Kiểm soát dữ liệu mà Google sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn

Nội dung trong bài viết này:

Giúp bạn kiểm soát dữ liệu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trong Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn có thể kiểm soát và cập nhật thông tin Google sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn, bao gồm:

 • Thông tin trong Tài khoản Google của bạn
 • Danh mục dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn
 • Hoạt động dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn
 • Những khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó

Nếu bạn đã tắt quảng cáo được cá nhân hoá, thông tin của bạn sẽ không được sử dụng để cá nhân hoá quảng cáo trên các trang web của Google như Tìm kiếm và YouTube.

Tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hoá.

Kiểm soát thông tin trong Tài khoản Google của bạn

Nếu bạn bật quảng cáo được cá nhân hoá, một số thông tin trong Tài khoản Google của bạn sẽ được dùng để hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp với bạn và đảm bảo quảng cáo tuân thủ luật địa phương cũng như chính sách của chúng tôi. Ví dụ: nếu thông tin trong Tài khoản Google của bạn cho thấy bạn dưới 18 tuổi, thì khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google, quảng cáo sẽ không bao giờ được cá nhân hóa.

Thông tin trong Tài khoản Google dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn bao gồm:

 • Giới tính của bạn
 • Độ tuổi của bạn
 • Tuỳ chọn ngôn ngữ của bạn

Cách cập nhật thông tin trong Tài khoản Google của bạn:

Truy cập vào Tài khoản Google.

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi thông tin trong Tài khoản Google.

Cách hệ thống sử dụng các danh mục để cá nhân hoá quảng cáo

Bạn có thể xem những danh mục mà bạn hiện đang nhận được quảng cáo trong thẻ Quản lý quyền riêng tư  trong Trung tâm quảng cáo của tôi. Khi một doanh nghiệp đặt quảng cáo, doanh nghiệp đó thường chọn những danh mục phù hợp với người dùng mà họ muốn hiển thị quảng cáo. Ví dụ: dịch vụ lợp mái có thể chọn hiển thị quảng cáo cho chủ nhà chứ không phải người thuê nhà.

Hoạt động của bạn trên các trang web và ứng dụng của Google được dùng để suy đoán xem những danh mục nào phù hợp nhất với bạn, rồi hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp với người dùng thuộc danh mục đó. Đôi khi, thông tin dự đoán của chúng tôi không chính xác, nên bạn có thể cập nhật hoặc tắt bất kỳ danh mục nào.

Ví dụ:
Giả sử bạn dùng Google Tìm kiếm để tìm tã cho trẻ mới biết đi. Dựa trên thông tin này, Google có thể dự đoán rằng bạn quan tâm đến các sản phẩm khác dành cho những người thuộc danh mục "Những người có con mới biết đi".

Kiểm soát những danh mục được dùng để cá nhân hoá quảng cáo

Cập nhật một danh mục

Khi bạn cập nhật một danh mục, các thay đổi của bạn sẽ được lưu trong phần Quảng cáo của tôi, và bạn có thể bắt đầu nhìn thấy quảng cáo phù hợp với những người dùng thuộc danh mục đó sau vài ngày.

Cách cập nhật một danh mục:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi.
 2. Chọn Quản lý quyền riêng tư .
 3. Trong Danh mục dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn, hãy chọn danh mục mà bạn muốn kiểm soát hoặc cập nhật.
 4. Chọn lựa chọn phù hợp với mối quan tâm của bạn

Nếu bạn tắt chế độ quảng cáo được cá nhân hoá, thì tất cả thông tin về danh mục của bạn sẽ bị xoá và sẽ không được dùng để cá nhân hoá quảng cáo.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Bật hoặc tắt một danh mục cho quảng cáo

Khi bạn tắt một danh mục, thông tin của bạn trong danh mục đó sẽ bị xoá và danh mục đó sẽ không được dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn.

Cách bật hoặc tắt một danh mục cho quảng cáo:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi.
 2. Chọn Quản lý quyền riêng tư .
 3. Trong mục “Danh mục dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn”, hãy chọn danh mục mà bạn muốn bật hoặc tắt.
 4. Bật hoặc tắt danh mục đó.

Nếu bạn tắt chế độ quảng cáo được cá nhân hoá, thì tất cả thông tin về danh mục của bạn sẽ bị xoá và sẽ không được dùng để cá nhân hoá quảng cáo.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Xác minh một danh mục cho quảng cáo

Để xác minh rằng bạn quan tâm đến quảng cáo dành cho một danh mục, hãy làm như sau:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi
 2. Chọn Quản lý quyền riêng tư .
 3. Trong phần "Danh mục dùng để hiển thị cho bạn quảng cáo", hãy chọn danh mục mà bạn muốn xác minh.
 4. Chọn Xác minh.

Nếu bạn tắt quảng cáo được cá nhân hóa, tất cả thông tin về danh mục của bạn sẽ bị xóa và sẽ không được dùng để cá nhân hóa quảng cáo.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Cách hệ thống sử dụng hoạt động của bạn trên Google để cá nhân hoá quảng cáo

Hệ thống có thể sử dụng hoạt động đã lưu của bạn trên Google để cung cấp cả đề xuất được cá nhân hoá lẫn quảng cáo được cá nhân hoá.

Đề xuất được cá nhân hoá sử dụng thông tin về hoạt động của bạn để giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn, cung cấp cho bạn đề xuất tốt hơn và trải nghiệm tốt hơn trong Maps, Google Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Google Tìm kiếm để tìm “bánh sô-cô-la”, sau đó tìm lại thông tin về “cách làm...”, Google có thể đề xuất “cách làm bánh sô-cô-la”.

Tìm hiểu thêm về cách tìm và kiểm soát Hoạt động trên web và ứng dụng.

Quảng cáo được cá nhân hoá sử dụng thông tin về hoạt động của bạn để hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp và thú vị hơn trên các dịch vụ của Google như Tìm kiếm và YouTube. Ví dụ: nếu bạn tìm một video về cách chạy bộ trên YouTube thì trong một lần truy cập sau này, bạn có thể thấy quảng cáo về quần short chạy bộ.

Tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hoá.

Kiểm soát hoạt động được dùng để cá nhân hoá quảng cáo

Thông qua Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn có thể kiểm soát việc hoạt động của mình có được dùng để cá nhân hoá quảng cáo hay không. Bạn có thể bật hoặc tắt:

 • Hoạt động trên web và ứng dụng cho quảng cáo
 • Nhật ký hoạt động trên YouTube cho quảng cáo
 • Những khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó

Nếu bạn tắt quảng cáo được cá nhân hoá, thì sẽ không có hoạt động nào của bạn được sử dụng cho quảng cáo.

Kiểm soát Hoạt động trên web và ứng dụng cho quảng cáo

Cách kiểm soát Hoạt động trên web và ứng dụng cho quảng cáo:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi.
 2. Chọn Quản lý quyền riêng tư
 3. Trong phần "Hoạt động được dùng để cá nhân hoá quảng cáo", hãy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng.
 4. Bật hoặc tắt chế độ Dùng Hoạt động trên web và ứng dụng để cá nhân hoá quảng cáo.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn

Chế độ cài đặt này ảnh hưởng đến quảng cáo bạn nhìn thấy trên Google Tìm kiếm và YouTube.

Khi bạn tắt Hoạt động trên web và ứng dụng cho quảng cáo, hoạt động này sẽ không được dùng để cá nhân hoá những quảng cáo bạn nhìn thấy. Tuy nhiên, việc tắt Hoạt động trên web và ứng dụng cho quảng cáo sẽ không tắt các đề xuất được cá nhân hoá trên các dịch vụ của Google như Tìm kiếm.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Chế độ cài đặt này ảnh hưởng đến các quảng cáo bạn nhìn thấy trên Google Tìm kiếm, YouTube và Khám phá. 

Khi bạn tắt chế độ cài đặt này, dữ liệu đã lưu về Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn sẽ không được dùng để cá nhân hoá các quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Hoạt động trên web và ứng dụng có thể vẫn được lưu vào Tài khoản Google và bạn có thể vẫn nhận được các đề xuất được cá nhân hoá trên các dịch vụ của Google.

Tìm hiểu thêm về cách tắt hoặc xoá Hoạt động trên web và ứng dụng.

Kiểm soát Nhật ký hoạt động trên YouTube cho quảng cáo

Cách kiểm soát Nhật ký hoạt động trên YouTube cho quảng cáo:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi.
 2. Chọn Quản lý quyền riêng tư 
 3. Trong phần "Hoạt động được dùng để cá nhân hoá quảng cáo", hãy chọn Nhật ký hoạt động trên YouTube.
 4. Bật hoặc tắt chế độ Dùng Nhật ký hoạt động trên YouTube để cá nhân hoá quảng cáo.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Chế độ cài đặt này chỉ ảnh hưởng đến những quảng cáo bạn nhìn thấy trên Google Tìm kiếm và YouTube. 

Khi bạn tắt chế độ cài đặt này, Nhật ký hoạt động của bạn trên YouTube sẽ không được dùng để cá nhân hoá những quảng cáo mà bạn thấy. Nhật ký hoạt động trên YouTube có thể vẫn được lưu vào Tài khoản Google và bạn có thể vẫn nhận được đề xuất được cá nhân hoá trên các dịch vụ của Google. 

Tìm hiểu thêm về cách xem hoặc xoá Nhật ký hoạt động trên YouTube.

Kiểm soát việc các khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó có được dùng cho quảng cáo hay không

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Google, Google sẽ ước tính khu vực khái quát nơi bạn đang tìm kiếm để lưu thông tin đó vào phần Hoạt động trên web và ứng dụng. Những khu vực nơi bạn đã sử dụng Google sẽ giúp hệ thống hiển thị quảng cáo phù hợp hơn với bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt tuỳ chọn sử dụng các khu vực này cho quảng cáo được cá nhân hoá bất cứ lúc nào.

Ví dụ:

 • Nếu tuỳ chọn “Những khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó” đang bật và bạn đang tìm thông tin về quán cà phê, thì bạn có thể nhìn thấy quảng cáo về một quán cà phê tại địa phương.
 • Nếu tuỳ chọn “Những khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó” đang tắt và bạn đang tìm thông tin về quán cà phê, thì bạn có thể nhìn thấy quảng cáo về một quán cà phê ở một nơi xa khác.

Để kiểm soát việc có thể dựa vào những khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó cho mục đích quảng cáo hay không, hãy làm như sau:

 1. Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi.
 2. Chọn Quản lý quyền riêng tư 
 3. Trong mục "Hoạt động được dùng để cá nhân hoá quảng cáo", hãy chọn Những khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó.
 4. Bật hoặc tắt tuỳ chọn Sử dụng khu vực để cá nhân hoá quảng cáo.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Chế độ cài đặt này ảnh hưởng đến quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên tất cả trang web và ứng dụng của Google.

Khi bạn tắt tuỳ chọn "Những khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó" cho mục đích quảng cáo, thì những khu vực đó sẽ không được dùng để cá nhân hoá quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Những khu vực nơi bạn đã sử dụng Google vẫn có thể được lưu vào Tài khoản Google của bạn, và bạn vẫn có thể nhận được đề xuất dành riêng cho mình trên các dịch vụ của Google.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý các khu vực mà bạn đã sử dụng Google khi ở đó.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính