (högsta) prioriteten till en ruttinställning anger du 1 bredvid inställningen i kolumnen Ordning.
 2. Klicka var som helst på sidan Standardrutt för att spara ändringen.
 3. Upprepa dessa steg för att tilldela andra prioriterade nummer, till exempel 2 eller 3.

Mer information och instruktioner finns i Rutter och leverans för e-post.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?