Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Create & share a group calendar

As an administrator at work or school, you can create calendars to share with people in your organization. These are called group calendars. For example, you might want a shared group calendar for company holidays and another one for organization-wide meetings.

Create a group calendar

Before you begin: To only share the calendar with a specific set of people in your organization, first put them in their own group. Follow the steps in Create a group.

 1. On the left, next to Other calendars, click Add ""and thenCreate new calendar.
 2. Add the name of the calendar (for example, Marketing Team Calendar), a description, and a time zone.
 3. Click Create calendar.

Share your calendar

You can share a calendar across your entire organization or with a specific person or group.

 1. Open Google Calendar.
 2. On the left, click the name of your new calendar.
 3. Point to the shared calendar and click More ""and thenSettings and sharing.
 4. Choose an option to share it with:
  • Everyone in your organization—Under Access permissions, check the Make available for your organization box.
  • A specific person or group—Under Share with specific people, click Add Peopleand thenadd the email address of the individual or group you want to share the calendar with. 
 5. In the permissions box, click the Down arrow ""and thenchoose an option. For details, see Permission settings.
 6. Click Send.

Group calendar invitations include links to calendars

Members receive email notifications with links to the shared calendar.

 • Individual users and existing group members—Users get email notifications when calendars are shared.
 • New group members—New group members get email notifications about the calendars they can access, typically within an hour after joining the group. New group members do not get this notification email if the group has more than 100 calendars shared to it. 

These email notifications include an Add to calendar link. If a user clicks this link and then Add calendar, the calendar shows up in the Other calendars list for that user.

Help people find shared calendars

To help people find shared calendars, you can send them the calendar ID.

 1. Open Google Calendar.
 2. Under My calendars, find the shared calendar.
 3. Point to the shared calendar and click More""and thenSettings and sharing.
 4. Scroll down to the Integrate calendar section and copy the Calendar ID.
  It's long. 
 5. Paste this ID into a document or website that you give to new users.
 6. Tell them to take the following actions:
  1. Next to Other calendars, click""and thenSubscribe to calendar.
  2. Paste the Calendar ID into the Add a calendar box and press Enter.

The calendar then shows up in the user’s Other calendars list.

Related topics

To help your users create and share calendars, send them to: 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73010
false