தேடல்
தேடலை அழிக்கும்
தேடலை மூடும்
Google பயன்பாடுகள்
முதன்மை மெனு
கோரிய பக்கம் தற்போது உங்கள் மொழியில் கிடைக்கவில்லை. Google Chrome இன் உள்கட்டமைக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு பட்டியைப் பயன்படுத்தி, பக்கத்தின் கீழே வேறு மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் தேர்வு செய்த மொழியில் எந்த இணையப்பக்கத்தையும் உடனடியாக மொழிபெயர்க்கலாம்.

Who is my domain administrator?

Your domain administrator is the person in your organization who manages Google Apps. You should contact your IT administrator or the person who manages your organization's website to find out exactly who this is.

If you've signed up with Google Apps and purchased a domain through our registration partners, you are the domain administrator for your Google Apps account.

If you've signed up with Google Apps using your own domain host and you need to access your DNS settings for verification or email delivery, you will need to contact your domain host.

If you have forgotten your administrator password and are unable to access your control panel, follow the steps to reset admin password.

Was this article helpful?
Sign in to your account

Get account-specific help by signing in with your Apps for Work account email address, or learn how to get started with Apps for Work.