Co nowego w Google Cloud Directory Sync

Te informacje o wersji opisują dodatki i ulepszenia wprowadzone w najnowszych wersjach Google Cloud Directory Sync (GCDS). Najnowszą wersję GCDS możesz pobrać z tej strony.

Narzędzie GCDS nazywało się wcześniej Google Apps Directory Sync (GADS). 

Ważna aktualizacja

Wraz z wydaniem Google Cloud Directory Sync 4.4.0 zmieniły się nazwa usługi i katalog instalacji. Jeśli masz utworzone zadania (w tym zadania programu cron), które uruchamiają to narzędzie zgodnie z harmonogramem, musisz je zaktualizować, podając nowy katalog instalacji.

Wersja 4.6.4
1 lipca 2019 r.

Rozwiązane problemy
 • GCDS usuwa teraz niestandardową rolę Menedżer, ponieważ istnieje ona w G Suite, ale nie ma jej w Active Directory. Ta rola jest synchronizowana jako rola Właściciel lub Członek (zgodnie z konfiguracją Active Directory).
 • Ustawienie uwierzytelniania za pomocą wiersza poleceń nie powoduje już komunikatów o błędach.
 • Lepsza wydajność podczas wczytywania przypisań licencji w przypadku dużych klientów. Ten proces nie powoduje już zablokowania interfejsu.
 • Ulepszona funkcja przypisywania licencji. Jeśli nie ma dostępnych licencji, nie można ich przypisać.
 • Klienci korzystający z Cloud Search, którzy synchronizują grupy mapowane według tożsamości, nie pomijają już zagnieżdżonych grup z powodu rozróżniania wielkości liter.
 • Dodano informacje o wyjątkach do dzienników INFO (wcześniej były dostępne tylko w raporcie e-mail).
 • Zaktualizowano raporty, by wyświetlały prawidłowe informacje po przeniesieniu użytkownika do jednostki organizacyjnej najwyższego poziomu.
 • Klienci korzystający z Cloud Search mogą określić atrybut członka grupy podczas synchronizowania grup mapowanych według tożsamości (jest to przydatne w przypadku serwerów bez usługi Active Directory).

Wersja 4.6.3
11 lutego 2019 r.

Nowości

Dodaliśmy obsługę synchronizacji członków grup mapowanych według tożsamości przy użyciu atrybutu „member” innego użytkownika.

Rozwiązane problemy
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS ustawiało pustą wartość pola Obszar, co uniemożliwiało wyświetlenie lokalizacji użytkownika w Kalendarzu Google.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS nie rozpoznawało bardzo długich nazw użytkowników Google.
 • Rozwiązaliśmy szereg problemów związanych z niepoprawną aktualizacją atrybutów użytkowników.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że podczas każdej synchronizacji narzędzie GCDS próbowało ponownie dodać właścicieli grup jako członków, co generowało wiele zdarzeń w dzienniku.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS narzucało niższy limit na wartości niestandardowego schematu niż limit interfejsu API.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że w przypadku synchronizacji o niestandardowym schemacie narzędzie GCDS nie zawieszało kont użytkowników zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS nie uwzględniało poziomu rejestrowania podanego w wierszu poleceń, jeśli plik konfiguracji zawierał inny poziom.

Wersja 4.6.2
19 listopada 2018 r.

Rozwiązane problemy
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS w wersji 4.6.1 ignorowało reguły wykluczania grup.
 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS wyświetlało błąd, gdy Grupa dyskusyjna Google zawierała wszystkich użytkowników z domeny.

Wersja 4.6.1
31 października 2018 r.

Nowości

Dodaliśmy obsługę integracji z Cloud Search, co umożliwia synchronizację grup ze źródeł tożsamości w Active Directory. Ułatwia to synchronizację danych między Cloud Search a Active Directory.

Wersja 4.5.7
19 marca 2018 r.

Nowości

Dodaliśmy obsługę atrybutów Identyfikator budynku i Nazwa piętra, dzięki czemu administratorzy mogą zmapować pola z sekcji Profile użytkowników na odpowiednie pola na serwerze LDAP. Ułatwia to synchronizację danych między LDAP a SRB (Structured Room Booking – ustrukturyzowane rezerwowanie sal).

Wersja 4.4.26
1 marca 2017 r.

Nowości
 • Znacznie skrócony czas przetwarzania synchronizacji schematów użytkownika.
 • Ulepszone rejestrowanie: nowe funkcje rejestrowania konfliktów adresów głównych i dodatkowe szczegóły rejestrowania synchronizacji schematów użytkownika.
 • Ulepszony raport z synchronizacji licencji.
 • Dodana obsługa synchronizacji nowych licencji G Suite Enterprise.

Wersja 4.4.22
1 grudnia 2016 r.

Rozwiązane problemy

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS stale zmieniało podstawowy adres e-mail konta w przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy aliasem istniejącego konta Google i nowym kontem użytkownika w Active Directory, które zostało utworzone z zastosowaniem adresu e-mail przypisanego już jako alias użytkownika Google.

Uwaga: jeśli ten problem wystąpił w Twojej organizacji, zalecamy najpierw usunięcie będącego w konflikcie aliasu e-mail z konta Google. Usuń istniejący plik nonAddressPrimaryKeyFile.tsv z głównego folderu konta użytkownika w GCDS (%userprofile% w systemie Windows lub ~/ w systemie Linux). Zainstaluj najnowszą aktualizację GCDS. Plik nonAddressPrimaryKeyFile.tsv zostanie ponownie wygenerowany podczas następnej synchronizacji konta użytkownika.

Rozwiązaliśmy problem, który uniemożliwiał usunięcie wartości z niestandardowego schematu Google, gdy taka wartość była usuwana z Active Directory.

Wersja 4.4.21
26 października 2016 r.

Rozwiązane problemy

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że narzędzie GCDS wymagało ustawienia wartości nazwy użytkownika i hasła w konfiguracji SMTP.

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że niestandardowe pola użytkowników nie były aktualizowane z powodu błędu dotyczącego operacji porównywania i pamięci podręcznej GCDS. 

Uwaga: jeśli chcesz synchronizować niestandardowe pola użytkowników, zalecamy najpierw wyczyścić pamięć podręczną. Aby to zrobić, użyj atrybutu polecenia -f lub wybierz odpowiednią opcję interfejsu.

Wersja 4.4.19
18 października 2016 r.

Nowości

Google Apps Directory Sync to teraz Google Cloud Directory Sync

Google Apps Directory Sync ma nową nazwę – Google Cloud Directory Sync (GCDS). Ta zmiana odzwierciedla przeznaczenie tego narzędzia, które wykracza poza pakiet G Suite. Jeśli używasz G Suite, Cloud Identity lub innych funkcji, które korzystają z zarządzanych domen Google, to za pomocą Google Cloud Directory Sync możesz zapewnić obsługę administracyjną użytkownikom i grupom, a także obsługiwać inne informacje, takie jak dane profilów użytkowników.

W interfejsie pokazywane są teraz tylko obsługiwane funkcje

Interfejs Google Cloud Directory Sync zawiera teraz tylko te funkcje synchronizacji, które są obsługiwane w domenie danego typu. Na przykład zarządzana domena Google używana tylko do obsługi urządzeń z Androidem, nie obsługuje kontaktów udostępnionych, więc funkcja synchronizacji tych danych nie jest pokazywana.

Aktualizacja Java

Google Cloud Directory Sync teraz korzysta z najnowszej wersji Java JRE 1.8, która domyślnie używa szyfrowania TLS 1.2 podczas połączeń HTTPS.

Aktualizacja Licencji użytkownika

Licencja użytkownika Google Cloud Directory Sync obejmuje teraz klientów, którzy mogą korzystać z domeny objętej warunkami korzystania z domen zarządzanych Google.

Rozwiązane problemy

Rozwiązano problem, który powodował, że jeśli podczas testowania powiadomień SMTP w Google Cloud Directory Sync wystąpił błąd połączenia, pojawiał się komunikat „Connection failed – null” (Błąd połączenia – puste). Narzędzie teraz pokazuje prawidłowy komunikat o błędzie. 

Rozwiązano problem, w wyniku którego losowe hasła do kont były synchronizowane nie tylko za pierwszym razem, ale też podczas kolejnych synchronizacji. Takie hasła są teraz ustawiane tylko podczas pierwszej synchronizacji.

Rozwiązano problem występujący od wersji 4.3.2, który uniemożliwiał obsługę administracyjną kont użytkowników z określonym hasłem domyślnym.

Zaktualizowano interfejs użytkownika, aby umożliwić ponowną autoryzację GCDS za pomocą innego konta użytkownika, nawet jeśli GCDS ma ważny token autoryzacji.

Rozwiązano problem, który powodował, że jeśli grupa utworzona przez użytkownika zostanie skonfigurowana w celu synchronizacji za pomocą GCDS, to po rozpoczęciu zarządzania przy użyciu GCDS z takiej grupy nie są usuwane konta użytkowników.

Administratorzy mogą teraz przeprowadzać synchronizację w interfejsie użytkownika nawet wtedy, gdy nie skonfigurowali ustawień powiadomień e-mail.

W przypadku instalacji z wiersza polecenia instalator teraz wyświetla treść Licencji użytkownika w zwykłym tekście, a nie przy użyciu nieprzetworzonego kodu HTML. 

Rozwiązano problem, który powodował, że ustawienie Force new users to change password (Wymuszaj zmianę hasła przez nowych użytkowników) nie było prawidłowo stosowane podczas tworzenia kont.

Rozwiązano problem, który uniemożliwiał dodawanie informacji o członkostwie w grupie podczas początkowej synchronizacji tworzonych grup.
 

Wersja 4.3.2
6 lipca 2016 r.

Nowości

Nowa funkcja synchronizacji niestandardowych schematów pozwala administratorom synchronizować dodatkowe atrybuty LDAP z kontami użytkowników

Niestandardowe schematy pozwalają administratorom definiować atrybuty użytkowników LDAP, które mają być synchronizowane z kontami użytkowników w domenie. Dane niestandardowych schematów mogą być wykorzystywane przez funkcje takie jak Sfederowane logowanie jednokrotne na podstawie SAML Google lub inne aplikacje internetowe korzystające z interfejsu Directory API.

Poprawione szczegóły rejestrowania na poziomie śledzenia w przypadku błędów interfejsu API

Rozwiązane problemy

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że opisów grup zawierających nowy wiersz w LDAP nie można było zastosować do grupy dyskusyjnej Google.

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że uprawnienia grup utworzone przez użytkowników były resetowane przez GADS do domyślnych ustawień uprawnień grupy.

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że pole Miasto nie było prawidłowo synchronizowane oraz było niewłaściwie wyświetlane w interfejsie kontaktów.

Wersja 4.2.1
29 marca 2016 r.

Rozwiązane problemy

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że wartość głównej organizacji użytkownika nie była aktualizowana przez GADS, gdy ta organizacja istniała, ale nie pochodziła z GADS.

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że atrybut niestandardowego adresu e-mail zdefiniowany w konfiguracji synchronizacji licencji nie był aktualizowany przez GADS.

Wersja 4.2.0
23 lutego 2016 r.

Nowości

Aktualizacja interfejsu API

GADS używa teraz najnowszej wersji interfejsu Calendar Resource API z pakietu Admin SDK.

Zastępowanie nazwy domeny podstawowej nazwą domeny dodatkowej

Dodaliśmy nową funkcję pozwalającą administratorom zastąpić nazwę podstawowej domeny Google Apps nazwą dodatkowej domeny na potrzeby wszystkich operacji GADS.

Rozwiązane problemy

Naprawiliśmy błąd polegający na tym, że domyślne uprawnienia grup utworzonych przez GADS umożliwiały dowolnym osobom wysyłanie e-maili do grupy. Domyślne uprawnienia nowych grup są teraz ograniczone do członków domeny: ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST – każdy na koncie może publikować wiadomości.

Grupy są tworzone z tymi domyślnymi uprawnieniami:

 • Kto może wyświetlać: Wszyscy członkowie grupy.
 • Lista: Nie umieszczaj tej grupy na liście.
 • Kto może wyświetlać listę członków: Tylko menedżerowie i właściciele mogą wyświetlać listę członków grupy.
 • Kto może dołączyć: Każda osoba w organizacji może poprosić o dołączenie.
 • Zezwalaj na członków zewnętrznych: Niedozwolone.
 • Kto może publikować wiadomości: Wszystkie osoby w domenie mogą publikować.
 • Zezwalaj na publikowanie z internetu: Dozwolone.
 • Kto może zapraszać nowych członków: Tylko menedżerowie i właściciele.
 • Moderacja wiadomości: Brak moderacji.
 • Archiwizacja wiadomości: Archiwum jest wyłączone.
 • Zezwalaj na zewnętrzne adresy e-mail: Niedozwolone.

Naprawiliśmy błąd polegający na tym, że GADS nie przestrzegał reguł wykluczania w ten sam sposób w przypadku użytkowników i profili użytkowników. Z tego powodu powstawały niepotrzebne wpisy w dzienniku, gdy reguła wykluczała profile użytkowników. Reguły wykluczania są teraz stosowane raz dla użytkowników i ich profilów.

Naprawiliśmy błąd polegający na tym, że synchronizacja w GADS trwała kilka godzin w przypadku dużych domen.

Naprawiliśmy błąd polegający na tym, że ustawienia serwera proxy nie były stosowane podczas sprawdzania istniejącego stanu autoryzacji konfiguracji GADS. Menedżer konfiguracji GADS zawsze pokazywał komunikat Not Authorized (Brak autoryzacji). Ustawienia serwera proxy są teraz używane podczas weryfikowania autoryzacji i konfiguracji GADS.

Naprawiliśmy błąd polegający na tym, że GADS nie rozróżniał wielkości liter w imionach i nazwiskach. GADS teraz poprawnie rozpoznaje zmiany wielkości liter w imionach i nazwiskach.

Naprawiliśmy problem polegający na tym, że czasami GADS nie aktualizował żadnych danych profilów użytkowników z powodu błędu w obsłudze określonych zmian w wartości organizacji. Teraz GADS poprawnie obsługuje aktualizowanie i usuwanie informacji o organizacji na profilach użytkowników.

Naprawiliśmy problem polegający na tym, że reguły wykluczania nie były stosowane, gdy użytkownicy byli przenoszeni poza zakres reguł wyszukiwania LDAP. Teraz GADS czyści dane z pamięci podręcznej w przypadku dodania lub zmodyfikowania reguł wykluczania, aby zapewnić utworzenie świeżej pamięci podręcznej przed określeniem zmian.

Naprawiliśmy problem polegający na tym, że GADS przetwarzał usuwanie grup w Google Apps nawet wtedy, gdy opcjonalne ustawienie SKIP_GROUP_DELETES było zdefiniowane w konfiguracji XML GADS. GADS nie przetwarza już usuwania grup, jeśli opcjonalna wartość SKIP_GROUP_DELETES jest zdefiniowana w konfiguracji XML.

Naprawiliśmy problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach GADS nieprawidłowo obsługiwał reguły wykluczania grup. Teraz GADS przetwarza reguły wykluczania grup przed przetworzeniem zmiany nazwy domeny, jeśli włączono opcję Replace domain names in LDAP (Zastąp nazwy domen w adresach e-mail na serwerze LDAP).

Naprawiliśmy problem polegający na tym, że GADS wyświetlał błąd InvalidNameException podczas próby normalizowania wartości nazwy wyróżniającej menedżera i asystenta, jeśli zawierały one przecinki. Teraz GADS poprawnie wykrywa przecinki i normalizuje wartości nazwy wyróżniającej menedżera i asystenta.

Wersja 4.1.0

Nowości

Nowa funkcja synchronizowania licencji pozwala przypisywać określone licencje do kont użytkowników Google Apps

Funkcja synchronizowania licencji umożliwia zarządzanie przypisywaniem licencji do kont użytkowników Google Apps. W przypadku zakupu w domenie różnych usług, na przykład Google Apps for Work i Google Apps Unlimited, można użyć funkcji synchronizowania licencji, aby zarządzać licencjami na kontach użytkowników Google Apps.

Wersja 4.0.5

Nowości

Zaktualizowany link do podręcznika administratora GADS i linki „Learn More” (Więcej informacji)

Treść podręcznika administratora GADS została przeniesiona do Centrum pomocy (nie jest to już oddzielny plik PDF). Wszystkie linki do pomocy, linki „Learn More” (Więcej informacji) w interfejsie użytkownika oraz komunikaty o błędach zostały zaktualizowane.

Ulepszenia funkcji tworzenia kont użytkowników

Wcześniej konta użytkowników tworzone przy użyciu GADS były umieszczane w głównej jednostce organizacyjnej, a następnie przenoszone do odpowiedniej jednostki organizacyjnej. Obecnie GADS od razu tworzy konta użytkowników w odpowiednich jednostkach organizacyjnych.

Rozwiązane problemy

Naprawiono problem, który powodował, że GADS próbował wielokrotnie nieprawidłowo wprowadzać zmiany w grupach. W rzadkich przypadkach GADS nieprawidłowo porównywał dane w Google Apps i katalogu LDAP przed załadowaniem wszystkich danych, co powodowało sugerowanie niepotrzebnych zmian. W rezultacie do Google trafiały żądania wprowadzenia zmian, które zostały już zastosowane (na przykład żądanie dodania do grupy osób, które już są jej członkami). GADS teraz prawidłowo obsługuje takie sytuacje i porównywanie rozpoczyna się dopiero po wczytaniu wszystkich danych.

Naprawiono problem, który powodował, że GADS pomijał przetwarzanie wszystkich grup, gdy wystąpił wyjątek podczas przetwarzania jednej z nich. Niepowodzenie zsynchronizowania jednej grupy powodowało, że GADS zatrzymywał cały proces synchronizowania grup. GADS teraz prawidłowo kontynuuje synchronizację kolejnej grupy, nawet jeśli wystąpi wyjątek uniemożliwiający zsynchronizowanie jednej z grup.

Wersja 4.0.3

Rozwiązane problemy

Wcześniej GADS ładował oddzielnie aliasy i użytkowników. Teraz proces ładowania aliasów jest częścią ładowania użytkowników, co znacznie skraca czas trwania całego procesu.

Naprawiono błąd polegający na tym, że w niektórych przypadkach menedżer profilu znajdujący się w innej regule wyszukiwania niż profil powodował niepowodzenie migracji.

Naprawiono błąd związany z występowaniem liter różnej wielkości w adresie e-mail. Google Apps nie obsługuje adresów e-mail zawierających litery o różnej wielkości. Czasem zdarza się jednak, że w adresach e-mail użytkowników znajdują się wielkie litery. Teraz GADS ignoruje wielkość liter w adresach e-mail.

GADS spróbuje ponownie przesłać żądania, które nie powiodły się ze względu na problemy z limitem interfejsu API.

Wersja 4.0.2

Rozwiązane problemy

Ulepszona obsługa błędów – GADS ponawia próbę w przypadku większej liczby wyjątków (wyjątki 500s i przekroczenie czasu oczekiwania).

Większa wydajność – GADS działa teraz szybciej, bo pobiera 500 pozycji na wywołanie z listy.

Teraz działają reguły wykluczania jednostek organizacyjnych Google Apps z dokładnym dopasowaniem. Prefiks w postaci ukośnika nie jest już wymagany w pełnej ścieżce jednostki organizacyjnej.

W poprzedniej wersji zawieszeni członkowie grupy byli dodawani podczas każdej synchronizacji, a następnie GADS wyświetlał błędy. Teraz członkowie są dodawani do grup przy każdej synchronizacji, ale jeśli członek już istnieje, nie jest wyświetlany błąd.

Ulepszenia rejestrowania – GADS teraz rejestruje wyjątki menedżera konfiguracji przed rozpoczęciem synchronizacji. Dzięki temu rozwiązywanie problemów związanych z autoryzacją jest łatwiejsze.

W polu tekstowym reguł wykluczania Google Apps działa teraz zawijanie wierszy i słów.

Wersja 4.0.1

Nowości

GADS używa teraz interfejsu Directory API zamiast wycofanych interfejsów do obsługi administracyjnej oraz Profiles Data API.

GADS do autoryzacji wymaga teraz protokołu OAuth. Dane logowania administratora (znane też jako ClientLogin) nie są już obsługiwane. Klienci korzystający z ClientLogin muszą teraz dokonywać autoryzacji przy użyciu protokołu OAuth. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przygotowywanie domeny Google.

Klienci korzystający już z OAuth też muszą ponownie autoryzować logowanie z użyciem istniejących (lub nowych) danych. Jest to konieczne, ponieważ GADS korzysta z innych interfejsów API, przez co zmieniają się zakresy, dla których są generowane tokeny.

GADS dopuszcza teraz wykluczanie użytkowników na podstawie organizacji Google bez włączania synchronizacji.

GADS dopuszcza teraz, aby niektóre pola profilu i udostępnionych kontaktów (Dział, Stanowisko i Lokalizacja biura) składały się z wielu połączonych pól LDAP.

GADS wyświetla teraz identyfikatory i nazwy udostępnionych kontaktów podczas symulacji, co ułatwia odróżnienie usuwanych kontaktów.

GADS obsługuje teraz wysyłanie powiadomień e-mail przez SMTP z szyfrowaniem TLS. Oznacza to, że serwer smtp.gmail.com może teraz służyć do wysyłania powiadomień e-mail.

Pola „Website” (Witryna) i „Notes” (Uwagi) nie są już obsługiwane w profilach użytkowników, bo nie udostępnia ich interfejs Directory API.

Rozwiązane problemy

Naprawiono błąd braku synchronizacji atrybutu menedżera udostępnionego kontaktu. Synchronizacja jest teraz przeprowadzana, gdy menedżer jest kontaktem udostępnionym. Nie zostanie wykonana, jeśli jest on użytkownikiem.

W przypadku tworzenia wielu aliasów użytkowników GADS stosuje wycofanie w postaci wykładniczej, aby uniknąć błędów spowodowanych ograniczeniami interfejsu API.

Naprawiono błąd GADS polegający na niewłaściwym aktualizowaniu informacji o organizacji w profilu użytkownika utworzonych w aplikacji zewnętrznej. Po zastosowaniu poprawki wszystkie rodzaje organizacji inne niż „Praca” utworzone w innej aplikacji zostaną usunięte podczas synchronizacji GADS. Informacje o organizacji obecne w lokalnym katalogu LDAP zostaną zsynchronizowane. Jeśli organizacja utworzona w innej aplikacji jest oznaczona jako główna i zdefiniowana jako „Praca”, GADS zaktualizuje istniejące dane, aby dopasować je do danych w lokalnym katalogu LDAP.

Naprawiono błąd, który powodował aktualizowanie wyświetlanej nazwy grupy przy każdej synchronizacji po wstawieniu na jej końcu spacji.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał GADS tworzenie jednostek organizacyjnych ze spacjami.

GADS nie rozróżnia wielkości liter podczas sprawdzania przedrostków skrótów ({MD5}, {SHA1} itp.).

Naprawiono błąd, który powodował zwracanie przez pole profilu menedżera różnych wyników w przypadku różnej kolejności reguł wyszukiwania profilów.

GADS zapisuje teraz plik calResMapping.csv w folderze homedir/profile.

Naprawiono błąd, który powodował nieoczekiwane usuwanie przez GADS członków grup podczas synchronizacji.

Wersja 3.2.1

Nowości

Opcja wykluczenia typu „Group Name” (Nazwa grupy) w ustawieniach reguł wykluczania. Konfiguruje GADS w taki sposób, aby grupy zgodne z regułą nie były synchronizowane.

Opcja pliku konfiguracji „useDynamicMaxCacheLifetime”. Konfiguruje GADS w taki sposób, aby dane Google Apps były przechowywane w pamięci podręcznej przez maksymalnie osiem dni przed zsynchronizowaniem ich z Google Apps. Jeśli rozmiar danych w pamięci podręcznej jest zbyt mały, aby mieć wpływ na szybkość synchronizacji, GADS czyści pamięć podręczną i synchronizuje dane z Google Apps częściej, co zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów spowodowanych nieaktualnymi danymi w pamięci podręcznej. Ta opcja jest domyślnie włączona w GADS 3.2.1 i nowszych wersjach.

Interfejs wiersza polecenia do sekcji menedżera konfiguracji związanej z uwierzytelnianiem OAuth. Prosty interfejs wiersza polecenia służący do wprowadzania danych uwierzytelniania OAuth i ClientLogin oraz danych logowania LDAP, pozwalający administratorom korzystać z GADS bez interfejsu graficznego.

Opcja „Export Calendar Resource Mapping” (Eksportuj mapowanie zasobów kalendarza) w atrybutach zasobów kalendarza. Umożliwia wygenerowanie pliku CSV zawierającego listę zasobów kalendarza LDAP i ich odpowiedników w Google Apps. Przy użyciu tego pliku CSV i Google Apps Migration for Microsoft Exchange możesz przenieść zawartość zasobów kalendarza Microsoft Exchange do odpowiednich zasobów kalendarza Google Apps.

Opcja „Resource Type” (Typ zasobu) w atrybutach zasobów kalendarza. Możliwość synchronizowania własnych typów zasobów (np. „Sala”, „Aparat”, „Rower”) z katalogu LDAP do Google Apps.

Przycisk „Test LDAP Query” (Testuj zapytanie LDAP) na ekranach dodawania reguły wyszukiwania. Umożliwia testowanie zapytań LDAP w interfejsie użytkownika podczas określania reguł wyszukiwania.

Zachowywanie komentarzy w pliku konfiguracji. Możesz teraz dodawać komentarze w plikach konfiguracji, aby wyjaśnić działanie kodu XML.

Domyślne wartości menedżera konfiguracji dla OpenLDAP. Menedżer konfiguracji zawiera teraz domyślne wartości dla serwerów typu OpenLDAP.

Bardziej szczegółowe komunikaty i instrukcje związane z różnymi problemami, takimi jak nieprawidłowo ustawiony czas systemu, wyłączony dostęp API, problemy z pamięcią, niezgodność skrótu hasła, dostęp do pliku konfiguracji i limity synchronizacji.

Rozwiązane problemy

Naprawiono błąd polegający na tym, że znak spacji na końcu nazwy kanonicznej grupy powodował wystąpienie wyjątku NameNotFoundException i zatrzymanie synchronizacji.

Naprawiono błąd polegający na tym, że niektórych profilów użytkowników nie można było zaktualizować z powodu użycia nieprawidłowego URL-a interfejsu API.

Unikalny atrybut identyfikatora był wcześniej obsługiwany jak tekst i w niektórych przypadkach użytkownicy nie byli rozróżniani. Teraz jest zawsze traktowany jak dane binarne.

Naprawiono błąd polegający na tym, że podczas synchronizowania grupy lub aliasu z tym samym adresem e-mail co istniejący użytkownik Google Apps był wyświetlany nieprawidłowy komunikat o błędzie lub nie był wyświetlany żaden komunikat. Teraz jest wyświetlany prawidłowy komunikat.

GADS teraz ignoruje konflikt (CNF:) i usunięte obiekty (DEL:) usługi Active Directory.

Naprawiono błąd polegający na tym, że plików XML utworzonych w innym systemie lub przez innego użytkownika nie można było otworzyć, chyba że ręcznie wyczyszczono ustawienie defaultPasswordEncrypted. Teraz można otwierać takie pliki, a w razie potrzeby użytkownik zostanie poproszony o ponowne wpisanie hasła.

Naprawiono błąd polegający na tym, że GADS zawsze zgłaszał niedostępny obiekt, gdy występował problem z połączeniem z serwerem LDAP. Teraz GADS zgłasza prawidłową przyczynę problemu.

Naprawiono błąd polegający na tym, że GADS nieprawidłowo zapisywał pliki XML konfiguracji zawierające niektóre znaki.

Wersja 3.1.6

Nowości

Obsługa struktur nazewnictwa w kontaktach udostępnionych. Atrybutów LDAP można używać do określania pełnej nazwy kontaktu udostępnionego. Na przykład:

[prefix] – [givenName] [sn] [suffix] (prefiks – imię, nazwisko, sufiks)

 

Ulepszenia zabezpieczeń. Pliki konfiguracyjne GADS są teraz powiązane z systemem, w którym zostały utworzone, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. W przypadku skopiowania pliku XML konfiguracji z innego systemu konieczne jest podanie poufnych danych, takich jak hasła i dane uwierzytelniania.

Poprawa wydajności.

Różne poprawki błędów.

Komunikaty o błędach wyświetlane, gdy reguła wyszukiwania odwołuje się do nieistniejącej jednostki LDAP, zostały ulepszone.

Obsługa serwerów LDAP, które dzielą wyniki członków grup między wiele jednostek.

Rozwiązane problemy

Menedżer konfiguracji obsługuje teraz niższe rozdzielczości.

W przypadku błędu filtra wyszukiwania dynamicznych grup pozostające elementy zostają prawidłowo zsynchronizowane, a element zawierający przyczynę błędu zostaje zgłoszony w podsumowaniu. Taki błąd nie powoduje już niepowodzenia całej synchronizacji.

Przecinki w kanonicznych nazwach członków dynamicznych grup nie powodują już niepowodzenia synchronizacji.

GADS teraz prawidłowo synchronizuje członków grup, którzy są zawieszeni w Google Apps.

Wersja 3.1.3

Nowości

Wykrywanie zmian adresów e-mail. GADS potrafi wykryć zmiany nazw w adresach e-mail na serwerze LDAP i zsynchronizować je z Google Apps. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz określić Unique Identifier Attribute (Unikalny atrybut identyfikatora) w menedżerze konfiguracji w sekcji User Accounts > User Attributes (Konta użytkowników > Atrybuty użytkowników). Atrybut ten musi mieć unikalną i niezmienną wartość dla każdego użytkownika. Przykładowy atrybut dla systemów Active Directory to objectGUID.

Sprawdzanie wersji GADS. GADS sprawdza, czy do utworzenia bieżącej konfiguracji użyto wcześniejszej wersji programu. Jeśli tak, przed zastosowaniem konfiguracji konieczne jest jej zweryfikowanie i zapisanie.

Obsługa grup dynamicznych. GADS obsługuje grupy dynamiczne (bazujące na zapytaniach), w przypadku których członkostwo jest określane na podstawie zapytania.

Obsługa systemów 64-bitowych. Dostępna jest 64-bitowa wersja GADS. Użytkownicy ze zgodnymi systemami mogą z niej korzystać, aby poprawić wydajność przy synchronizowaniu dużych ilości danych.

OAuth 2.0. GADS korzysta teraz z OAuth 2.0. Istniejący użytkownicy, którzy stosują OAuth, będą musieli przeprowadzić ponowne uwierzytelnianie w GADS, aby rozpocząć korzystanie z OAuth 2.0.

Synchronizacja grup nie wymaga już określania reguł wyszukiwania użytkowników dla nowszych konfiguracji.

Użytkownicy Active Directory mogą teraz szybko skonfigurować GADS, generując domyślne wartości dla większości atrybutów i reguł wyszukiwania jednym kliknięciem myszy.

Różne poprawki błędów.

Wersja 3.0.6

Nowości

Nowy wygląd. GADS 3.0.6 ma bardziej przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika.

Możliwość skonfigurowania długości hasła. Długość haseł generowanych przez GADS można teraz konfigurować.

Różne poprawki błędów.

Wersja 2.1.6

Nowości

Różne poprawki błędów.

Wersja 2.1.5

Nowości

Dodano możliwość synchronizowania tylko tych haseł, które zostały zmienione od poprzedniej synchronizacji.

Dodano opcję synchronizacji pozwalającą zapobiec zawieszaniu/usuwaniu kont administratorów, które nie zostały znalezione na serwerze LDAP.

Poprawiono wydajność interfejsu użytkownika służącego do symulowania synchronizacji.

Dodano obsługę haseł w kodowaniu Base64.

Domyślne kodowanie dzienników to teraz UTF-8, co pozwala na obsługę znaków w standardzie innym niż ISO.

Menu poziomu rejestrowania zawiera teraz opcje w kolejności od najbardziej do najmniej szczegółowych.

Dodano rejestrowanie dla zawieszonych kont, które nie zostały usunięte z powodu bieżącej konfiguracji.

Różne poprawki błędów.

Wersja 2.1.3

Nowości

Google Apps Directory Sync 2.1.3 zawiera aktualizacje zwiększające stabilność i wydajność, ale nie ma żadnych nowych funkcji. Poniżej przedstawiamy krótki opis problemu rozwiązanego w tej wersji.

Komunikat „Invalid request URI” (Nieprawidłowy identyfikator URI żądania) podczas aktualizowania jednostki organizacyjnej

Problem: podczas próby zaktualizowania jednostki organizacyjnej działanie Directory Sync było zatrzymywane i pojawiał się komunikat o błędzie „Invalid request URI” (Nieprawidłowy identyfikator URI żądania).
Rozwiązanie: aktualizowanie jednostek organizacyjnych przebiega już poprawnie.

Wersja 2.1.1

Rozwiązane problemy

Google Apps Directory Sync 2.1.1 udostępnia wiele nowych funkcji i rozwiązań problemów.

Poniżej znajduje się lista problemów, które rozwiązano w tej wersji. Przy każdym problemie podano numer wersji, numer identyfikacyjny oraz krótki opis.

Ulepszenia wydajności

Wersja 2.1.1 obejmuje znaczne ulepszenia wydajności, w tym obsługę równoległych wątków i szybsze pobieranie danych. Nowa wersja zapewnia szybsze przeprowadzanie synchronizacji.

Funkcja zastępowania domen dostępna dla profilów użytkowników

W wersji 2.1.1 ustawienie „Replace domain names in LDAP email addresses (of users and groups) with this domain name” (Zastąp nazwy domen w adresach e-mail LDAP (użytkowników i grup) tą nazwą domeny) obejmuje też profile użytkowników. Można je skonfigurować w ustawieniach Google Apps w menedżerze konfiguracji.

Obsługa wielu atrybutów LDAP dla imienia i nazwiska

W wersji 2.1.1 w sekcji rozszerzonych atrybutów LDAP można określić wiele atrybutów imienia i nazwiska. Poszczególne atrybuty LDAP należy umieścić w nawiasie kwadratowym. Rozszerzone atrybuty LDAP możesz skonfigurować w menedżerze konfiguracji.

Możliwość ograniczenia liczby zawieszanych użytkowników

Google Apps Directory Sync umożliwia ograniczenie liczby użytkowników usuwanych w trakcie synchronizacji. W wersji 2.1.1 można oprócz tego ograniczyć liczbę użytkowników zawieszanych podczas synchronizowania. Opcja ta jest dostępna na stronie Limity synchronizacji w menedżerze konfiguracji.

Czyszczenie pamięci podręcznej w trakcie synchronizacji symulowanej

W trakcie synchronizacji symulowanej przeprowadzanej przy użyciu menedżera konfiguracji możesz wyczyścić wszystkie dane zdalne z lokalnej pamięci podręcznej, tak aby podczas następnej symulacji można było pobrać z Google Apps świeże dane.

Rozwiązane problemy

Informacje o wersji teraz w nowej lokalizacji

Informacje o wersji Google Apps Directory Sync są teraz publikowane w Centrum pomocy, a nie w pliku PDF.

Mylący komunikat o nieunikalnym identyfikatorze zasobu

Problem: gdy atrybut zasobu kalendarza nie jest unikalny, komunikat o błędzie nie zawiera dokładnego opisu powodu niepowodzenia.
Rozwiązanie: komunikat o nieunikalnym identyfikatorze zasobu informuje teraz, że znaleziono więcej niż jeden zasób o takiej samej nazwie.

Niewłaściwa obsługa nieprawidłowych znaków w adresach użytkowników i grup

Problem: nieprawidłowe znaki nie są właściwie wykrywane w trakcie synchronizacji.
Rozwiązanie: nieprawidłowe znaki są teraz usuwane w trakcie synchronizacji.

Mylący komunikat o dodatkowych profilach Google

Problem: komunikat o dodatkowych profilach użytkownika Google zawiera ostrzeżenie, że może zaistnieć konieczność usunięcia kont, co może być mylące.
Rozwiązanie: komunikat z ostrzeżeniem zawiera teraz informację, że GADS nie zsynchronizuje tych dodatkowych profilów.

Zasady wykluczania na poziomie organizacji nie obowiązują, jeśli adresy e-mail należące do organizacji zawierają wielkie litery

Problem: Directory Sync zawiesza lub usuwa konta użytkowników, których adresy e-mail zawierają wielkie litery, nawet jeśli ci użytkownicy zostali wykluczeni na podstawie zasady wykluczania na poziomie organizacji.
Rozwiązanie: teraz Directory Sync prawidłowo stosuje zasady wykluczania na poziomie organizacji w odniesieniu do użytkowników, których adresy e-mail zawierają wielkie litery.

W dzienniku brakuje informacji o wyświetlanej nazwie grupy

Problem: w dziennikach synchronizacji nie były uwzględniane wyświetlane nazwy grup.
Rozwiązanie: wyświetlane nazwy są teraz prawidłowo uwzględniane w dziennikach.

Wersja 2.0.3

Rozwiązane problemy

Google Apps Directory Sync 2.0.3 obejmuje poprawkę dużego błędu. Ta wersja nie zawiera żadnych nowych funkcji.

Poniżej znajduje się lista problemów, które rozwiązano w tej wersji. Przy każdym problemie podano numer wersji, numer identyfikacyjny oraz krótki opis.

Uwierzytelnianie OAuth kończy się niepowodzeniem i wyświetlany jest błąd „Token Invalid” (Nieprawidłowy token)

Problem: próba synchronizacji Google Apps Directory Sync z użyciem uwierzytelniania OAuth kończyła się niepowodzeniem i wyświetlany był błąd „Token Invalid” (Nieprawidłowy token).
Rozwiązanie: synchronizacja z wykorzystaniem uwierzytelniania OAuth działa teraz prawidłowo i nie powoduje generowania żadnych błędów OAuth.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?