Nyheter i Google Cloud Directory Sync

När vi lägger till funktioner, förbättringar och korrigeringar i Google Cloud Directory Sync (GCDS) uppdaterar vi den här sidan med den senaste informationen. Du kan även kontrollera om det finns några kända GCDS-problem i Kända problem med Google Workspace

Ladda ner den senaste versionen av GCDS från nedladdningssidan.

Viktig uppdatering

I Google Cloud Directory Sync 4.4.0 har produktnamn och installationskatalog uppdaterats. Om du har skapat uppgifter eller cron-jobb som kör verktyget enligt ett schema måste du uppdatera dem så att de hänvisar till den nya installationskatalogen.

Version 4.7.10
19 januari 2021

Nyheter
 • Stöd för nya Google Workspace-SKU:er på fliken Licenser.
 • Du kan nu lägga till, redigera och radera Google Workspace-SKU:er på fliken Licenser. När du gör det kan du tilldela licenser som ännu inte är förpackade i GCDS, men som är tillgängliga för tilldelning via Enterprise License Manager API. Mer information finns i Hantera och tilldela licenser.
 • GCDS anger nu Active Directory som LDAP-standardservertyp för nya konfigurationer. Du kan ändra detta i Konfigurationshanteraren.
Problem som har åtgärdats
 • Löst ett problem där GCDS inte kunde synkronisera gruppmedlemmar med blanksteg i e-postadressen i LDAP.
 • Löst ett problem där GCDS inte kunde synkronisera kalenderresurser om det inte fanns några kalenderresurser på Google Workspace-domänen.
 • Löst ett problem där GCDS inte kunde synkronisera kalenderresurser om kalenderresursattributen inte omgavs av hakparenteser.
 • Löst ett problem där synkroniseringen startade efter att bekräftelserutan Synkronisera och tillämpa ändringar hade stängts. Nu avslutar GCDS synkroniseringen när dialogrutan stängs.

Version 4.7.9
27 augusti 2020

Nyheter
 • Stöd för licenser för arkiverad användare på fliken Licenser. Läs mer om licenser för arkiverad användare
 • Stöd för attribut för POSIX-konto på fliken Användarprofiler.
 • Stöd för tecknen <, > och = i gruppbeskrivningar.
 • En ny popup-avisering har lagts till som visar när en uppdaterad version av GCDS är tillgänglig. Dessutom går det nu att uppdatera GCDS från konfigurationshanteraren.
 • Om synkroniseringen avslutas eftersom den når en borttagnings- eller avstängningsgräns visas ytterligare information i e-postmeddelandet och rapporten i gränssnittet för konfigurationshanteraren. Läs mer om hur du använder gränser med GCDS.
Problem som har åtgärdats
 • Åtgärdat försämrad prestanda när många användare synkroniseras.
 • Löst ett problem där ändringar av anpassat schema inte sparades korrekt i cacheminnet.
 • Löst ett problem där fält i anpassat schema av typen dubbelt hanterades felaktigt.
 • Löst ett problem där fält i anpassat schema inte raderades korrekt från användarna på Google-domänen.
 • Åtgärdat felaktig text vid visning av informationen om att gränsen för antal gruppmedlemmar har överskridits.
 • Korrigerat ofullständig information när rapporten Tillämpning visas om gruppändringar misslyckats. GCDS visar nu misslyckade och slutförda ändringar i samma rapport.
 • Löst ett problem där tillgängliga licenser inte tilldelades korrekt för Google-kontot.
 • Löst ett problem där en tom organisationsenhet gjorde att användarändringar misslyckades.

Version 4.4.6
21 maj 2020

Nyheter
 • Stöd för SKU för G Suite Enterprise for Education på fliken Licenser.
 • Stöd för Återställningsadress och Telefonnummer för återställning på fliken Användarprofiler.
 • Stöd för information om Kostnadscenter på fliken Användarprofiler.
 • Stöd för SMTP över TLS 1.2 för att skicka e-postmeddelanden. Du behöver inte göra något. GCDS använder automatiskt den senaste versionen. 
 • Ett alternativ för att välja hur synkroniseringsrapporten ska skickas har lagts till. Du kan välja att skicka den som en bilaga till e-postmeddelandet eller i e-postmeddelandet.
 • Alternativ för att förhindra att GCDS tar bort användare, grupper och organisationsenheter har lagts till. När alternativet är aktiverat skapas och uppdateras GCDS-enheter (de raderas dock inte).
 • Ändringar av hur användarna synkroniseras. GCDS utnyttjar nu programkorrigeringssemantiken i Directory API så att GCDS kan köras som en användare med en begränsad uppsättning behörigheter för användaruppdateringar. Synkroniseringen kan köras om de föreslagna ändringarna ligger inom rollens behörighetsuppsättning. Mer information finns i anpassade administratörsroller.
 • När GCDS har installerats i Windows använder systemet nu certifikatarkivet för betrodda rotcertifikatutfärdare som standardförtroendearkiv.
Problem som har åtgärdats
 • Förbättrad prestanda i LDAP- och SSL-kommunikation.
 • Löst ett problem där GCDS inte kunde synkronisera licenser när alternativet Ersätt domännamn i LDAP valdes.
 • Löst ett problem där flervärdesattribut i en anpassad schemasynkronisering hoppades över om ett värde misslyckades. Nu rapporterar GCDS de felaktiga värdena och fortsätter att synkronisera resten.

Version 4.7.3
2 januari 2020

Nyheter
 • Med GCDS kan du nu bestämma hur du ska synkronisera ansvariga för Google-grupper. Mer information finns i Konfigurationspolicy för rollen som ansvarig
 • Stöd för information om Ytterligare e-postadresser och Webbplatser finns på fliken Användarprofiler.
 • Stöd för SKU för G Suite Essentials på fliken Licenser.
 • Synkroniseringsrapporten skickas nu som en bilaga till e-postmeddelandet.
 • Ändringar i användargränssnittet:
  • En varning har lagts till när de angivna gränserna ligger ovanför de rekommenderade gränsvärdena.
  • För att undvika oväntade ändringar i din Google-data har ett popup-fönster lagts till som rekommenderar att du kör en simulering när konfigurationsfilen ändras.
Problem som har åtgärdats
 • Löst ett problem där GCDS inte kunde läsa cacheminnet efter en uppdatering till version 4.7.2.
  Relaterat felmeddelande: ERROR 42X05: Tabellen/vyn GROUPS_OTHERS finns inte.
 • GCDS försöker nu automatiskt begära API-begäranden som misslyckats med felkoden 429 (gränsen har överskridits).
 • Löst ett problem där grupper med ofullständiga e-postadresser har tagits bort och skapats om. Det här problemet förekom när alternativet Ersätt domännamn i LDAP inte var aktiverat.

Version 4.7.2
21 oktober 2019

Nyheter
 • Med GCDS kan du nu ange en raderingsgräns för gruppmedlemskap. Mer information finns i Användningsgränser för GCDS
 • Platshållaren #{timestamp} har lagts till i loggningsinställningarna. Platshållaren ersätts av en verklig tidsstämpel (till exempel 0190501-104023) i varje utförande innan loggfilen sparas på hårddisken.
 • Gränssnittet visar loggstorleken i MB istället för GB.
 • Anledningen till att en användare stängts av visas i rapporterna Differens och Tillämpa.
Problem som har åtgärdats
 • Ett valfritt attributfält för objektklass har lagts till i Konfiguration av sökregel för grupp. Det åtgärdar ett räkningsproblem och ett problem med att hämta e-postadresser till kapslade grupper. Fältet behövs endast när gruppens attribut för e-postadress skiljer sig från användarens attribut för e-postadress.
 • Löst ett problem där GCDS ignorerade Googles OE-uteslutningsregler vid körning av en licenssynkronisering.
 • Löst ett problem där rapporten Differens inte visade användarens alla ändringar korrekt.
 • Alternativet Ersätt domännamn fungerar också med medlemmarna i Identitetsmappade grupper, vilket gör att det konsekvent med resten av programmet.
 • Löst ett problem där raderingsgränsen för Identitetsmappade grupper inte fungerade korrekt.
 • Löst ett problem där GCDS föreslog borttagning av medlemskap när det inte gick att hämta medlemsdata från LDAP-servern på grund av anslutnings- eller auktoriseringsfel. Nu hoppar GCDS över grupperna med LDAP-anslutningsproblem och loggar orsaken till felet. Mer information finns i GCDS-felmeddelanden.

Version 4.6.4
1 juli 2019

Problem som har åtgärdats
 • Den anpassade rollen som ansvarig har nu tagits bort från GCDS eftersom den rollen finns i G Suite men inte i Active Directory. Rollen synkroniseras som Ägare eller Medlem (beroende på AD-konfigurationen).
 • Nu visas inte längre felmeddelanden när autentisering ställs in via kommandoraden.
 • Prestandan har förbättrats för stora kunder när licenstilldelning läses in. Denna process leder inte längre till att gränssnittet låser sig.
 • Funktionen för licenstilldelning har förbättrats. Du kan inte längre tilldela licenser när inga är tillgängliga.
 • Kapslade grupper hoppas inte längre över på grund av skiftläge när Cloud Search-kunder synkroniserar identitetsmappade grupper.
 • Undantagsinformation har lagts till i INFO-loggar (tidigare endast tillgängligt i e-postrapporten).
 • Rapporten har uppdaterats så att rätt information visas när en användare flyttas till rotorganisationsenheten.
 • Cloud Search-kunder kan ange gruppmedlemsattribut när de synkroniserar identitetsmappade grupper (användbart för servrar där Active Directory inte används).

Version 4.6.3
11 februari 2019

Nyheter

Stöd för synkronisering av medlemmar i en identitetsmappad grupp med ett annat användarmedlemsattribut.

Problem som har åtgärdats
 • Löst ett problem där GCDS återställer fältet Område till ett tomt värde, vilket förhindrar att användarens plats visas i Google Kalender.
 • Löst ett problem där GCDS inte såg Google-användare om de hade mycket långa namn.
 • Löst flera problem där användarattributen inte uppdaterades korrekt.
 • Löst ett problem där GCDS försökte lägga till gruppägare som medlemmar vid varje synkronisering, vilket genererade stora mängder logghändelser.
 • Löst ett problem där GCDS tillämpade en lägre gräns på anpassade schemanvärden än API.
 • Löst ett problem där GCDS inte stänger av användare som förväntat vid användning av anpassad schemasynkronisering.
 • Löst ett problem där GCDS inte följde den loggnivå som anges på kommandoraden om en annan nivå anges i konfigurationsfilen.

Version 4.6.2
19 november 2018

Problem som har åtgärdats
 • Löst ett problem där GCDS-version 4.6.1 ignorerade gruppundantagsregler.
 • Löst ett problem där GCDS visade ett fel när en Google-grupp innehöll alla användare på domänen.

Version 4.6.1
31 oktober 2018

Nyheter

Stöd för Cloud Search-integration har lagts till så att du kan synkronisera grupper från Identitetskällor som finns i Active Directory. Stödet förenklar synkroniseringen av data mellan Cloud Search och Active Directory.

Version 4.5.7
19 mars 2018

Nyheter

Lagt till stöd för attributen Byggnads-id och Våningsnamn, vilket gör att administratörerna kan skapa en mappning under Användarprofiler till motsvarande fält på LDAP-servern. Detta förenklar synkroniseringen av data mellan LDAP och strukturerad rumsbokning.

Version 4.4.26
1 mars 2017

Nyheter
 • Markant förbättrad behandlingstid för synkronisering av användarschema.
 • Förbättringar av loggningar: ny loggning av konflikter med primär adress och ytterligare loggningsdetaljer för synkronisering av användarschema.
 • Förbättring av rapporten för licenssynkronisering.
 • Support för synkronisering av ny G Suite Enterprise-licens.

Version 4.4.22
1 december 2016

Problem som har åtgärdats

Löst ett problem där GCDS ständigt döpte om den primära adressen på ett konto en konflikt påträffades. Konflikten uppstod mellan ett alias på ett befintligt Google-konto och en ny användare i Active Directory som skapats med en e-postadress som redan tilldelats som ett alias till en Google-användare.

Obs! Om du berörs av det här problemet rekommenderar vi att du först korrigerar e-postaliaset som orsakar en konflikt genom att ta bort det från Google-kontot. Ta bort den befintliga filen nonAddressPrimaryKeyFile.tsv från GCDS-användarens hemmapp (%userprofile% på Windows och ~/ på Linux). Installera den senaste GCDS-uppdateringen. Filen nonAddressPrimaryKeyFile.tsv återskapas vid nästa användarsynkronisering.

Löst ett problem där ett värde inte togs bort från Google Custom Schema när det rensades från Active Directory.

Version 4.4.21
26 oktober 2016

Problem som har åtgärdats

Ett problem som orsakade att GCDS krävde att ett värde angavs för användarnamn och lösenord för SMTP-konfigurationen har åtgärdats.

Ett problem som orsakade att anpassade användarfält inte uppdaterades på grund av ett problem med GCDS-cacheminnet och jämförelseåtgärden har åtgärdats. 

Obs! Om du synkroniserar anpassade användarfält rekommenderar vi att du först rensar cacheminnet. Rensa cacheminnet genom att använda kommandoalternativet -f eller välja alternativet i användargränssnittet.

Version 4.4.19
18 oktober 2016

Nyheter

Google Apps Directory Sync heter nu Google Cloud Directory Sync

Google Apps Directory Sync har ett nytt namn: Google Cloud Directory Sync (GCDS). Vi har bytt namn på produkten eftersom den är mer än ett Google Apps-specifikt verktyg. Om du använder G Suite eller andra funktioner med hanterade Google-domäner kan du använda Google Cloud Directory Sync för att administrera användare och grupper, samt annan information som profiluppgifter för användare.

Nu visas enbart funktioner som stöds i gränssnittet

Google Cloud Directory Sync-gränssnittet visar nu enbart synkroniseringsfunktioner som stöds av din domäntyp. Exempelvis stöder inte en hanterad Google-domän som enbart används för Android delade kontakter och därför visas inte denna synkroniseringsfunktion.

Java-uppdatering

Google Cloud Directory Sync använder nu senaste Java JRE 1.8, vilket som standard tillämpar TLS v1.2 för HTTPS-anslutningar.

EULA-uppdatering

Google Cloud Directory Sync EULA inkluderar nu kunder som kan använda en domän som täcks av villkoren för hanterade Google-domäner.

Problem som har åtgärdats

Löst felet där meddelandet Anslutning misslyckades – null visades i Google Cloud Directory Sync vid anslutningsfel under testning av SMTP-aviseringar. Ett korrekt felmeddelande visas nu i verktyget. 

Löst problemet där slumpmässiga lösenord för konton synkroniserades vid första och alla efterföljande synkroniseringar. Lösenord konfigureras nu enbart vid den första synkroniseringen.

Löst felet från version 4.3.2 där användarna inte administrerades med det definierade standardlösenordet.

Uppdaterat UI för att tillåta omauktorisering av GCDS med ett annat användarkonto, även om GCDS har en giltig autentiseringstoken.

Löst felet där en användarskapad grupp som senare konfigureras för synkronisering av GCDS inte tog bort användare efter hantering av GCDS.

Administratörer får nu utföra en synkronisering i användargränssnittet även om administratören inte har konfigurerat inställningarna för e-postmeddelanden.

Åtgärdat installationsprogrammet så att det visar EULA i oformaterad text istället för i rå HTML vid installation från kommandoraden. 

Löst felet där Tvinga nya användare att byta lösenord inte ställdes in korrekt när ett konto skapades.

Löst problemet där gruppmedlemskap inte kunde läggas till vid den första synkroniseringen vid gruppgenerering.
 

Version 4.3.2
6 juli 2016

Nyheter

Den nya anpassade synkroniseringsfunktionen för scheman gör det möjligt för administratörer att synkronisera ytterligare LDAP-attribut till användarkonton.

Med anpassade scheman kan administratörer definiera LDAP-användarattribut som ska synkroniseras med användarkonton på domänen. Anpassad schemadata kan användas av funktioner som Googles SAML-baserade federerade SSO eller andra molnapplikationer som använder Directory API.

Förbättrade loggdetaljer på spårningsnivå för API-fel.

Problem som har åtgärdats

Löst ett problem där gruppbeskrivningar som innehåller en ny rad i LDAP inte kunde tillämpas på Google-gruppen.

Löst ett problem där behörigheter för användarskapade grupper återställdes av GADS till standardinställningarna för gruppbehörighet.

Löst ett problem där fältet Ort inte synkroniserades korrekt och inte visades korrekt i kontaktgränssnittet.

Version 4.2.1
29 mars 2016

Problem som har åtgärdats

Löst ett problem där GADS inte uppdaterade en användares primära organisationsvärde när den primära organisationen fanns sedan innan men inte kom från GADS.

Löst ett problem där GADS inte sparade attributet för den anpassade e-postadressen som definierats i konfigurationen för licenssynkronisering.

Version 4.2.0
21 februari 2017

Nyheter

API-uppdatering

GADS använder nu den senaste versionen av Admin SDK Calendar Resource API.

Ersätt primärt domännamn med sekundärt domännamn

Nya funktioner har lagts till för att administratörerna ska kunna ersätta det primära Google Apps-domännamnet med ett sekundärt domännamn för alla GADS-åtgärder.

Problem som har åtgärdats

Löst ett problem med standardbehörighet där grupper som skapats av GADS tillät alla (offentligt) att skicka e-post till gruppen. Standardbehörigheten för nya grupper är nu begränsad till medlemmarna på domänen: ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST – alla på kontot kan skicka ett meddelande.

Grupper skapas med följande standardbehörigheter:

 • Vem kan visa: Alla medlemmar i gruppen.
 • Registrering: Lista inte den här gruppen.
 • Vem kan visa medlemmar: Endast ansvariga och ägare kan visa listan gruppmedlemmar.
 • Vem kan gå med: Alla i organisationen kan begära att få gå med.
 • Tillåt externa medlemmar: Ej tillåtet.
 • Vem kan skicka meddelanden: Alla på domänen kan göra inlägg.
 • Tillåt inlägg från webben: Tillåtet.
 • Vem kan bjuda in nya medlemmar: Enbart ansvariga och ägare.
 • Meddelandemoderering: Ingen moderering.
 • Meddelandearkivering: Arkiv har inaktiverats.
 • Tillåt extern e-post: Ej tillåtet.

Löst ett problem där GADS inte följde undantagsregler på samma sätt för användare som för användarprofiler, vilket resulterade i onödiga loggposter när en undantagsregel utformades för att utesluta användarprofiler. Undantagsregler tillämpas nu en gång för både användare och användarprofiler.

Löst ett problem där GADS-synkronisering kunde ta flera timmar för stora domäner.

Löst ett problem där proxyinställningar inte respekterades vid validering av det befintliga auktoriseringstillståndet för en GADS-konfiguration. GADS Configuration Manager visade alltid Ej auktoriserad. Proxyinställningar används nu vid validering av konfiguration och auktorisering för GADS.

Löst ett problem där GADS var skiftlägesokänsligt för förnamn och efternamn. GADS upptäcker nu korrekt skiftlägesändringar av förnamn och efternamn.

Löst ett problem där GADS i vissa fall misslyckades med att uppdatera användarprofildata på grund av ett fel med hantering av specifika ändringar av organisationsvärdet. I GADS hanteras nu uppdateringar eller raderingar av organisationsinformation om användarprofiler korrekt.

Löst ett problem där undantagsregler inte följdes när användare flyttades bort från LDAP-sökregelns omfång. GADS rensar nu cachad data när undantagsregler har lagts till eller ändrats för att säkerställa att en ny cache skapas innan ändringar kan fastställas.

Löst ett problem där GADS bearbetade gruppborttagningar i Google Apps även när den valfria inställningen SKIP_GROUP_DELETES har konfigurerats i GADS XML-konfigurationen. GADS behandlar inte längre gruppborttagningar när det valfria värdet SKIP_GROUP_DELETES har definierats i XML-konfiguration.

Löst ett problem där GADS i vissa fall inte korrekt hanterade gruppundantagsregler. I GADS behandlas nu gruppundantagsregler före behandling av ändringar av domännamnet när Ersätt domännamn i LDAP har aktiverats.

Löst ett problem där GADS visade felet InvalidNameException vid försök att normalisera värdena för Ansvarig och Assistent om de innehöll kommatecken. GADS nu identifierar nu kommatecken korrekt och normaliserar namnen för Ansvarig och Assistent korrekt.

Version 4.1.0

Nyheter

Ny funktion för licenssynkronisering tilldelar specifika licenser till Google Apps-användarkonton.

Med funktionen för synkroniseringslicens kan du hantera licensuppgifter för Google Apps-användarkonton. Du kanske har köpt andra produkt-SKU:er för domänen (exempelvis Google Apps for Work och Google Apps Unlimited) och du kan använda funktionen för licenssynkronisering för att tillämpa de olika typerna av licenser på dina Google Apps-användarkonton.

Version 4.0.5

Nyheter

Länken till GADS-adminguiden och Läs mer-länkarna har uppdaterats

Innehållet i GADS-adminguiden har flyttats till hjälpcentret (det är inte längre en enskild PDF-fil). All hjälp och alla Läs mer-länkar i gränssnittet och felmeddelandena har uppdaterats.

Förbättringar av användargenereringen

Tidigare skapades användare i GADS i rotorganisationsenheten och sedan flyttades användarkontot till rätt målorganisationsenhet. I GADS skapas nu användarkonton i rätt målorganisationsenhet.

Problem som har åtgärdats

Löst ett problem där GADS felaktigt försökte ändra grupper om och om igen. I sällsynta fall gjorde GADS en felaktig jämförelse mellan Google Apps-data och LDAP-data innan all data lästes in, vilket gjorde att redundanta ändringar föreslogs. Detta gjorde att redundanta förfrågningar skickades till Google, som försökte göra ändringar som redan gjorts tidigare (till exempel att lägga till medlemmar i en grupp trots att de redan är medlemmar). GADS hanterar nu dessa ärenden korrekt och jämförelsen börjar först när all data har lästs in.

Löst ett problem där GADS hoppar över att behandla alla grupper när ett undantag uppstod i bearbetningen av en enskild grupp. När GADS inte synkroniserar en enskild grupp avbryts behandlingen av hela gruppsynkroniseringsprocessen. I GADS fortsätter nu synkroniseringen av nästa grupp på listan korrekt när en enskild grupp misslyckas på grund av ett undantag.

Version 4.0.3

Problem som har åtgärdats

I tidigare versioner läses användarna in separat från alias i GADS. Nu blir alias inlästa i GADS som en del av att användarna blir inlästa. Detta gör processen mycket snabbare.

Ett problem har lösts där migreringen ibland misslyckades om en profilansvarig hittades i en annan sökregel än profilen.

Ett fel med blandning av gemener och versaler i e-postadresser har åtgärdats. Google Apps har inte stöd för e-postadresser med både gemener och versaler för användarna, men ibland har vissa användare versaler i sina e-postadresser. Användningen av gemener/versaler ignoreras nu i e-postadresser i GADS.

Nya försök görs med begäranden som misslyckats på grund av API-kvotproblem i GADS.

Version 4.0.2

Problem som har åtgärdats

Förbättrad felhantering – nya försök görs i GADS vid fler undantag (500- och tidsgränsundantag).

Förbättrad prestanda – prestanda har förbättrats i GADS och nu hämtas 500 poster per listanrop.

Nu fungerar exkluderingsregler för organisationsenhet i Google Apps med exakt matchning. Slashprefixet krävs inte längre i sökvägen för organisationsenhet.

I den tidigare utgåvan lades avstängda gruppmedlemmar till i varje synkronisering och fel visades sedan i GADS. Nu läggs medlemmarna till i gruppen vid varje synkronisering, men inget fel visas när medlemmen redan finns.

Loggningsförbättringar – i GADS loggas nu undantag från konfigurationshanteraren innan en synkronisering påbörjas. Detta möjliggör enklare felsökning av frågor som rör auktorisering.

Radbrytning och ordbrytning fungerar nu i textrutan för undantagsregler i Google Apps.

Version 4.0.1

Nyheter

GADS använder nu Directory API istället för de inaktuella API:erna Provisioning och Profiles Data.

GADS kräver nu att OAuth används för auktorisering. Det finns inte längre stöd för att använda administratörsbehörigheten (kallas även ClientLogin). Den har tagits ur bruk. Kunder som använder klientinloggning måste nu auktorisera sig med OAuth. Mer information finns i Förbered Google Apps-domänen för synkronisering.

Kunder som redan använder OAuth måste också auktorisera igen med befintliga (eller nya) autentiseringsuppgifter. Detta beror på att andra API:er används i den här versionen av GADS och det innebär att omfången som token genereras för också har ändrats.

Med GADS går det nu att utesluta användare baserat på Google-organisationer utan att aktivera organisationssynkronisering.

I GADS tillåts nu flera fält för profiler och delade kontakter (Avdelning, Befattning och Kontorsadress) som ska bestå av flera sammansatta LDAP-fält.

I GADS visas nu även id:n och namn för delade kontakter under simuleringen, för att göra det lättare att avgöra vilken kontakt som ska tas bort.

I GADS stöds nu sändning av e-postaviseringar med SMTP via TLS. Det betyder att smtp.gmail.com nu kan användas för att skicka e-postaviseringar.

Fälten Webbplats och Anteckningar stöds inte längre i användarprofiler eftersom de inte är tillgängliga med Directory API.

Problem som har åtgärdats

Ett problem med att attributet för den delade kontakthanteraren inte synkroniserades har lösts. Nu fungerar synkroniseringen när hanteraren är en delad kontakt, men inte när hanteraren är en användare.

När många användaralias måste skapas används exponentiell begränsning i GADS när alias läggs till för att undvika fel på grund på API-gränser.

Ett problem där organisationsinfo som skapats med externa appar för användarprofilen inte uppdaterades i GADS har lösts. Med denna lösning tas alla andra typer av organisationer än "arbete" som skapats av en annan app bort under GADS-synkroniseringen och organisationsinformationen i den lokala LDAP-katalogen synkroniseras. Om organisationen som skapats av den andra appen är primär och av typen "arbete" görs en uppdatering av befintlig data i GADS (för att matcha data i den lokala LDAP-katalogen).

Åtgärdat ett problem där blanksteg i slutet av gruppens visningsnamn gjorde att namnet uppdaterades vid varje synkronisering.

Löst problemet med att det inte gick att skapa organisationsenheter med blanksteg i GADS.

GADS är skiftlägesokänsligt vid kontroll av hashprefix ({MD5}, {SHA1} osv.).

Åtgärdat ett problem där fältet för hanteringsprofil returnerade andra resultat baserat på ordningen i profilsökregeln.

I GADS sparas nu calResMapping.csv i en användares mapp homedir/profil.

Ett problem där GADS oväntat tog bort medlemmar från grupper under synkronisering har lösts.

Version 3.2.1

Nyheter

Alternativet för exkludering av gruppnamntyp i Inställningar för exkluderingsregel. Konfigurerar GADS för att inte synkronisera någon grupp med ett namn som matchar regeln.

Konfigurationsfilsalternativet useDynamicMaxCacheLifetime. Konfigurerar GADS att cachelagra Google Apps-data i högst åtta dagar och synkronisera på nytt med Google Apps. Om storleken på cachelagrad data är för liten för att påverka synkroniseringshastigheten rensar GADS cacheminnet och synkroniserar om med Google Apps oftare för att minska risken för fel på grund av inaktuell cache. Det här alternativet är aktiverat som standard i GADS version 3.2.1 och högre.

Kommandoradsgränssnitt för OAuth-delen av konfigurationshanteraren. Ett enkelt kommandoradsgränssnitt för att ange OAuth-, ClientLogin- och LDAP-referenser så att administratörer kan fortsätta använda GADS utan GUI.

Alternativet Exportera resursmappning för kalender i kalenderresursattribut. Möjlighet att generera en CSV-fil med LDAP-kalenderresurser och deras Google Apps-motsvarigheter. Använd CSV-filen med Google Apps Migration for Microsoft Exchange när du vill migrera innehållet från Microsoft Exchange-kalenderresurser till rätt Google Apps-kalenderresurser.

Alternativet Resurstyp i kalenderresursattribut.Möjligheten att synkronisera anpassade resurstyper (som Rum, Kamera, Cykel osv.) från LDAP-katalogen till Google Apps.

Knappen Testa LDAP-fråga på skärmen Lägg till sökregel. Möjlighet att testa LDAP-frågor i gränssnittet vid specificering av sökregler.

Kommentarer i konfigurationsfilen behålls. Nu kan du lägga till kommentarer i konfigurationsfiler för att förtydliga XML efter behov.

Standardvärden för Konfigurationshanteraren för OpenLDAP. Konfigurationshanteraren innehåller nu standardvärden för OpenLDAP-servertyper.

Mer detaljerade meddelanden och instruktioner för andra problem, exempelvis felaktigt inställd systemtid, inaktiverad API-åtkomst, minnesproblem, felaktig matchning av lösenordshash, åtkomst till konfigurationsfiltillgång och synkroniseringsgränser.

Problem som har åtgärdats

Åtgärdat ett problem där ett blanksteg i slutet av en grupps CN orsakade NameNotFoundException och avbröt synkroniseringen.

Åtgärdat ett problem där vissa användares profiler inte kunde uppdateras på grund av att fel API-webbadress använts.

Det unika ID-attributet har tidigare hanterats som en sträng och skiljde inte mellan användare i vissa fall. Det behandlas nu alltid som binär data.

Åtgärdat ett problem där fel eller inget felmeddelande visades vid synkronisering av en grupp eller ett alias med samma e-postadress som en befintlig Google Apps-användare. Nu visas rätt felmeddelande.

GADS ignorerar nu Active Directory-konflikter (CNF:) och borttagna objekt (DEL:).

Åtgärdat ett problem där XML-filer som skapats i ett annat system eller av en annan användare inte kunde öppnas förrän inställningen defaultPasswordEncrypted rensats manuellt. Sådana filer kan nu öppnas och användaren uppmanas att ange lösenordet igen om det behövs.

Åtgärdat ett problem där GADS alltid rapporterade att ett objekt var otillgängligt om det inte gick att ansluta till LDAP-servern. Nu rapporterar GADS problemorsaken korrekt.

Åtgärdat ett problem där GADS inte sparade XML-konfigurationsfilerna korrekt med vissa tecken.

Version 3.1.6

Nyheter

Stöd för strukturerade namn för delade kontakter. Du kan använda en kombination av LDAP-attribut för att ange det fullständiga namnet på en delad kontakt. Till exempel:

[prefix] - [givenName] [sn] [suffix]

 

Säkerhetsförbättringar. GADS-konfigurationsfilerna är nu kopplade till systemet de skapades i, för ökad säkerhet. Om du kopierar en XML-konfigurationsfil till ett annat system måste du ange känslig data på nytt, som lösenord och auktoriseringar.

Prestandaförbättringar.

Diverse felkorrigeringar.

Förbättrade felmeddelanden när en sökningsregel refererar till en LDAP-enhet som inte finns.

Stöd för LDAP-servrar som delar gruppmedlemsresultat med flera enheter.

Problem som har åtgärdats

Konfigurationshanteraren har nu stöd för skärmar med lägre upplösningar.

Om sökfilter i en dynamisk grupp orsakar ett fel synkroniseras övriga poster korrekt och den felaktiga posten rapporteras i översikten istället för att hela synkroniseringen misslyckas.

Kommatecken i kanoniska namn för medlemmar i dynamiska grupper gör inte längre att synkroniseringen misslyckas.

GADS synkroniserar nu korrekt gruppmedlemmar som är avstängda i Google Apps.

Version 3.1.3

Nyheter

Identifiering av namnbyte för e-postadress. GADS kan identifiera byten av namn på e-postadresser på LDAP-servern och synkronisera dem till Google Apps. Om du vill använda den här funktionen måste du ange ett unikt identifierarattribut under Användarkonton > Användarattribut i Konfigurationshanteraren. Det här attributet måste ha ett unikt värde för samtliga användare och värdet får inte ändras. Attributet objectGUID är ett giltigt exempel för Active Directory-system.

Versionskontroll i GADS. GADS kontrollerar din nuvarande konfiguration för att undersöka om den skapats med hjälp av en tidigare version av GADS. I så fall måste du verifiera och spara konfigurationen innan du använder den.

Stöd för dynamiska grupper. GADS har stöd för dynamiska (frågebaserade) grupper, där gruppmedlemskapet anges som en fråga.

Stöd för 64 bitar. En 64-bitarsversion av GADS är tillgänglig nu. Användare med kompatibla system kan använda 64-bitarsversionen för att förbättra prestanda under stora synkroniseringar.

OAuth 2.0. OAuth 2.0 används nu i GADS . Befintliga OAuth-användare måste autentisera på nytt för att OAuth 2.0 ska kunna användas i GADS.

Synkronisering av grupper kräver inte längre användarsökregler för nyare konfigurationer.

Active Directory-användare kan nu snabbt konfigurera GADS genom att skapa standardvärden för de flesta attribut och sökregler med ett enda klick.

Diverse felkorrigeringar.

Version 3.0.6

Nyheter

Nytt utseende. GADS 3.0.6 har ett renare, mer intuitivt användargränssnitt.

Konfigurerbar längd på lösenord. Nu går det att konfigurera längden på lösenord som genereras av GADS.

Diverse felkorrigeringar.

Version 2.1.6

Nyheter

Diverse felkorrigeringar.

Version 2.1.5

Nyheter

Möjligheten att enbart synkronisera lösenord som har ändrats sedan den föregående synkroniseringen har lagts till.

Ett alternativ för att förhindra en synkronisering från avstängning/borttagning av adminkonton som inte finns på LDAP-servern.

Förbättrad prestanda i gränssnittet för synkroniseringssimulering.

Stöd för Base64-kodade lösenord har lagts till.

Loggarna är nu kodade i UTF-8 som standard för att stödja tecken som inte är ISO.

Loggningsnivån visar nu alternativ med fallande utförlighet.

Loggning av avstängda konton som inte har tagits bort på grund av den aktuella konfigurationen har lagts till.

Diverse felkorrigeringar.

Version 2.1.3

Nyheter

Google Apps Directory Sync 2.1.3 innehåller uppdateringar som förbättrar programmets stabilitet och prestanda, men inga nya funktioner. Här följer en kort beskrivning av problemet som har lösts i den här versionen.

"Ogiltig URI för begäran" vid uppdatering av en organisationsenhet

Problem: När en organisationsenhet skulle uppdateras i Directory Sync uppstod i vissa fall ett fel ("Ogiltig URI för begäran").
Lösning: Uppdateringen av organisationsenheter fungerar nu korrekt.

Version 2.1.1

Problem som har åtgärdats

Google Apps Directory Sync 2.1.1 innehåller många nya funktioner och korrigerade fel.

Nedan visas en lista med fel som har korrigerats i den här versionen. Varje fel innehåller versionsnumret, ett spårningsnummer och en kort beskrivning.

Prestandaförbättringar

Version 2.1.1 innehåller avsevärda prestandaförbättringar, inklusive parallella trådar och snabbare datainhämtning. Med den nya versionen av Google Apps Directory Sync upplever du högre prestanda för synkroniseringar.

Domänersättning för användarprofiler

I version 2.1.1 påverkas även användarprofiler av inställningen för att ersätta domännamn i LDAP-e-postadresser (för användare och grupper) med ett visst domännamn. Konfigurera den här inställningen genom att gå till inställningen Google Apps i konfigurationshanteraren.

Stöd för flera LDAP-attribut för förnamn och efternamn

I version 2.1.1 kan du ange flera attribut för ett förnamn eller ett efternamn under utökade LDAP-attribut. Markera varje LDAP-attribut med hakparenteser. Ange utökade LDAP-attribut i konfigurationshanteraren.

Ange en gräns för avstängda användare

Google Apps Directory Sync innehåller en funktion som gör det möjligt att begränsa antalet användare som tas bort under synkroniseringen. I version 2.1.1 kan du även ange en liknande gräns för antalet användare som stängs av under synkroniseringen. Ange den här gränsen på sidan för synkroniseringsgränser i konfigurationshanteraren.

Töm cacheminnet under simulerad synkronisering

Under simulerad synkronisering i konfigurationshanteraren kan du tömma all cachelagrad fjärrdata så att uppdaterad data hämtas från Google Apps under nästa simulering.

Åtgärdade fel

Viktig information finns nu på en ny plats

I stället för en länk till en PDF-fil finns viktig information för Google Apps Directory Sync nu publicerad i Hjälpcenter.

Vilseledande felmeddelande för resurs-ID som inte är unikt

Fel: När ett kalenderresursattribut inte är unikt ger felmeddelandet inte en klar beskrivning av orsaken till felet.
Lösning: Felmeddelandet för ett resurs-ID som inte är unikt anger nu att fler än en resurs med samma namn upptäcktes.

Ogiltiga tecken hanteras inte korrekt för användar- och gruppadresser

Fel: Ogiltiga tecken identifieras inte korrekt under synkroniseringen.
Lösning: Ogiltiga tecken tas nu bort under synkroniseringen.

Vilseledande meddelande för extra Google-profiler

Fel: Meddelandet för extra Google-användarprofiler säger att konton kanske måste raderas, vilket kan vara vilseledande.
Lösning: Varningsmeddelandet anger nu att GADS inte synkroniserar dessa extra profiler.

Undantagsregler på organisationsnivå används inte om organisationens e-postadresser innehåller versaler

Fel: I Google Apps Directory Sync stängs användare av eller tas bort om deras e-postadresser innehåller versaler, även om dessa användare har undantagits via en undantagsregel på organisationsnivå.
Lösning: Google Apps Directory Sync använder nu undantagsregler på organisationsnivå korrekt för användare vars e-postadress innehåller versaler.

Information om gruppvisningsnamn saknas i loggen

Fel: Gruppvisningsnamnen visades inte i synkroniseringsloggarna.
Lösning: Visningsnamnen visas nu korrekt i loggarna.

Version 2.0.3

Problem som har åtgärdats

Google Apps Directory Sync 2.0.3 innehåller ett korrigerat allvarligt fel och inga nya funktioner.

Nedan visas en lista med fel som har korrigerats i den här versionen. Varje fel innehåller versionsnumret, ett spårningsnummer och en kort beskrivning.

OAuth-autentiseringen misslyckas med felet Ogiltig token.

Fel: När Google Apps Directory Sync skulle synkroniseras medan OAuth användes för autentisering misslyckades all synkronisering med felet Ogiltig token.
Lösning: Synkronisering med OAuth-autentisering fungerar nu korrekt och orsakar inte några OAuth-fel.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt