ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Control the ads you see when you see them

In this article

Where can you control your ads

With My Ad Center and About this Ad, you have greater control of your ad experience. Whether you're on Google services, like YouTube and Search, or on sites that partner with Google to show ads, you can block an ad, report an ad, learn who paid for an ad, and much more.

My Ad Center on ads

You can open My Ad Center directly on the ads you see on Google services, like Search and YouTube. With My Ad Center, you can:

 • Block an ad
 • Report an ad
 • Like an ad
 • Customize the ads you’ll see
 • Learn more about this advertiser
 • See what info was used to show you that ad
My Ad Center will be rolled out gradually across all Google services in 2023. You may not see all of the following features on all Google services right away.

About this Ad

You can open About this Ad directly on the ads you see on partner sites and apps. Partner sites and apps use Google technology to show ads and are neither owned nor operated by Google. With About this Ad, you can:

 • Block an ad
 • Report an ad
 • Learn more about this advertiser
 • See what info was used to show you that ad
Not every website or app uses Google technology to show ads. Many sites and apps use other ad platforms to show ads.

Block an ad

With My Ad Center and About this Ad, you can block ads you don’t want to see. After you block an ad, we’ll do our best to make sure you don’t see that same ad on Google services or partner sites while you’re signed in to your Google Account.

On Google

To block an ad on Google service, like Search and YouTube:

 1. On the ad, select More.
 2. Select Block ad .

On sites and apps that partner with Google

To stop seeing an ad on sites and apps that partner with Google:

 1. On the ad, select Close.
 2. Select Stop seeing this ad.

Report an ad

Keeping ads safe for users is a top priority for Google, but sometimes bad ones fall through the cracks. If you see an ad that you think violates Google’s ad policies, you can report it.

Reporting an ad does not block that ad. Learn more about how to block an ad.

To report an ad:

 1. For ads you see on Google services, on the ad, select More.
  Or
  For ads you see on sites and apps that partner with Google, on the ad, select Closeand thenWhy this ad?
 2. Select Report ad.
 3. On the “Report an ad” page, select An ad violates other Google Ads policies.
 4. Fill out the form.
  If the form has any fields that are pre-filled, do not edit them.
 5. If required, provide additional details telling us why you think this ad violates our policies.
  For example, if you think an ad is phishing, provide the name of the site this ad claims to be from.
 6. Select Submit.

Like an ad

If you see an ad on Google for a product or service you’re interested in, you can like that ad. After you like an ad, you may start to see ads like it more often.

To like an ad on Google sites:

 1. On the ad, select More.
 2. Select Like ad .

This feature isn’t available if you’ve turned personalized ads off or are signed out of your Google Account.

Learn more how to turn on or off personalized ads on Google.

Customize ad topics and brands

With My Ad Center, you can customize your ads by choosing the topics and brands that you’d like to get more or fewer ads about. By customizing your ads, you have greater control of the kinds of ads you see on Google services, like Search and YouTube.  

When you customize your ad, you are influencing how Google determines what ads to show you. If you tell Google you’d like to see more ads about hiking and see fewer ads about jewelry, you may start to see more ads related to the outdoors  and fewer ones related to necklaces.

Customizing your ads does not block ad topics or brands
Customizing your ads doesn't mean you'll see more or fewer ads overall. When you tell Google you want to see fewer ads about a topic or brand, you’ll start to see fewer ads about that topic or brand soon. In some instances, however, you still might see an ad about that topic or brand. For example, if you wanted to see fewer ads about jewelry, but use Google Search to look for earrings, you may see ads for earrings.

On Google

You can customize your ads in My Ad Center and on ads you see on Google services. To customize your ads, when you see an ad on Google:

 1. On the ad, select More.
 2. Select See more  or See fewer  on the topics or brands you want to see more or fewer ads about.

This feature isn’t available if you’ve turned personalized ads off or are signed out of your Google Account.

Learn more how to turn on or off personalized ads on Google.

About this advertiser

Google requires advertisers complete an identity verification process. This process requires that advertisers provide legal documentation with their name and location. You’ll see these ad disclosures on Google services, such as Search and YouTube, and other sites that partner with Google.

Learn more about the advertiser identity verification process

On Google

To learn more about an advertiser on Google services, like Search and YouTube:

 1. On the ad, select More.
 2. Select About this advertiser.

On sites and apps that partner with Google

To learn more about an advertiser on sites and apps that partner with Google:

 1. On the ad, select Close.
 2. Select Why this ad?
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
false
Search Help Center
true
true
true
false
false