Autentisera e-post med DKIM

Uppdatera DNS-poster för en underdomän

Om du skickar e-post från en underdomän, kan du kanske inte lägga till en TXT-post för underdomänen. Om du vill använda DKIM-autentisering kan du lägga till den nödvändiga TXT-posten på den överordnade domänen.

Om domänregistratorn tillåter att du skapar DNS-poster för underdomänen skapar du TXT-posten för underdomänen på samma sätt som för alla domäner. Följ instruktionerna nedan enbart när du skapar TXT-posten på den överordnade domänen.

När du skapar en domännyckel för en domän visas namnet på den TXT-post du måste skapa på Googles administratörskonsol. Namnet har formen ._domännyckel, där väljare är väljarprefixet för nyckeln (google som standard). När du vill använda TXT-posten för e-post som skickas från en underdomän, lägger du till en punkt och namnet på underdomänen i slutet av postnamnet.

Låt säga att du lägger till en TXT-post på domänen mindomän.com för att autentisera e-post som skickats från underdomänen mail.mindomän.com. Postnamnet blir google_domännyckel_mail.

Så här lägger du till TXT-posten i DNS-posterna för den överordnade domänen:

 1. Skapa domännyckeln för underdomänen på Googles administratörskonsol.

  På administratörskonsolenvisas namnet och värdet för den nödvändiga TXT-posten.

 2. Logga in på administratörskonsolen som tillhandahålls av domänleverantören.
 3. Leta upp sidan där du kan uppdatera DNS-poster för den överordnade domänen.
 4. Skapa en TXT-post med namn och värde på Googles administratörskonsol.

  Olika domänregistreringsföretag använder olika namn på fälten som är kopplade till en TXT-post. Till exempel har GoDaddy fält som heter TXT Name (TXT-namn) och TXT Value (TXT-värde), medan Name.com kallar samma fält Record Host (Postvärd) och Record Answer (Postsvar). Oavsett vilken leverantör du använder anger du texten under DNS-värdnamn (TXT-postnamn) i det första fältet och texten under TXT-postvärde i det andra fältet.

  Om domänleverantören har stöd för domännycklar på 2048 bitar men begränsar storleken på TXT-postvärdet till 255 tecken kan du inte ange DKIM-nyckeln som en enskild text i DNS-posterna. I detta fall ska du dela in nyckeln i flera citattextsträngar och ange den tillsammans i värdefältet för TXT-posten. Du kan till exempel dela in DKIM-nyckeln i två poster enligt följande:

  "k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAraC3pqvqTkAfXhUn7Kn3JUNMwDkZ65ftwXH58anno/bElnTDAd/idk8kWpslrQIMsvVKAe+mvmBEnpXzJL+0LgTNVTQctUujyilWvcONRd/z37I34y6WUIbFn4ytkzkdoVmeTt32f5LxegfYP4P/"

  "w7QGN1mOcnE2Qd5SKIZv3Ia1p9d6uCaVGI8brE/7zM5c/zMthVPE2WZKA28+QomQDH7ludLGhXGxpc7kZZCoB5lQiP0o07Ful33fcED73BS9Bt1SNhnrs5v7oq1pIab0LEtHsFHAZmGJDjybPA7OWWaV3L814r/JfU2NK1eNu9xYJwA8YW7WosL45CSkyp4QeQIDAQAB"

 5. Lägg till en punkt (.) och namnet på underdomänen i slutet av postnamnet.

  Om du exempelvis vill autentisera e-post som skickas från underdomänen mail.mindomän.se, är postnamnet google._domännyckel.mail.

 6. Spara ändringarna.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?